Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. oktober 2012

Nedskæringer i eller fastfrysninger af lærerlønninger i stadig flere europæiske lande

Seksten europæiske lande har skåret ned i eller fastfrosset lærerlønningerne som reaktion på den økonomiske afmatning. Ifølge en rapport, der blev offentliggjort af Europa-Kommissionen, og som falder sammen med World Teachers' Day, er lærerne i Irland, Grækenland, Spanien, Portugal og Slovenien hårdest ramt af budgetnedskæringerne og spareforanstaltningerne. Lærerlønningerne i Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Det Forenede Kongerige, Kroatien og Liechtenstein er faldet let eller er forblevet uændret. Imidlertid viser rapporten om lærernes og skoleledernes lønninger og tillæg i Europa 2011/12 (Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12) også, at i fire lande, nemlig Tjekkiet, Polen, Slovakiet og Island, er lærerlønningerne steget siden medio 2010, hvorimod lønningerne i Rumænien nu er næsten tilbage til niveauet før krisen.

"Lærerne spiller en afgørende rolle i børns liv og kan som bekendt være udslagsgivende for deres fremtid", udtalte Androulla Vassiliou, som er kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Lærernes lønninger og arbejdsbetingelser bør være en topprioritet for således at kunne tiltrække de bedste inden for faget og holde på dem. Men det er ikke kun lønningerne, der tiltrækker de bedste lærere: Det er vigtigt, at klasseværelserne er godt udstyret, og at lærerne har medbestemmelsesret med hensyn til modernisering af læseplaner og uddannelsesreformer."

Det fremgår af rapporten, at fra medio 2010 har den økonomiske krise sat sine spor på lærerlønningerne med et stadig større antal lande, der skærer i både lønninger og tillæg, som f.eks. feriepenge og bonusbetalinger. Grækenland reducerede lærernes grundløn med 30 % og indstillede betalingen af bonus ved jule- og påsketid. Irland reducerede lønnen for nye lærere med 13 % i 2011, og lærere, som blev udnævnt efter den 31. januar i år oplevede et fald på yderligere 20 % i lønnen som følge af afskaffelsen af kvalifikations­tillæg. I Spanien blev lønningerne for lærere og andre ansatte i den offentlige sektor beskåret i 2010 med ca. 5 % og er ikke siden blevet tilpasset inflationen. Der har fundet lignende foranstaltninger sted i Portugal.

I Europa er den maksimale løn for overordnede lærere generelt to gange så høj som mindste­lønnen for nye lærere. Men i betragtning af at det i gennemsnit tager 15-25 år at optjene den maksimale løn, frygter lærerorganisationerne, at de unge kan vige tilbage fra at blive lærere.

Startlønnen for lærere er normalt ikke attraktiv, men når man tager tillæg for yderligere ansvarsområder eller overtid i betragtning, befinder de fleste sig i nærheden af det maksimale vedtægtsmæssige lønniveau for lærere i mange europæiske lande. For eksempel er den faktiske nettoløn i Letland næsten dobbelt så høj som den maksimale grundløn. I Danmark, Litauen, Polen, Slovakiet, Finland, England og Wales er nettolønnen også højere end den maksimale grundløn, når tillæggene medregnes. Det kan i en vis grad forklares med, at en relativ stor del af lærerne hører til de ældre aldersgrupper. En række lande har mangel på lærere og er bekymrede over en aldrende lærerstand ('Key Data on Education in Europe 2012', IP/12/121).

Rapporten om lærernes og skoleledernes lønninger og tillæg i Europa 2011/12 afslø­rer også, at alle landene hævder, at det er en topprioritet at øge elevernes og de stude­rendes præstationsniveau, men kun halvdelen af de lande, der er omfattet af rapporten, yder et tillæg til lærere baseret på positive undervisningsresultater (Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Grækenland, Letland, Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige (England, Wales og Nordirland) og Tyrkiet).

Baggrund

Rapporten om lærernes og skoleledernes lønninger og tillæg i Europa 2011/12

Den årlige rapport indeholder en sammenlignende oversigt over lønninger i 32 europæiske lande (EU-medlemsstaterne, Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien og Tyrkiet). Den omhandler fuldt kvalificerede lærere og skoleledere på fuld tid, på førskoletrinnet, i grundskolen, fra 7. til 10. klassetrin og på ungdomsuddannelserne.

Rapporten indeholder oplysninger om:

  • beslutningstagende organer, der har ansvaret for fastsættelsen af lærernes lønninger

  • lønninger i den private sektor

  • vedtægtsmæssige minimums- og maksimumslønninger i forhold til BNP pr. person og i forhold til de faktiske lønninger (vedtægtsmæssige lønninger plus tillæg)

  • lønprogression i forhold til erfaring

  • seneste stigning/fald i lærernes købekraft og virkningen af den økonomiske krise

  • forskellige former for tillæg og de beslutningsmæssige organer med ansvar for fordelingen heraf.

