Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. října 2012

Skóre vnitřního trhu: členské státy si připisují body

Klíčovým hráčem, který může za současné krize vyvést Evropu z hospodářské stagnace, je jednotný trh. Základním předpokladem dosažení cílů politik uvedených ve směrnicích je včasná transpozice. Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu, který dokládá, že členské státy pokročily v provádění předpisů EU do vnitrostátního práva. Průměrný evropský deficit v provádění předpisů – tj. procentní podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas převedeny do vnitrostátního práva – se po počátečním nárůstu v květnu a listopadu 2011 na 1,2 % vrátil na 0,9 %, tedy pod cílovou hodnotu, kterou v roce 2007 schválily hlavy států a předsedové vlád EU. Šestnáct členských států ve zkoušce obstálo a dodrželo stanovenou 1% hranici.

Zároveň se členským státům podařilo snížit počet nesprávně provedených směrnic. Průměrný deficit v souladu předpisů poklesl za posledních šest měsíců z 0,8 % na současných 0,7 %, čímž se přiblížil 0,5% úrovni navržené Aktem o jednotném trhu z dubna 2011. V členských státech však vzrostl počet směrnic, které se provádějí s dvouletým i delším zpožděním. Rovněž se prodloužily průměrné dodatečné lhůty potřebné k provedení směrnic EU do vnitrostátního práva (ze 7,9 na 9,1 měsíce).

Pokud jde o uplatňování právních předpisů EU, množství případů jejich porušování klesá. Pravděpodobným důvodem je zavedení mechanismů, které řeší problémy nesouladu s právem EU v dřívější fázi procesu. Nejvyšší počet řízení pro porušení předpisů iniciovaných Komisí probíhá proti Itálii, dále proti Řecku a Belgii.

Z celkového vyhodnocení ukazatelů prosazování předpisů vychází nejlépe Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko a Litva.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier řekl: Jednotný trh je tahounem nového hospodářského růstu EU, ale svou funkci splní jedině tehdy, pokud budou členské státy řádně uplatňovat právní předpisy EU. Uvítal jsem pokrok, kterého v transpozici právních předpisů EU členské státy dosáhly.“

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

  • Průměrný deficit v provádění předpisů v EU se za posledních šest měsíců snížil z 1,2 % na 0,9 % a počet členských států, kterým se daří plnit cíl ve výši 1 %, stoupl z jedenácti na šestnáct. Zdvojnásobit úsilí musí Lucembursko, Rumunsko, Finsko, Spojené království, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Belgie, Kypr, Polsko a Itálie, aby tohoto cíle dosáhly.

  • Z celkového počtu členských států se osmi podařilo dosáhnout vůbec nejlepšího doposud zaznamenaného výsledku: České republice, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Lotyšsku a Maltě. Dokazuje to, že tyto členské státy přikládají včasnému provádění předpisů velký význam.

  • Malta a Lotyšsko provádějí předpisy do vnitrostátního práva nejlépe – k provedení jim zůstávají pouze dvě směrnice. Vynikající jsou výsledky České republiky, která za šest měsíců stáhla svůj květnový deficit 1,9 % na dnešních 0,6 %. Řecku umožnila stabilní a vytrvalá snaha ocitnout hluboko pod 1% cílem na hodnotě 0,5 %. Ještě před dvěma lety byl deficit Řecka v provádění předpisů největší ze všech 27 členských států.

  • Průměrná doba, kterou dnes členské státy potřebují k provedení směrnic EU do vnitrostátního práva, je o devět měsíců delší než jsou stanovené lhůty. Pouze Maltě, Švédsku, Španělsku, Francii a Lotyšsku se podařilo dosáhnout kratšího průměrného zpoždění než v listopadu 2011. Pokud jde o směrnice, které měly být do vnitrostátního práva provedeny už dříve než před dvěma lety (vyjmenované ve zprávě), dokázalo cíl s tzv. „nulovou toleranci“ splnit dvacet dva členských států (ve srovnání s 25 před půl rokem).

Porušení předpisů

  • Celkový počet řízení pro porušení předpisů souvisejících s vnitřním trhem nadále klesá – od roku 2007 klesl o 37 %.

  • Na jeden členský stát dnes v EU v průměru připadá 31 zahájených řízení pro porušení předpisů oproti 34 případům před šesti měsíci. Nejvyšší počet řízení pro porušení práva se vede proti Itálii, následuje Řecko a Belgie. Předmětem řízení pro porušení předpisů je ve více než 40 % případů životní prostředí a zdanění.

  • Řízení pro porušení právních předpisů trvá průměrně od jednoho roku (Lucembursko) do tří let (Švédsko).

  • Jakmile Soudní dvůr zjistí porušení právních předpisů EU, jsou členské státy vyzvány k přijetí bezprostředního opatření k uvedení předpisů do souladu. Řada případů se však řeší poměrně dlouho, v průměru více než 17,5 měsíce a řízení proti Irsku, Francii a Španělsku trvá dokonce téměř dva roky.

Středem pozornosti je správa jednotného trhu

Evropská komise ve sdělení o lepší správě jednotného trhu navrhla řadu opatření, kterými by se správa jednotného trhu posílila (viz IP/12/587). Identifikovala hlavní oblasti, díky kterým by se pravděpodobně „v oblasti růstu a zaměstnanosti v celé EU získalo nejvíce”. Komise požádala členské státy, aby směrnice z hlavních oblastí prováděly s „nulovou tolerancí“ a oznámila, že využije své pravomoci k důraznějšímu prosazování předpisů. Zároveň požádala členské státy o spolupráci na urychleném ukončení řízení pro porušení předpisů EU. Případy by se měly ukončit do osmnácti měsíců nebo v případě druhého předložení věci do 12 měsíců. Příští vydání srovnávacích přehledů výsledků vnitřního trhu budou sledovat dodržování těchto nových ukazatelů.

Komise připraví výroční zprávu o integraci jednotného trhu, v níž se zaměří na praktický způsob fungování jednotného trhu, zejména ve zmíněných hlavních oblastech. Ze zprávy budou vycházet doporučení jednotlivým zemím v rámci evropského semestru.

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Příloha: Tabulka s údaji o prosazování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu

V tabulce s údaji o prosazování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu je přehled nejdůležitějších ukazatelů souladu provádění a uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu v jednotlivých členských státech.

Side Bar