Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 5 d.

Vis daugiau Europos šalių mažina ar įšaldo mokytojų darbo užmokestį

16 Europos šalių dėl ekonomikos nuosmukio sumažino ar įšaldė mokytojų darbo užmokestį. Iš Europos Komisijos ataskaitos, kuri skelbiama šiandien minimos pasaulinės mokytojų dienos proga, matyti, kad biudžeto apribojimas ir taupymo priemonės labiausiai paveikė Airijos, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos ir Slovėnijos mokytojus. Bulgarijos, Kipro, Estijos, Prancūzijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos ir Lichtenšteino mokytojų darbo užmokestis sumažėjo tik šiek tiek arba liko toks pats. Vis dėlto iš ataskaitos „Europos mokytojų ir mokyklų vadovų algos ir priedai 2011–2012 m.“ taip pat matyti, kad keturiose šalyse – Čekijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Islandijoje – mokytojų darbo užmokestis nuo 2010 m. vidurio išaugo, o Rumunijoje – beveik pasiekė ikikrizinį lygį.

„Mokytojai atlieka svarbų vaidmenį mūsų vaikų gyvenime ir, kaip žinia, didele dalimi nulemia jų ateitį, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Mums turėtų rūpėti mokytojų darbo užmokestis ir darbo sąlygos, kad pasirinkti šią profesiją būtų paskatinti tinkamiausi žmonės. Tačiau vien žadėdami gerą atlyginimą geriausių kandidatų nepritrauksime. Būtina tinkamai įrengti klases ir suteikti mokytojams galimybę išsakyti savo nuomonę apie mokymo planų modernizavimą ir švietimo reformas.“

Iš ataskaitos matyti, kad nuo 2010 m. vidurio ekonomikos krizė daro didelį poveikį mokytojų darbo užmokesčiui, – vis daugiau šalių mažina tiek algą, tiek jos priedus, pavyzdžiui, atostogpinigius ar premijas. Graikija bazinį mokytojų darbo užmokestį sumažino 30 proc. ir nustojo mokėti Kalėdų ir Velykų premijas. Airijoje nustojus taikyti kvalifikacijos koeficientą 2011 m. naujų mokytojų darbo užmokestis sumažėjo 13 proc., o pradėjusių dirbti vėliau nei šių metų sausio 31 d. – dar 20 proc. Ispanijos mokytojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis 2010 m. buvo sumažintas maždaug 5 proc. ir nuo tol neindeksuojamas atsižvelgiant į infliaciją; panašių priemonių imtasi Portugalijoje.

Europoje maksimalus patyrusių mokytojų darbo užmokestis paprastai yra du kartus didesnis nei minimali pradedančiojo mokytojo alga. Tačiau mokymo įstaigos baiminasi, kad jaunimas nebenorės rinktis šios profesijos, nes mokytojai maksimalų darbo užmokestį gauna po 15–25 metų darbo.

Nors pradedančiojo mokytojo alga nėra patraukli, atsižvelgiant į priedus, mokamus už papildomus darbus ir viršvalandžius, dauguma atveju darbo užmokestis nėra daug mažesnis nei įstatymais nustatytas maksimalus mokytojų atlyginimas daugelyje Europos šalių. Pavyzdžiui, Latvijoje faktinis atlyginimas atskaičius mokesčius yra dvigubai didesnis nei maksimali bazinė alga. Danijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Suomijoje, Anglijoje ir Velse į rankas gaunamas darbo užmokestis, įskaitant priedus, taip pat yra didesnis nei maksimali bazinė alga. Iš dalies tai galima paaiškinti tuo, kad gana didelę mokytojų dalį sudaro vyresnio amžiaus mokytojai. Keliose šalyse jau trūksta mokytojų ir kyla problemų dėl senėjančių darbuotojų („Pagrindiniai duomenys apie švietimą Europoje“, IP/12/121).

Ataskaitos „Europos mokytojų ir mokyklų vadovų algos ir priedai 2011–2012 m.“ duomenimis, mokinių pažangumo didinimas yra visų šalių prioritetas, tačiau tik pusėje šalių (Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje) ir Turkijoje) priedai prie algos mokytojams mokami priklausomai nuo mokymo pasiekimų ar mokinių rezultatų.

Pagrindiniai faktai

Europos mokytojų ir mokyklų vadovų algos ir priedai 2011–2012 m.

Šioje kasmetinėje ataskaitoje pateikiama palyginamoji 32 Europos šalių (ES valstybių narių, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, Kroatijos ir Turkijos) mokytojų darbo užmokesčio apžvalga. Į ataskaitą įtraukti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo pakopų visą darbo dieną dirbančių kvalifikuotų mokytojų ir mokyklų vadovų duomenys.

Ataskaitoje taip pat pateikiama informacijos apie:

  • sprendimus priimančias institucijas, kurios atsako už mokytojų darbo užmokesčio nustatymą;

  • atlyginimą privačiajame sektoriuje;

  • minimalų ir maksimalų įstatymais nustatytą darbo užmokestį, palyginti su BVP vienam gyventojui ir su faktiniu darbo užmokesčiu (alga ir priedais);

  • darbo užmokesčio didėjimą priklausomai nuo patirties;

  • mokytojų perkamosios galios didėjimą ar mažėjimą ir ekonomikos krizės poveikį;

  • įvairius priedus prie algos ir už jų skyrimą atsakingas sprendimus priimančias institucijas.

