Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. oktoober 2012

Üha enamates Euroopa riikides õpetajate palgad kärbitud või külmutatud

Kuusteist Euroopa riiki on majanduslanguse tõttu õpetajate palku kärpinud või need külmutanud. Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, Portugalis ja Sloveenias on õpetajad eelarvepiirangute ja kokkuhoiumeetmete tõttu enim kannatanud, nagu märgitakse Euroopa Komisjoni aruandes, mille avaldamine langes kokku ülemaailmse õpetajate päevaga. Bulgaarias, Küprosel, Eestis, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Lätis, Leedus, Ühendkuningriigis, Horvaatias ja Liechtensteinis on õpetajate palgad veidi langenud või jäänud samale tasemele. Kuid Euroopa õpetajate ja koolijuhtide palku ja toetusi käsitlev aruanne 2011/12 näitab ka, et neljas riigis, st Tšehhi Vabariigis, Poolas, Slovakkias ja Islandil on õpetajate palgad alates 2010. aasta keskpaigast tõusnud ning Rumeenias on palgad nüüdseks taas peaaegu kriisieelse taseme saavutanud.

„Õpetajatel on laste elus tähtis roll ja nagu kõik teavad, saavad õpetajad laste tulevikku oluliselt mõjutada,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou „Õpetajate töötasu ja töötingimused peaksid olema esmatähtsad, et see elukutse köidaks ja hoiaks parimaid oma alal. Kuid parimate õpetajate köitmine ei olene vaid töötasust: on hädavajalik, et klassiruumid oleksid hästi varustatud ja et õpetajad saaksid õppekavade ajakohastamise ja haridusreformide osas otsustavalt kaasa rääkida.

Aruanne näitab, et alates 2010. aasta keskpaigast on majanduskriis õpetajate palkadelt oma lõivu nõudnud, mis tähendab, et üha enam riike kärbivd nii palku kui ka toetusi, nagu puhkuseraha ja lisatasusid. Kreekas vähendati õpetajate põhipalka 30% ja lõpetati jõulu- ja lihavõttepreemia maksmine. Iirimaal kärbiti 2011. aastal uute õpetajate palkasid 13% ning õpetajad, kes määrati ametisse pärast käesoleva aasta 31. jaanuari, seisid kvalifikatsioonitoetuste kaotamise tõttu silmitsi edasise 20% palgalangusega. Hispaanias vähendati 2010. aastal õpetajate ja muude riigisektori töötajate palkasid ligikaudu 5% ja neid ei ole sellest ajast saadik inflatsiooniga kohandatud. Samasuguseid meetmeid on kohaldatud Portugalis.

Euroopas on vanemõpetajate maksimumpalk uustulnukate miinimumpalgast üldjuhul kaks korda kõrgem. Kuid arvestades, et maksimumpalgani jõudmine võtab keskmiselt aega 15─25 aastat, kardavad õpetajate organisatsioonid, et noored ei söanda seda elukutset enam valida.

Kuigi teenistuskäiku alustavate õpetajate palgatase ei ole eriti atraktiivne, saavutab lisakohustuste või ületundidega seotud toetusi arvesse võttes paljudes Euroopa riikides enamik õpetajaid peaaegu põhipalga maksimumtaseme. Näiteks Lätis on tegelik netopalk peaaegu kaks korda suurem kui maksimaalne põhipalk. Ka Taanis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Soomes, Inglismaal ja Walesis on netopalk suurem kui maksimaalne põhipalk, kui toetused juurde arvestada. Seda saab teataval määral seletada vanemas eas õpetajate suhteliselt suure osatähtsusega. Paljudes riikides on õpetajatest nappus ja tuntakse muret tööjõu vananemise pärast (põhiandmed hariduse kohta Euroopas „Key Data on Education in Europe 2012”, IP/12/121).

Euroopa õpetajate ja koolijuhtide palku ja toetusi käsitlevast aruandest ilmneb ka, et kuigi kõik riigid väidavad, et õpilaste saavutustasemete parandamine on esmase tähtsusega, antakse vaid pooltes aruandes käsitletud riikidest õpetajatele toetusi heade õpetamis- või õppimistulemuste alusel (Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Kreeka, Läti, Ungari, Austria, Poola Rumeenia, Sloveenia, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik - Inglismaa ja Wales;. Põhja-Iirimaa ja Türgi).

Taust

Euroopa õpetajate ja koolijuhtide palku ja toetusi käsitlev aruanne („Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe 2011/12”)

Kõnealune aastaaruanne sisaldab palkade võrdlevat ülevaadet 32 Euroopa riigis (ELi liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein, Horvaatia ja Türgi). See käsitleb täisajaga töötavaid täiskvalifikatsiooniga õpetajaid ja koolijuhte alushariduse, põhihariduse, teise taseme alumise ja ülemise astme hariduses.

Aruanne sisaldab teavet järgmiste teemade kohta:

  • õpetajate palkade kindlaksmääramise eest vastutavad otsuseid tegevad asutused;

  • palgad erasektoris;

  • minimaalne ja maksimaalne põhipalk võrreldes SKPga elaniku kohta ja tegelike palkadega (põhipalgad pluss toetused);

  • palgatõus vastavalt kogemusele;

  • õpetajate ostujõu viimane kasv/vähenemine ja majanduskriisi mõju;

  • erinevat liiki toetused ja nende eraldamise eest vastutavad otsuseid tegevad asutused.

