Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2012

Πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς: Τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους

Στην παρούσα περίοδο κρίσης, η Ενιαία Αγορά έχει καθοριστικό ρόλο στην έξοδο της Ευρώπης από την οικονομική στασιμότητα. Η έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής των οδηγιών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων «Εσωτερική Αγορά» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Μετά την αύξηση που καταγράφηκε το Μάιο και το Νοέμβριο του 2011 (1,2%), ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς – δηλαδή το ποσοστό των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία – υποχώρησε πάλι στο 0,9%, ποσοστό που υπολείπεται του στόχου που συμφώνησαν Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 2007. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος, δεκαέξι κράτη μέλη έχουν επιτύχει τον στόχο του 1%.

Τα κράτη μέλη κατόρθωσαν επίσης να μειώσουν τον αριθμό των οδηγιών που δεν έχουν μεταφερθεί ορθά. Ο εν λόγω μέσος όρος ελλείμματος συμμόρφωσης μειώθηκε από 0,8% πριν από έξι μήνες σε 0,7% σήμερα, πλησιάζοντας το 0,5% για το έλλειμμα που προτείνεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά τον Απρίλιο του 2011. Ωστόσο, έχει αυξηθεί ο αριθμός των οδηγιών των οποίων η μεταφορά έχει καθυστερήσει κατά δύο έτη ή περισσότερο, καθώς και ο μέσος όρος του επιπλέον χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά μιας οδηγίας της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία (από 7,9 σε 9,1 μήνες).

Όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ο αριθμός των παραβάσεων συνεχίζει να μειώνεται, πολύ πιθανό λόγω της καθιέρωσης μηχανισμών για την επίλυση προβλημάτων μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Η Ιταλία ενέχεται στον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών παράβασης που έχει κινήσει η Επιτροπή, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και το Βέλγιο.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των δεικτών επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας, η Λετονία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Λιθουανία είναι οι χώρες με τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Ενιαία Αγορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη νέα ανάπτυξη, με την προϋπόθεση όμως ότι όλες οι χώρες εφαρμόζουν ορθά. Χαιρετίζω την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη στη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο.»

Εφαρμογή των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά

  • Ο ενωσιακός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς μειώθηκε από 1,2% σε 0,9% κατά το τελευταίο εξάμηνο και ο αριθμός των κρατών μελών που επέτυχαν τον στόχο του 1% αυξήθηκε από 11 σε 16. Το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πολωνία και η Ιταλία πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν το στόχο αυτό.

  • Συνολικά, οκτώ κράτη μέλη έχουν επιτύχει ή επανέλαβαν την καλύτερη μέχρι τώρα επίδοσή τους: η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λετονία και η Μάλτα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την υψηλή προτεραιότητα που δόθηκε από αυτά τα κράτη μέλη για έγκαιρη μεταφορά.

  • Η Μάλτα και η Λετονία παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις, με μόνο δύο οδηγίες να εκκρεμούν για μεταφορά. Αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η βελτίωση του ελλείμματος μεταφοράς στην Τσεχική Δημοκρατία σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από έξι μήνες: το έλλειμμα μειώθηκε σήμερα σε 0,6% έναντι 1,9% τον Μάιο. Τέλος, συνεχείς και επίμονες προσπάθειες επέτρεψαν στην Ελλάδα να μειώσει το έλλειμμα μεταφοράς σε 0,5%, πολύ κάτω από τον στόχο του 1%. Πριν από δύο χρόνια, η χώρα αυτή παρουσίαζε το υψηλότερο έλλειμμα μεταφοράς μεταξύ των 27 κρατών μελών.

  • Σήμερα τα κράτη μέλη χρειάζονται κατά μέσον όρο εννέα επιπλέον μήνες για τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς. Μόνο η Μάλτα, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Λετονία έχουν μικρότερη μέση καθυστέρηση σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011. Όσον αφορά τις οδηγίες που υπερβαίνουν τα δύο έτη από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς τους (που περιλαμβάνονται στην έκθεση), είκοσι δύο κράτη μέλη πληρούν το στόχο «μηδενικής ανοχής» (σε σύγκριση με τα είκοσι πέντε πριν από έξι μήνες).

Παραβάσεις

  • Ο συνολικός αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν την Εσωτερική Αγορά εξακολουθεί να μειώνεται – μείωση κατά 37% από το 2007.

  • Ο ενωσιακός μέσος όρος ανοικτών διαδικασιών παράβασης είναι σήμερα 31 υποθέσεις ανά κράτος μέλος, ενώ προ εξαμήνου ήταν 34. Η Ιταλία έχει σήμερα τον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών παράβασης, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και το Βέλγιο. Περιβάλλον και φορολογία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των διαδικασιών παράβασης.

  • Η μέση διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούν κυμαίνεται από ένα (Λουξεμβούργο) έως τρία έτη (Σουηδία).

  • Αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, πολλές περιπτώσεις απαιτούν πολύ χρόνο - κατά μέσον όρο πάνω από 17,5 μήνες – για να επιλυθούν. Για την Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία, η περίοδος είναι σχεδόν δύο έτη.

Ειδική μνεία: Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς

Στην ανακοίνωσή της για την καλύτερη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς, η Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων με σκοπό την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης στην Ενιαία Αγορά (βλ. IP/12/587), προσδιορίζοντας βασικά πεδία δυνάμενα «να αποφέρουν τα σημαντικότερα οφέλη σε όρους ανάπτυξης και απασχόλησης». Στα πεδία αυτά, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για «μηδενική ανοχή» όταν πρόκειται για τη μεταφορά οδηγιών και ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει πιο αποφασιστικά τις εξουσίες επιβολής που διαθέτει και ζήτησε τη συνεργασία των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί ο σύντομος τερματισμός των παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ εντός δεκαοκτώ μηνών, ή δώδεκα μηνών στην περίπτωση δεύτερης προσφυγής. Σε μελλοντικές εκδόσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα εν λόγω νέα κριτήρια αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα εκπονεί ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η οποία θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η Ενιαία Αγορά λειτουργεί στην πράξη, ιδιαίτερα σε αυτά τα βασικά πεδία. Η εν λόγω έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_el.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Παράρτημα:

Πίνακας επιβολής των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς

Ο πίνακας επιβολής των νομοθετικών πράξεων για την Εσωτερική Αγορά συνδυάζει τους πλέον συναφείς δείκτες προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη επισκόπηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών ως προς την ενσωμάτωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά.

Side Bar