„Eurydice“

Ataskaitą Europos Komisijos užsakymu parengė tinklas „Eurydice“, kuris teikia informaciją apie Europos švietimo sistemas ir politiką bei ją analizuoja. Tinklui priklauso 38 nacionaliniai skyriai, veikiantys ES Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose 34 šalyse (ES valstybės narės, Kroatija, Serbija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija). Serbijos ir Šveicarijos duomenys į ataskaitą „Europos mokytojų ir mokyklų vadovų algos ir priedai 2011–2012 m.“ neįtraukti. „Eurydice“ veiklą koordinuoja ir valdo ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga.

Daugiau informacijos

Visa ataskaita „Europos mokytojų ir mokyklų vadovų algos ir jos priedai 2011–2012 m.“ pateikiama adresu http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Priedai

1 pav. Valstybinių mokyklų mokytojų ir mokyklų vadovų įstatymais nustatyto darbo užmokesčio absoliučiais skaičiais raida 2010–2011 m. ir 2011–2012 m., palyginti su ankstesniais metais

2010–2011 m.

2011–2012 m.

Padidėjo dėl

atlyginimų reformos

Padidėjo dėl

specifinių koeficientų

Indeksuota pagal pragyvenimo išlaidas

Nekito

Sumažėjo

Informacija apie tam tikras šalis

Airija. Mokytojų atlyginimas 2011–2012 m. liko toks pats kaip 2010–2011 m. Naujų mokytojų, pradėjusių dirbti po 2010 m. sausio 1 d., atlyginimas sumažintas 10 proc. Dar 3,2 proc. atlyginimas sumažėjo po 2011 m. gruodžio 1 d. pradėjusiems dirbti mokytojams.

Prancūzija. 2010 m. bendrasis darbo užmokesčio indeksavimas buvo 0,5 proc., 2011 m. ir 2012 m. indeksuojama nebuvo. Neindeksavus darbo užmokesčio 2011 m. ir 2012 m. indeksavimo rodiklis nepakito. 2011 m. pradedančiųjų mokytojų, gaunančių mažiausią darbo užmokestį, darbo užmokestis buvo pakoreguotas pirmą kartą. Antroji korekcija įvyko 2012 m. Abi korekcijos buvo susijusios su užmokesčio padidinimu taikant didesnį indeksą.

Nyderlandai. Duomenų nėra.

2 pav. Minimalus ir maksimalus metinis įstatymais nustatytas valstybinių mokyklų visą darbo dieną dirbančių kvalifikuotų mokytojų bruto darbo užmokestis ir šios kategorijos mokytojų vidutinis faktinis metinis bruto darbo užmokestis perkamosios galios standartais (EURO PPS) (2011–2012 m.)

Pradinis mokymas

Pagrindinis mokymas

Vidurinis mokymas

Minimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Maksimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Vidutinis faktinis darbo užmokestis

Minimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Maksimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Vidutinis faktinis darbo užmokestis

Minimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Maksimalus įstatymais nustatytas atlyginimas

Vidutinis faktinis darbo užmokestis

Belgija (prancūzakalbė bendruomenė)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgija (vokietakalbė bendruomenė)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgija (Flandrijos bendruomenė)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgarija

6 010

net.

10 405

6 010

net.

10 405

6 010

net.

10 405

Čekija

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Danija

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Vokietija

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Estija

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Airija

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Graikija

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Ispanija

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Prancūzija

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Italija

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Kipras

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Latvija

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Lietuva

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Liuksemburgas

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Vengrija

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Nyderlandai

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Austrija (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Lenkija

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugalija

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Rumunija

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovėnija

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovakija

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Suomija

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Švedija

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

JK (Anglija, Velsas)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

JK (Šiaurės Airija)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

JK (Škotija)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Lichtenšteinas (gimnazijos)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norvegija

31 236

net.

37 537

31 236

net.

37 537

32 663

net.

40 213

Kroatija

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Islandija

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Turkija

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: – duomenų nėra. net. – netaikoma

Šaltinis: „Eurydice“

Informacija apie tam tikras šalis

Bulgarija. Su mokytojais susijusiuose įstatymuose nustatomas tik minimalus bazinis atlyginimas. Maksimalus atlyginimas nenustatytas. Nurodytos vertės – patirties neturinčių jaunesniųjų mokytojų.

Vokietija. 2010–2011 m. m. duomenys.

Lenkija. Minimalus ir maksimalus pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojų atlyginimas, mokamas būtinąją kvalifikaciją turintiems mokytojams. Tačiau maždaug 90 proc. mokytojų turi aukštesnę kvalifikaciją ir gauna didesnį darbo užmokestį.

Norvegija. Mokytojai, baigę 4–5 metų trukmės studijas.

3 pav. Minimalus metinis įstatymais nustatytas pradinių ir vidurinių mokyklų (ISCED 1 ir ISCED 3) mokytojų bruto darbo užmokestis perkamosios galios standartais (EURO PPS) (2000–2012 m.)

Pradinis

Vidurinis

Dėmesio! X ašis = atskaitos metai; 2000–2012 m.

Y ašis = santykinis procentinis padidėjimas; 2000 m. = 100

Šaltinis: „Eurydice“.

Informacija apie tam tikras šalis

Žr. visą ataskaitos tekstą.


Side Bar