Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 октомври 2012 г.

Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: Държавите членки подобряват резултатите си

В условията на настоящата криза единният пазар играе ключова роля за излизането на Европа от икономическата стагнация. Навременното транспониране на законодателството е необходимо условие за постигането на целите на политиката в директивите. Публикуваният днес обзор на Европейската комисия на напредъка в областта на вътрешния пазар (т.нар. Internal Market Scoreboard — Индекс за развитието на вътрешния пазар) показва, че държавите членки полагат усилия за транспонирането на правилата на ЕС в националното законодателство. След отбелязаното увеличение през май и ноември 2011 г. (1,2 %) средният дефицит при транспонирането в Европа — процентът на свързаните с вътрешния пазар директиви, които не са въведени своевременно в националното законодателство — сега отново е 0,9 %, т.е. под целта, приета от европейските държавни и правителствени ръководители през 2007 г. В това проучване шестнадесет държави членки са постигнали целта от 1 %.

Държавите членки също така са допринесли за намаляване на броя на неправилно транспонираните директиви. Средната стойност на дефицита на съответствие е спаднала от 0,8 % преди шест месеца до 0,7 % в момента, което се приближава до дефицита от 0,5 %, предложен в Акта за единния пазар през април 2011 г. Въпреки това се е увеличил броят на директивите, за които транспонирането се е забавило с две и повече години, както и средното допълнително време, необходимо за транспонирането на директивите на ЕС в националното законодателство (от 7,9 на 9,1 месеца).

По отношение на прилагането на законодателството на ЕС броят на нарушенията продължава да намалява. Много вероятно това се дължи на въвеждането на механизми за преодоляване на несъответствията със законодателството на ЕС на по-ранен етап. Най-много производства за установяване на нарушения са открити от Комисията срещу Италия, следвана от Гърция и Белгия.

Като се вземат под внимание всички показатели, най-добре се представят Латвия, Естония, Люксембург и Литва.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Единният пазар несъмнено е двигателят за новия растеж на нашата икономика. Но това работи само ако всички държави прилагат надлежно правилата. Приветствам напредъка, постигнат в транспонирането на законодателството на ЕС от страна на държавите членки.“

Въвеждане на директивите за вътрешния пазар

  • Средният дефицит в ЕС при транспонирането е намалял от 1,2 % до 0,9 % през последните шест месеца, а броят на държавите членки, постигнали целта от 1 %, се е повишил от единадесет на шестнадесет. Люксембург, Румъния, Финландия, Обединеното кралство, Австрия, Португалия, Словения, Белгия, Кипър, Полша и Италия трябва да удвоят усилията си за постигането на тази цел.

  • Общо осем държави членки са подобрили или запазили най-добрия си досегашен резултат: Чешката република, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Латвия и Малта. Това илюстрира високият приоритет, който тези държави членки са отредили на навременното транспониране.

  • Малта и Латвия са постигналите най-висока степен на транспониране, като само две директиви са останали нетранспонирани. Особено впечатляващо е подобрението на дефицита в транспонирането в Чешката република в сравнение с нивото от преди шест месеца: той е намалял от 1,9 % през май до 0,6 % днес. И накрая, непрекъснатите и постоянни усилия позволиха на Гърция да сведе дефицита до 0,5 %, под целта от 1 %. Преди две години тя отчете най-високия дефицит от 27-те държави членки.

  • Днес, за да транспонират директивите на ЕС, на държавите членки са необходими средно 9 допълнителни месеца след изтичане на крайния срок за транспониране. Само Малта, Швеция, Испания, Франция и Латвия отбелязват по-малко средно забавяне в сравнение с ноември 2011 г. По отношение на директивите със забавяне повече от две години след срока им за транспониране (изброени в доклада), двадесет и две държави членки отговарят на целта за „нулева толерантност“ (в сравнение с двадесет и пет преди шест месеца).

Нарушения

  • Общият брой на производствата за установяване на нарушения, свързани с вътрешния пазар, продължава да намалява — с 37 % по-малко в сравнение с 2007 г.

  • Днес в ЕС средният брой на откритите производства за установяване на нарушения е 31 на държава членка, спрямо 34 преди шест месеца. Италия отчита най-много производства за установяване на нарушения, следвана от Гърция и Белгия. Повече от 40 % от производствата за установяване на нарушения са в областта на околната среда и данъчното облагане.

  • Средната продължителност на откритите производства за установяване на нарушения варира от една (Люксембург) до три години (Швеция).

  • След като Съдът на Европейския съюз установи нарушение на законодателството на ЕС, от държавите членки се изисква да предприемат незабавни действия, за да се съобразят с неговото решение. Въпреки това разрешаването на много случаи отнема дълго — средно повече от 17,5 месеца. За Ирландия, Франция и Испания срокът е почти две години.

Специален акцент: Управление на единния пазар

В своето съобщение „По-добро управление за единния пазар” Комисията предложи редица мерки за укрепване на управлението на единния пазар (вж. IP/12/587), като определи ключови области, които най-вероятно „ще доведат до най-големи ползи за растежа и разкриването на работни места“. Комисията прикани държавите членки да се ангажират с „нулева толерантност“ в тези области, когато става въпрос за транспониране на директивите, и обяви, че ще използва изпълнителните си правомощия по-енергично; тя призова за сътрудничество от страна на държавите членки, за се гарантира бързото отстраняване на нарушенията на правото на ЕС в срок от осемнадесет месеца, или дванадесет месеца в случай на повторно сезиране. В идните издания на обзора на напредъка в областта на вътрешния пазар ще се следи за спазването на тези нови показатели.

Комисията изготвя годишен доклад относно интеграцията на единния пазар, който ще се съсредоточи върху това, как единният пазар работи на практика, особено в тези ключови области. Този доклад ще даде своя принос към специфичните за всяка държава препоръки в контекста на европейския семестър.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Приложение: Таблица на прилагането на правилата в областта на вътрешния пазар

В Таблицата на прилагането на правилата в областта на вътрешния пазар са обобщени най-значимите показатели, които онагледяват въвеждането и прилагането от държавите членки на това законодателството.

Side Bar