Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. oktoober 2012

Siseturu tulemustabel: Liikmesriigid on oma tulemusi parandanud

Praegusel kriisiajal on ühtsel turul tähtis roll Euroopa majandusseisakust väljatoomisel. Direktiivide poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on õigusaktide õigeaegne ülevõtmine oluliseks eelduseks. Siseturu tulemustabel, mille Euroopa Komisjon täna avaldas, näitab, et liikmesriigid on ELi eeskirjade siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel teinud edusamme. Euroopa keskmine mahajäämus siseturu direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel suurenes 2011. aasta mais ja novembris (1,2%) ning on nüüd jälle 0,9%, st alla taseme, milles leppisid 2007. aastal kokku Euroopa riikide ja valitsuste juhid. Praeguse tulemustabeli põhjal saavutasid 1% eesmärgi 16 liikmesriiki.

Liikmesriikidel õnnestus ka vähendada ebakorrektselt ülevõetud direktiivide arvu. Siseriikliku õiguse vastavuse keskmine puudujääk oli kuue kuu eest 0,8% ja see on tänaseks langenud 0,7%ni, lähenedes 2011. aasta aprillis ühtse turu aktis kavandatud 0,5%-suurusele puudujäägile. Siiski on kasvanud nende direktiivide hulk, mille ülevõtmisel ületatakse tähtaega kaks või rohkem aastat, samuti on suurenenud keskmine lisaaeg, mida on vaja ELi direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks (7,9-lt kuult 9,1-le kuule).

ELi õiguse kohaldamisega seotud rikkumiste arv jätkuvalt väheneb, mis tuleneb tõenäoliselt selliste mehhanismide kasutuselevõtust, mille eesmärk on lahendada ELi õiguse mittejärgimise probleemid varases järgus. Kõige rohkem komisjoni algatatud rikkumismenetlusi on seotud Itaaliaga, kellele järgnevad Kreeka ja Belgia.

Kui võtta arvesse kõiki jõustamisnäitajaid, on Läti, Eesti, Luksemburg ja Leedu jätkuvalt kõige edukamad ülevõtjad.

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: „Ühtne turg on meie majanduse uue kasvu mootor, kuid see saab töötada ainult siis, kui kõik riigid kohaldavad eeskirju nõuetekohaselt. Mul on hea meel, et liikmesriigid on teinud ELi õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel edusamme.”

Siseturudirektiivide rakendamine

  • Euroopa keskmine mahajäämus õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel vähenes viimase kuue kuu jooksul 1,2%-lt 0,9%-le ning nende liikmesriikide arv, kes saavutasid 1% eesmärgi, suurenes 11-lt 16-le. Luksemburg, Rumeenia, Soome, Ühendkuningriik, Austria, Portugal, Sloveenia, Belgia, Küpros, Poola ja Itaalia peavad selle eesmärgi saavutamiseks oma jõupingutused kahekordistama.

  • Kaheksa liikmesriiki on saavutanud oma seni parima tulemuse või seda korranud: Tšehhi Vabariik, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Läti ja Malta. See näitab, kui oluliseks on need liikmesriigid pidanud õigusaktide õigeaegset ülevõtmist.

  • Parimad tulemused on jälle Maltal ja Lätil: neil on üle võtmata ainult kaks direktiivi. Eriti muljetavaldav on Tšehhi Vabariigi tulemus võrreldes kuue kuu tagusega: võrreldes maiga on puudujääk tänaseks vähenenud 1,9%-lt 0,6%-le. Kõige tipuks on Kreeka pidevad ja järjekindlad jõupingutused võimaldanud jõuda tublisti 1% eesmärki ületavale tasemele, 0,5%-ni. Kahe aasta eest oli Kreekal mahajäämus õigusaktide ülevõtmisel 27 liikmesriigi hulgas üks suurematest.

  • Praegu võtavad liikmesriigid ELi direktiivid vastu keskmiselt üheksa kuud pärast ülevõtmise tähtaja möödumist. Ainult Maltal, Rootsil, Hispaanial, Prantsusmaal ja Lätil kulub ülevõtmiseks keskmiselt vähem aega kui 2011. aasta novembris. Mis puutub nendesse direktiividesse, mille ülevõtmisel on tähtaega ületatud üle kahe aasta (loetletud aruandes), täidavad 22 liikmesriiki nn nulltolerantsi eesmärki (võrreldes 25 riigiga kuue kuu eest).

Rikkumised

  • Siseturuga seotud rikkumismenetluste üldarv väheneb jätkuvalt – praeguseks on see võrreldes 2007. aastaga vähenenud 37%.

  • Täna on ELi keskmine avatud rikkumismenetluste arv 31 juhtumit liikmesriigi kohta, poole aasta eest oli see 34 juhtumit. Kõige rohkem rikkumismenetlusi on nüüd seotud Itaaliaga, kellele järgnevad Kreeka ja Belgia. Keskkond ja maksustamine moodustavad rikkumismenetlustest rohkem kui 40%.

  • Avatud rikkumismenetlus kestab keskmiselt ühest aastast (Luksemburg) kolme aastani (Rootsi).

  • Liikmesriigid peavad pärast seda, kui Euroopa Kohus tuvastab ELi õigusaktide rikkumise, viivitamata võtma meetmed, et täita Euroopa Kohtu otsuseid. Siiski võtab paljude juhtumite lahendamine väga palju aega – keskmiselt üle 17,5 kuu. Iirimaa, Prantsusmaa ja Hispaania puhul on see peaaegu kaks aastat.

Tähelepanu keskmes: ühtse turu juhtimine

Komisjon pani oma teatises ühtse turu parema juhtimise kohta ette rea meetmeid, et tugevdada ühtse turu juhtimist (vt IP/12/587), tuvastades peamised valdkonnad, mis tooks tõenäoliselt kõige suuremat kasu ELi majanduskasvule ja tööhõivele. Nendes valdkondades palus komisjon liikmesriikidel rakendada direktiivide ülevõtmisel nulltolerantsi ning andis teada, et kavas on jõustamisvolitusi kasutada jõulisemalt, ning kutsus liikmesriike üles tegema koostööd, et tagada, et ELi õiguse rikkumine lõpetatakse kiiresti 18 kuu jooksul, või 12 kuu jooksul teistkordse kohtu poole pöördumise korral. Edaspidi jälgitakse siseturu tulemustabelis ka neid uusi näitajaid.

Komisjon koostab igal aastal esitatava aruande ühtse turu integratsiooni kohta ja keskendub sellele, kuidas ühtne turg tegelikult toimib, lähtudes eelkõige kõnealustest võtmevaldkondadest. See aruanne on riigipõhiste soovituste aluseks Euroopa poolaasta raames.

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Lisa:

Siseturueeskirjade jõustamist kajastav tabel

Siseturueeskirjade jõustamist kajastavas tabelis on esitatud kõige olulisemad näitajad, et anda parem ülevaade sellest, kuidas liikmesriigid on toime tulnud siseturuga seotud õigusaktide kohaldamise ja rakendamisega.

Side Bar