Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 5. októbra 2012

Znížené alebo zmrazené platy učiteľov v rastúcom počte európskych krajín

Šestnásť európskych krajín znížilo alebo zmrazilo platy učiteľov v reakcii na hospodársky pokles. Podľa správy uverejnenej Európskou komisiou pri príležitosti svetového dňa učiteľov sú rozpočtovými obmedzeniami a úspornými opatreniami najviac postihnutí učitelia v Írsku, Grécku, Španielsku, Portugalsku a Slovinsku. Platy učiteľov v Bulharsku, na Cypre, v Estónsku, vo Francúzsku, v Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Spojenom kráľovstve, Chorvátsku a Lichtenštajnsku sa znížili mierne alebo zostali na rovnakej úrovni. Správa Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2011/2012 však takisto ukazuje, že v štyroch krajinách, a to v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a Islande sa platy učiteľov od polovice rokov 2010 zvýšili, zatiaľ čo platy v Rumunsku sú v súčasnosti na takmer rovnakej úrovni ako pred začiatkom krízy.

Učitelia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v živote detí a ako každý vie, môžu výrazne ovplyvniť ich budúcnosť“, uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Platové a pracovné podmienky učiteľov by mali byť najvyššou prioritou, aby sa do tohto povolania prilákali a udržali v ňom tí najkompetentnejší. Avšak prilákanie najlepších učiteľov nie je iba o plate: je nevyhnutné, aby boli učebne dobre vybavené a aby sa učitelia mohli podieľať na modernizácii učebných osnov a na vzdelávacích reformách.“

Zo správy vyplýva, že od polovice rokov 2010 si hospodárska kríza vybrala na platoch učiteľov svoju daň, keďže rastúci počet krajín znížilo platy aj príplatky, akými sú náhrady mzdy za dovolenku a prémie. Grécko znížilo základné platy učiteľov o 30 % a prestalo vyplácať vianočné a veľkonočné prémie. Írsko v roku 2011 znížilo platy nových učiteľov o 13 % a učiteľom, ktorí nastúpili do zamestnania po 31. januári tento rok, sa v dôsledku zrušenia príplatkov za kvalifikáciu znížila mzda o ďalších 20 %. V Španielsku sa platy učiteľov a ďalších zamestnancov verejného sektora znížili v roku 2010 o približne 5 % a odvtedy sa neupravili o infláciu. Podobné opatrenia sa prijali v Portugalsku.

V Európe je maximálny plat učiteľov s dlhoročnou praxou vo všeobecnosti dvojnásobný v porovnaní s minimálnym platom začínajúcich učiteľov. Avšak vzhľadom na to, že dosiahnuť maximálny plat trvá v priemere 15 až 25 rokov, vzdelávacie organizácie sa obávajú, že to mladých ľudí odradí od výkonu tohto povolania.

Nástupné platy učiteľov sú síce častokrát málo atraktívne, keď však zoberieme do úvahy príplatky za ďalšie povinnosti alebo prácu nadčas, väčšina platov sa v mnohých krajinách približuje k zákonom stanovenej maximálnej úrovni pre učiteľov. Napríklad v Lotyšsku je skutočný čistý plat takmer dvojnásobný v porovnaní s maximálnym základným platom. V Dánsku, Litve, Poľsku, na Slovensku, vo Fínsku, v Anglicku a vo Walese je čistý plat po započítaní príplatkov takisto vyšší ako maximálny základný plat. Čiastočne to možno vysvetliť skutočnosťou, že relatívne vysoký podiel učiteľov patrí do starších vekových skupín. Viacero krajín čelí nedostatku učiteľov a má obavy v súvislosti so starnutím pracovnej sily („Kľúčové údaje o vzdelávaní v Európe 2012“, IP/12/121).

Správa Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2012/2012 takisto odhaľuje, že pokým všetky krajiny tvrdia, že najvyššou prioritou je zlepšovanie výsledkov žiakov a študentov, iba polovica krajín, ktorých sa správa týka, poskytuje príplatky učiteľom na základe ich pozitívnych výsledkov alebo výsledkov študentov (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo – Anglicko a Wales; Severné Írsko a Turecko).

Súvislosti

Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2011/2012.

Táto výročná správa obsahuje porovnávací prehľad platov v 32 európskych krajinách (členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko a Turecko). Vzťahuje sa na plne kvalifikovaných učiteľov a riaditeľov škôl na predprimárnej, primárnej, nižšej sekundárnej a vyššej sekundárnej úrovni vzdelania, ktorí pracujú na plný pracovný čas.

Správa obsahuje informácie o:

  • rozhodovacích orgánoch, ktoré sú zodpovedné za stanovenie platov učiteľov,

  • platoch v súkromnom sektore,

  • minimálnych a maximálnych zákonom stanovených platoch vo vzťahu k HDP na obyvateľa a v súvislosti so súčasnými platmi (zákonom stanovené platy plus príplatky),

  • vývoji platov vo vzťahu k praxi,

  • najnovšom raste/poklese kúpnej sily učiteľov a vplyve hospodárskej krízy,

  • rôznych typoch príplatkov a rozhodovacích orgánoch, ktoré sú zodpovedné za ich udelenie.

