Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. lokakuuta 2012

Sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa jäsenvaltioiden tulosten parantuneen

Sisämarkkinoilla on nykyisessä kriisitilanteessa ratkaiseva asema Euroopan nostamiseksi ylös talouden taantumasta. Jos direktiivejä ei saateta ajoissa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä eli jos niiden täytäntöönpano viivästyy, direktiivien poliittiset tavoitteet jäävät saavuttamatta. Tänään julkaistusta Euroopan komission sisämarkkinoiden tulostaulusta käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat onnistuneet täytäntöönpanossa hyvin. Tulostaulussa ilmoitetaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaje eli se, miten suurta osaa sisämarkkinadirektiiveistä ei ole saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Touko- ja marraskuussa 2011 todetun kasvun (1,2 prosenttia) jälkeen keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pudonnut takaisin 0,9 prosenttiin, joka on alle EU-valtioiden päämiesten ja hallitusten vuonna 2007 sopiman tavoitteen. Tulostaulun mukaan 16 jäsenvaltiota on saavuttanut kyseisen yhden prosentin tavoitteen.

Jäsenvaltiot ovat myös onnistuneet vähentämään virheellisesti täytäntöönpantujen direktiivien lukumäärää. Niiden keskimääräinen osuus oli kuusi kuukautta sitten 0,8 prosenttia, mutta se on nyt alentunut 0,7 prosenttiin. Huhtikuussa 2011 annetussa sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa vahvistettu 0,5 prosentin tavoite on siis jo lähellä. Valitettavasti kuitenkin myös sellaisten direktiivien lukumäärä on nousut, joiden täytäntöönpano on vähintään kaksi vuotta myöhässä, ja EU-direktiivien täytäntöönpanoon keskimäärin kuluva aika on pidentynyt 7,9 kuukaudesta 9,1 kuukauteen.

Rikkomusmenettelyjä käynnistetään yhä vähemmän EU-direktiivien täytäntöönpanon puuttumisen tai virheellisyyden vuoksi. Tämä johtuu varsin todennäköisesti siitä, että käytössä on nyt menetelmät, joilla EU-lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista varhaisemmassa vaiheessa. Suurin osa komission käynnistämistä rikkomusmenettelyistä koskee Italiaa. Toisena on Kreikka ja kolmantena Belgia.

Latvia, Viro, Luxemburg ja Liettua ylsivät parhaaseen kokonaistulokseen, kun kaikki täytäntöönpanoindikaattorit otetaan huomioon.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan sisämarkkinat ovat EU:n talouden uutta kasvua edistävä tekijä. ”Kasvua ei kuitenkaan tapahdu, elleivät kaikki maat sovella sääntöjä oikein. Olenkin erittäin tyytyväinen siihen, miten hyvin jäsenvaltiot ovat edenneet EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa”, Barnier lisäsi.

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

  • Täytäntöönpanovaje on alentunut jäsenvaltioissa 1,2 prosentista 0,9 prosenttiin kuluneen kuuden kuukauden aikana. Lisäksi yhden prosentin tavoitteen saavuttaneita jäsenvaltioita on nyt jo 16, kun aiemmin niitä oli vain 11. Luxemburgin, Romanian, Suomen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Belgian, Kyproksen, Puolan ja Italian on kuitenkin kaksinkertaistettava ponnistelunsa saavuttaakseen tämän tavoitteen.

  • Yhteensä kahdeksan jäsenvaltiota on sivunnut kaikkien aikojen parasta tulostaan tai parantanut sitä. Nämä maat ovat Tšekki, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Latvia ja Malta. Tämä osoittaa, että näissä maissa arvostetaan ajoissa tehtävää täytäntöönpanoa.