Eurydice

Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen af Eurydice-netværket, der foretager analyser af og giver information om uddannelsessystemer og undervisningspolitik i europæiske lande. Netværket består af 38 nationale enheder i de 34 lande, der deltager i EU's program for livslang læring (EU-medlemsstaterne, Kroatien, Serbien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet). Serbien og Schweiz deltog ikke i rapporten om lærernes og skoleledernes lønninger og tillæg i Europa 2011/12. Netværket koordineres og ledes af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Yderligere oplysninger

Hele rapporten på engelsk om lærernes og skoleledernes lønninger og tillæg i Europa 2011/12 kan ses her: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Europa-Kommissionen: Uddannelse

Androulla Vassiliou's websted

Følg Androulla Vassiliou på twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag

Figur 1: Udviklingen i lærernes og skoleledernes vedtægtsmæssige lønninger i absolutte tal i den offentlige sektor i 2010/11 og 2011/12 sammenlignet med foregående år

2010/11

2011/12

Stigning som følge af

lønreform

Stigning som følge af særlige

justeringer for lærere

Kun justering i forhold til leveomkostningerne

Fastfrysning af

lønninger

Fald

Landespecifikke bemærkninger

Irland: Lønningerne for de lærere, der er i tjeneste i 2011/12, forblev uændret i forhold til 2010/11. For nye lærere, som blev udnævnt efter den 1. januar 2010, blev lønningerne reduceret med 10 %. De blev yderligere reduceret med 3,2 % for nye lærere efter den 1. december 2011.

Frankrig: Den generelle indeksering af lønningerne var på 0,5 % i 2010, og der var ingen indeksering i 2011 og 2012. Fastfrysningen af lønningerne i 2011 og 2012 vedrører indekspunktet. I 2011 fandt der en første justering af lønningerne sted for nye lærere i bunden af indeksskalaen. Endnu en justering fandt sted i 2012. De bestod begge i en opgradering af lærerne til et højere indeks.

Nederlandene: Data foreligger ikke.

Figur 2: Årlige vedtægtsmæssige minimums- og maksimumsbruttolønninger for fuldt kvalificerede lærere på fuld tid i offentlige skoler og gennemsnitlige faktiske årlige bruttolønninger for denne kategori af lærere i EURO PPS (Euro Purchasing power standard) (2011/12)

Grundskoleuddannelse

7. – 10. klassetrin

Ungdomsuddannelser

Ved­-tægts­mæssig mini­mums-løn

Ved­tægts-mæssig maksi­mums­løn

Gen­nem­snitlig faktisk løn

Ved­-tægts­mæssig mini­mums-løn

Ved­tægts-mæssig maksi­mums­løn

Gen­nem­snitlig faktisk løn

Ved­-tægts­mæssig mini­mums-løn

Ved­tægts-mæssig maksi­mums­løn

Gen­nem­snitlig faktisk løn

Belgien (det franske samfund)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgien (det tysktalende samfund)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgien (det flamske samfund)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgarien

6 010

i. r.

10 405

6 010

i. r.

10 405

6 010

i. r.

10 405

Tjekkiet

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Danmark

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Tyskland

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Estland

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Irland

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Grækenland

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Spanien

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Frankrig

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Italien

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Cypern

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Letland

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Litauen

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luxembourg

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Ungarn

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Nederlandene

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Østrig (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Polen

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugal

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Rumænien

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovenien

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovakiet

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Finland

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Sverige

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Det Forenede Kongerige (England og Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Det Forenede Kongerige (Skotland)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Liechtenstein (Gymnasium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norge

31 236

i. r.

37 537

31 236

i. r.

37 537

32 663

i. r.

40 213

Kroatien

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Island

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Tyrkiet

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Data foreligger ikke i. r. Ikke relevant

Kilde: Eurydice

Landespecifikke bemærkninger

Bulgarien: Lærernes vedtægter fastsætter kun minimumsgrundlønnen, men ikke den maksimale grundløn. De angivne værdier er for unge lærere uden lærererfaring

Tyskland: Oplysningerne er fra skoleåret 2010/11.

Polen: Lærernes minimums- og maksimumslønninger for grundskolen og for 7. og 10. klassetrin er beregnet for lærere, der opfylder mindstekravet med hensyn til kvalifikationer. Men ca. 90 % af lærerne har et højere kvalifkationsniveau og får en højere aflønning.

Norge: Lærere, der har 4-5 års grunduddannelse.

Figur 3: Udviklingstendenser inden for den årlige vedtægtsmæssige grundløn (brutto) i EURO PPS (i 2000-priser) for lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne (ISCED 1 og ISCED 3), 2000-2012

Grundskolen

Ungdomsuddannelser

NB: X axis = Referenceår, 2000 til 2012

Y axis = Relativ procentmæssig stigning, år 2000=100

Kilde: Eurydice.

Forklarende noter og landespecifikke noter

Der henvises til den fulde rapport.


Side Bar