Sieť Eurydice

Túto správu vypracovala pre Európsku komisiu sieť Eurydice, ktorá poskytuje analýzy a informácie o európskych systémoch vzdelávania a politikách v tejto oblasti. Táto sieť pozostáva z 38 národných oddelení vo všetkých 34 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Správa Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2011/2012 sa Srbska a Švajčiarska netýkala. Sieť Eurydice je koordinovaná a riadená Výkonnou agentúrou EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie:

Úplnú správu Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe 2011/2012 v anglickom jazyku možno nájsť na tejto webovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

{0>Contacts :<}0{>Kontaktné osoby:<0}

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Prílohy

Obrázok 1: Vývoj zákonom stanovených platov učiteľov a riaditeľov škôl v absolútnom vyjadrení vo verejnom sektore v rokoch 2010/11 a 2011/2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom

2010/11

2011/12

Nárast v dôsledku
reformy miezd

Nárast v dôsledku
osobitných úprav týkajúcich sa učiteľov

Výhradne úpravy zohľadňujúce
životné náklady

Zmrazené mzdy

Pokles

Poznámky týkajúce sa jednotlivých krajín:

Írsko: Platy učiteľov v službe v roku 2011/12 zostali na rovnakej úrovni ako v roku 2010/11. Platy začínajúcich učiteľov, ktorí nastúpili do zamestnania po 1. januári 2010, sa znížili o 10 %. Začínajúcim učiteľom, ktorí nastúpili po 1. decembri 2011, sa platy znížili o ďalších 3,2 %.

Francúzsko: Všeobecná indexácia platov bola v roku 2010 vo výške 0,5 % a v rokoch 2011 a 2012 nedošlo k žiadnej indexácii. Zmrazenie platov v rokoch 2011 a 2012 sa týka indexácie. V roku 2011 sa prvá úprava platov uskutočnila v prípade začínajúcich učiteľov na najnižšom stupni indexného rebríčka. Druhá úprava sa uskutočnila v roku 2012. Obidve úpravy spočívali v uplatnení vyššieho indexu v prípade učiteľov.

Holandsko: Údaje nie sú k dispozícii

Obrázok 2: Minimálne a maximálne ročné zákonom stanovené hrubé platy vo verejných školách v prípade plne kvalifikovaných učiteľov pracujúcich na plný pracovný čas a priemerné skutočné ročné hrubé platy tejto kategórie učiteľov v štandarde kúpnej sily v EUR (EURO PPS) (2011/12)

Primárne vzdelávanie

Nižšie sekundárne vzdelávanie

Vyššie sekundárne vzdelávanie

Minimálny zákonom stanovený plat

Maximálny zákonom stanovený plat

Priemerný skutočný plat

Minimálny zákonom stanovený plat

Maximálny zákonom stanovený plat

Priemerný skutočný plat

Minimálny zákonom stanovený plat

Maximálny zákonom stanovený plat

Priemerný skutočný plat

Belgicko (Francúzske spoločenstvo)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgicko (Nemecky hovoriace spoločenstvo)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgicko (Flámske spoločenstvo)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulharsko

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

Česká republika

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Dánsko

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Nemecko

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Estónsko

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Írsko

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Grécko

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Španielsko

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Francúzsko

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Taliansko

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Cyprus

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Lotyšsko

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Litva

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luxembursko

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Maďarsko

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Holandsko

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Rakúsko (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Poľsko

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugalsko

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Rumunsko

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovinsko

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovensko

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Fínsko

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Švédsko

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Spojené kráľovstvo (Anglicko, Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Spojené kráľovstvo (Škótsko)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Lichtenštajnsko (gymnázium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Nórsko

31 236

n.a.

37 537

31 236

n.a.

37 537

32 663

n.a.

40 213

Chorvátsko

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Island

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Turecko

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Údaje nie sú k dispozícii n. a. Neuplatňuje sa

Zdroj: Eurydice

Poznámky týkajúce sa jednotlivých krajín:

Bulharsko: Predpisy týkajúce sa učiteľov stanovujú iba minimálny základný zákonom stanovený plat, avšak nie maximálny. Uvedené hodnoty sa týkajú začínajúcich učiteľov bez učiteľskej praxe.

Nemecko: Údaje od školského roku 2010/11.

Poľsko: Minimálne a maximálne platy učiteľov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní sa vypočítavajú pre učiteľov so základnou plnou kvalifikáciou. Približne 90 % učiteľov však má vyššiu úroveň kvalifikácie a dostáva vyšší plat.

Nórsko: Učitelia so 4 – 5 rokmi počiatočnej odbornej prípravy.

Obrázok 3: Trendy v minimálnych základných hrubých ročných zákonom stanovených platoch v PPS EURO (v cenách z roku 2000) v prípade učiteľov v primárnom a vyššom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 1 a ISCED 3), 2000 – 2012

Primárne vzdelávanie

Vyššie sekundárne vzdelávanie

NB: Os X = referenčné roky; 2000 až 2012

Os Y = relatívny percentuálny nárast, rok 2000 = 100

Zdroj: Eurydice.

Vysvetlivky a poznámky týkajúce sa jednotlivých krajín:

Pozri celú správu.


Side Bar