Eurydice

Aruande on koostanud Euroopa Komisjoni Eurydice võrgustik, kes esitab teavet ja analüüse Euroopa haridussüsteemi ja hariduspoliitika kohta. Võrgustikus on 38 riiklikku üksust 34-st Euroopa Liidu elukestva õppe programmis osalevast riigist (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Serbia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi). Seekordse aruande koostamises Šveits ja Serbia ei osalenud. Teabevõrku koordineerib ja juhib ELi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus.

Lisateave

Aruanne „Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe 2011/12” on täies mahus kättesaadav järgmisel aadressil: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Euroopa Komisjon: Education and training

Androulla Vassiliou's website

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Lisad

Joonis 1: Õpetajate ja koolijuhtide põhipalkade areng riigisektoris õppeaastatel 201011 ja 201112 absoluutarvudes võrreldes eelneva aastaga

2010/11

2011/12

Tõus palgareformi tõttu

Tõus õpetajate jaoks tehtud kohanduste tõttu

Üksnes kohandus elukallidusega

Palgad külmutatud

Palgad kärbitud

Riigipõhine märkus:

Iirimaa: Töösuhtes olevate õpetajate palgad jäid ajavahemikus 2011–12 samale tasemele kui 2010–11. Pärast 1. jaanuari 2010 ametisse nimetatud alustavate õpetajate palku kärbiti 10%. Pärast 1. detsembrit 2011 ametisse nimetatute palk oli veel 3,2% madalam.

Prantsusmaa: Palkade üldine indekseerimine oli 2010. aastal 0,5% ning aastatel 2011 ja 2012 indekseerimist ei toimunud. Palkade külmutamise aluseks oli 2011. ja 2012. aastal indeksipunkt. 2011. aastal tehti indeksiskaala alumises osas asuvate teenistuskäiku alustavate õpetajate esimene palgakohandus. Teine kohandus tehti aastal 2012. Mõlemal korral indekseeriti õpetajad kõrgemal tasemel.

Madalmaad: Andmed puuduvad

Joonis 2: Riigikoolides täisajaga töötavate täiskvalifikatsiooniga õpetajate minimaalsed ja maksimaalsed aasta brutopalgad ja kõnealuse kategooria õpetajate keskmised tegelikud aasta brutopalgad euro ostujõu standardi (EURO PPS) järgi (2011–12)

Põhiharidus

Teise taseme hariduse alumine aste

Teise taseme hariduse ülemine aste

Minimaalne põhipalk

Maksimaalne põhipalk

Tegelik keskmine palk

Minimaalne põhipalk

Maksimaalne põhipalk

Tegelik keskmine palk

Minimaalne põhipalk

Maksimaalne põhipalk

Tegelik keskmine palk

Belgia (prantsuskeelne kogukond)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgia (saksakeelne kogukond)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgia (flaami kogukond)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgaaria

6 010

ei kohaldata

10 405

6 010

ei kohaldata

10 405

6 010

ei kohaldata

10 405

Tšehhi Vabariik

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Taani

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Saksamaa

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Eesti

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Iirimaa

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Kreeka

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Hispaania

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Prantsusmaa

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Itaalia

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Küpros

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Läti

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Leedu

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luksemburg

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Ungari

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Madalmaad

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Austria (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Poola

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugal

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Rumeenia

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Sloveenia

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovakkia

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Soome

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Rootsi

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Ühendkuningriik (Šotimaa)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Liechtenstein (gümnaasium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norra

31 236

ei kohaldata

37 537

31 236

ei kohaldata

37 537

32 663

ei kohaldata

40 213

Horvaatia

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Island

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Türgi

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Andmed puuduvad

Allikas: Eurydice

Riigipõhine märkus:

Bulgaaria: Kindlaks on määratud vaid minimaalne ja mitte maksimaalne põhipalk. Osutatud väärtused kehtivad õpetajakogemuseta nooremõpetajate suhtes.

Saksamaa: Õppeaasta 2010─11 andmed.

Poola: Põhihariduse ja teise taseme hariduse alumise astme õpetajate miinimum- ja maksimumpalgad arvutatakse miinimumtäiskvalifikatsiooniga õpetajate jaoks. Siiski on 90% õpetajatest kõrgema kvalifikatsioonitasemega ja nad on kõrgemini tasustatud.

Norra: 4─5 aastase põhikoolitusega õpetajad.

Joonis 3: Põhi- ja keskhariduse ülemise astme (ISCED 1 ja ISCED 3) õpetajate minimaalse brutopõhipalga suundumused standardi PPS EURO järgi (2000. aasta hindades), 2000─2012

Põhiharidus

Keskharidus

NB: X-telg = võrdlusaastad; 2000 kuni 2012

Y-telg = suhteline tõus protsentides, aasta 2000=100

Allikas: Eurydice.

Selgitavad ja riigipõhised märkused

Vt täispikkuses aruanne.


Side Bar