Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. oktober 2012

Resultattavlen for det indre marked: Medlemsstaterne har forbedret deres resultater

I disse krisetider spiller det indre marked en afgørende rolle i tiltagene for at bringe Europa ud af den økonomiske stagnation. Det er nødvendigt, at lovgivningen gennemføres rettidigt, hvis direktivernes politiske mål skal nås. Europa-Kommissionens resultattavle for det indre marked, der blev offentliggjort i dag, viser at medlemsstaterne har gjort en indsats for at gennemføre EU-reglerne i national ret. Efter den stigning, der blev registreret i maj og november 2011 (1,2 %), er EU's gennemsnitlige gennemførelsesunderskud – dvs. den procentdel af direktiverne om det indre marked, som ikke er blevet gennemført i national ret til tiden – igen nede på 0,9 % og ligger dermed under det mål, som blev aftalt mellem EU's stats- og regeringschefer i 2007. I alt har 16 medlemsstater nået 1 %-målet i denne omgang.

Medlemsstaterne har også haft succes med at reducere antallet af ukorrekt gennemførte direktiver. Det gennemsnitlige tal for ukorrekt gennemførelse er således faldet fra 0,8 % for seks måneder siden til nu 0,7 % og bevæger sig dermed tættere på 0,5 %-målet, der blev fastlagt i akten for det indre marked i april 2011. Antallet af direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere, er imidlertid steget, ligesom den gennemsnitlige ekstra tid, der skal bruges på at gennemføre EU-direktiver i national ret, også er steget (fra 7,9 til 9,1 måneder).

Med hensyn til selve anvendelsen af EU-lovgivningen er antallet af overtrædelser fortsat faldende, hvilket sandsynligvis skyldes indførelsen af mekanismer til løsning af problemer vedrørende manglende overholdelse af EU-lovgivningen tidligere i processen. Italien tegner sig for det største antal af de traktatbrudssager, der indledes af Kommissionen, efterfulgt af Grækenland og Belgien.

Når alle håndhævelsesindikatorerne tages i betragtning, klarer Letland, Estland, Luxembourg og Litauen sig generelt bedst.

EU-kommissær for det indre marked Michel Barnier udtaler i den forbindelse: "Det indre marked er drivkraften for ny vækst, men det kan kun fungere, hvis alle lande anvender reglerne korrekt. Derfor glæder jeg mig over fremskridtene med gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne."

Gennemførelse af direktiver om det indre marked

  • EU's gennemsnitlige gennemførelsesunderskud er faldet fra 1,2 % til 0,9 % i løbet af de sidste seks måneder, og antallet af medlemsstater, der opfylder 1 %-målet er steget fra 11 til 16. Luxembourg, Rumænien, Finland, Det Forenede Kongerige, Østrig, Portugal, Slovenien, Belgien, Cypern, Polen og Italien skal øge deres indsats for at nå dette mål.

  • I alt 16 medlemsstater har opnået eller gentaget deres hidtil bedste resultat: Tjekkiet, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Letland og Malta. Dette illustrerer, at rettidig gennemførelse prioriteres højt i disse medlemsstater.

  • Malta og Letland klarer sig bedst med hensyn til gennemførelsen i national ret og mangler kun at få gennemført to direktiver. Tjekkiets forbedring af gennemførelsesunderskuddet i løbet af de sidste seks måneder er særligt imponerende: det er faldet fra 1,9 % i maj til 0,6 % i dag. Endelig har Grækenland ved hjælp af en kontinuerlig og vedvarende indsats formået at komme godt ned under 1 %-målet og ligger nu på 0,5 %. For blot to år siden stod landet for det højeste gennemførelsesunderskud blandt de 27 medlemsstater.

  • I dag tager det i gennemsnit 9 måneder ekstra for medlemsstaterne at gennemføre direktiver, efter at gennemførelsesfristen er udløbet. Kun Malta, Sverige, Spanien, Frankrig og Letland har en kortere gennemsnitlig gennemførelsesforsinkelse end i november 2011. Med hensyn til antallet af direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere fra gennemførelsesfristens udløb (fremgår af resultattavlen), opfylder 22 medlemsstater "nultolerancemålet" (sammenlignet med 25 for seks måneder siden).

Overtrædelser

  • Det samlede antal traktatbrudssager vedrørende det indre marked falder fortsat – det er nu faldet med 37 % siden 2007.

  • I dag er gennemsnittet for igangværende traktatbrudssager 31 sager pr. medlemsstat sammenlignet med 34 for seks måneder siden. Italien tegner sig nu for det største antal traktatbrudssager, efterfulgt af Grækenland og Belgien. Miljø og beskatning tegner sig for mere end 40 % af traktatbrudssagerne.

  • Den gennemsnitlige varighed af igangværende traktatbrudssager spænder fra ét (Luxembourg) til tre år (Sverige).

  • Når EU-Domstolen konstaterer brud på EU-lovgivningen, er medlemsstaterne forpligtet til omgående at træffe foranstaltninger for at efterkomme Domstolens afgørelse. Ikke desto mindre tager det i mange tilfælde lang tid, før sagerne er løst – i gennemsnit mere end 17,5 måneder. Hvad angår Irland, Frankrig og Spanien er der tale om næsten to år.

I fokus: Styring af det indre marked

I sin meddelelse om bedre forvaltning af det indre marked, foreslog Kommissionen en række foranstaltninger, der skal forbedre styringen af det indre marked (se IP/12/587), og udpegede en række nøgleområder, hvor der sandsynligvis kan opnås "den største gevinst i form af vækst og jobskabelse i EU". Kommissionen har således bedt medlemsstaterne om at udvise "nultolerance" på disse områder ved gennemførelsen af direktiver, og meddelt, at den agter at anvende sin håndhævelsesbeføjelser mere aktivt. Samtidig anmodede den om medlemsstaternes samarbejde til at sikre, at overtrædelser af EU-lovgivningen hurtigt bringes til ophør inden for 18 måneder, eller 12 måneder, når der er tale om sager, der er anlagt for anden gang. I de fremtidige resultattavler vil man også overvåge opfyldelsen af disse nye mål.

Kommissionen vil udarbejde en årlig rapport om integrationen på det indre marked, der vil have fokus på, hvordan det indre marked fungerer i praksis, specielt inden for disse nøgleområder. Rapporten vil bidrage med landespecifikke anbefalinger som led i processen med det europæiske semester.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Bilag:

Tabel med oversigt over håndhævelsen af reglerne for det indre marked

I tabellen kombineres de mest relevante indikatorer, således at der opnås et bedre overblik over medlemsstaternes overholdelse af gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen for det indre marked.

Side Bar