  • Malta ja Latvia ovat suoriutuneet täytäntöönpanosta parhaiten, sillä vain kahta direktiiviä ei ole pantu niissä täytäntöön. Erityisen vakuuttavaa on kuitenkin ollut Tšekin edistyminen viimeisten kuuden kuukauden aikana, sillä täytäntöönpanovaje tippui siellä tänä aikana 1,9 prosentista 0,6 prosenttiin. Myös Kreikan jatkuvat ja kestävät ponnistelut ovat tuottaneet tulosta, sillä täytäntöönpanovaje on siellä pudonnut reilusti alle 1 prosentin tavoitteen 0,5 prosenttiin. Kaksi vuotta sitten sen täytäntöönpanovaje oli kaikkein korkein 27 jäsenvaltion joukossa.

  • Tällä hetkellä täytäntöönpano viivästyy jäsenvaltioissa keskimäärin yhdeksän kuukautta. Vain Maltassa, Ruotsissa, Espanjassa, Ranskassa ja Latviassa keskiarvo oli tätä parempi marraskuussa 2011. Tällä hetkellä 22 jäsenvaltiota saavuttaa ”nollatoleranssitavoitteen” eli yhdenkään direktiivin täytäntöönpano ei ole näissä maissa myöhästynyt yli kahta vuotta. Kuusi kuukautta sitten tällaisia maita oli 25.

Rikkomusmenettelyt

  • Sisämarkkinoihin liittyvien rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä laskee edelleen ja on tällä hetkellä 37 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2007.

  • Tällä hetkellä EU:ssa on rikkomusmenettelyjä vireillä jäsenvaltiota kohden keskimäärin 31, kun puoli vuotta sitten tämä luku oli 34. Suurin osa rikkomusmenettelyistä on käynnistetty Italiaa vastaan. Toisena on Kreikka ja kolmantena Belgia. Yli 40 prosenttia tapauksista koskee ympäristöä tai verotusta.

  • Rikkomusmenettelyjen keskimääräinen kesto vaihtelee yhdestä vuodesta (Luxemburg) kolmeen vuoteen (Ruotsi).

  • Kun unionin tuomioistuin on vahvistanut, että EU-lainsäädäntöä on rikottu, jäsenvaltioiden on välittömästi toteutettava toimet kyseisen tuomion noudattamiseksi. Monesti tämä kestää kuitenkin huomattavan kauan – keskimäärin yli 17,5 kuukautta. Irlannissa, Ranskassa ja Espanjassa tämä aika on lähes kaksi vuotta.

Sisämarkkinoiden hallinnointi

Komissio ehdotti sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä aiheesta antamassaan tiedonannossa (ks. IP/12/587). Siinä yksilöidään keskeisimmät alat, jotka ”todennäköisesti tuottaisivat eniten hyötyjä kasvun ja työpaikkojen kannalta koko EU:ssa”. Komissio kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan ”nollatoleranssin” näillä aloilla direktiivien täytäntöönpanoon liittyen. Se ilmoitti käyttävänsä täytäntöönpanon valvontaa koskevia valtuuksiaan aiempaa tiukemmin ja pyysi jäsenvaltioita tekemään kanssaan yhteistyötä sen varmistamiseksi, että EU-lainsäädännön rikkomistapaukset saadaan ratkaistua 18 kuukaudessa tai, kun kyseessä on toinen vireillepano, 12 kuukaudessa. Tulevissa sisämarkkinoiden tulostauluissa seurataan näiden uusien vaatimusten täyttymistä.

Komissio laatii sisämarkkinoiden integroitumista koskevan vuosikertomuksen, jossa tarkastellaan, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä ennen kaikkea näillä keskeisimmillä aloilla. Siitä saadaan myös aineistoa EU-ohjausjaksolla tavoiteltavia maakohtaisia suosituksia varten.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32–2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32–2) 299 88 94

Audrey Augier (+32–2) 297 16 07

Liite:

Sisämarkkinoiden täytäntöönpanotaulukko

Sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvontaa koskeva taulukkoon on koottu yhteen tärkeimmät indikaattorit selkeämmän yleiskuvan saamiseksi siitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön sisämarkkinasäännöt ja miten ne soveltavat niitä.

Side Bar