Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 5. října 2012

Stále více evropských zemí snižuje nebo zmrazuje platy učitelů

V důsledku hospodářské krize snížilo nebo zmrazilo platy učitelů šestnáct evropských zemí. Podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí při příležitosti Mezinárodního dne učitelů dopadly škrty v rozpočtu a úsporná opatření nejvíce na učitele v Irsku, Řecku, Španělsku, Portugalsku a Slovinsku. Platy učitelů v Bulharsku, na Kypru, v Estonsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Spojeném království, Chorvatsku a Lichtenštejnsku se snížily jen velmi málo nebo zůstaly stejné. Zpráva Platy a odměňování učitelů a ředitelů škol v Evropě 2011/12 (Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe 2011/12) nicméně ukazuje, že ve čtyřech zemích, v České republice, Polsku, na Slovensku a Islandu, platy učitelů od poloviny roky 2010 vzrostly, zatímco v Rumunsku se dostaly na úroveň před začátkem krize.

Androulla Vassiliou, komisařka odpovědná za vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež uvedla, že „učitelé hrají zásadní roli v životě dětí a jak všichni víme, mohou výrazně ovlivnit jejich budoucnost“. „Aby učitelské povolání bylo schopné přilákat a udržet ty nejlepší z oboru, měly by platové i pracovní podmínky učitelů být nejvyšší prioritou. Nejlepší učitele však nepřiláká jen plat: je nezbytné, aby třídy byly dobře vybaveny a aby učitelé měli možnost ovlivnit modernizaci osnov a reformy v oblasti vzdělávání.“

Zpráva ukazuje, že od poloviny roku 2010 si hospodářská krize vybrala na platech učitelů svou daň, neboť stále více zemí snižuje vedle platů i příplatky, jako jsou náhrady mzdy za dovolenou a odměny. Řecko snížilo základní platy učitelů o 30 % a zastavilo vyplácení vánočních a velikonočních odměn. Irsko snížilo v roce 2011 platy začínajících učitelů o 13 % a těm, kteří nastoupili do zaměstnání po 31. lednu tohoto roku, byly platy sníženy o dalších 20 % v důsledku zrušení příplatků za kvalifikaci. Ve Španělsku byly platy učitelů a dalších státních zaměstnanců sníženy v roce 2010 o 5 %, a od té doby nebyly s ohledem na inflaci upraveny; podobná opatření byla přijata v Portugalsku.

V Evropě je maximální mzda pro učitele s dlouholetou praxí obvykle dvojnásobně vyšší než základní plat začínajících učitelů. Vezmeme-li však v úvahu, že pro dosažení maximální mzdy je zapotřebí průměrně 15–25 let praxe, organizace z oblasti vzdělávání se obávají, že tato skutečnost odradí mladé lidi od nástupu do učitelské profese.

Nástupní platy učitelů nejsou sice vesměs přitažlivé, nicméně zohledníme-li příplatky za dodatečné pracovní povinnosti nebo přesčasy, blíží se většina platů v mnoha evropských zemích maximální zákonem stanovené platové třídě pro učitele. Například v Lotyšsku je skutečná čistá mzda téměř dvojnásobně vyšší než maximální výměr základního platu. V Dánsku, Litvě, Polsku, na Slovensku, ve Finsku, Anglii a Walesu je čistá mzda po započtení příplatků rovněž vyšší než maximální výměr základního platu. Tuto skutečnost lze do jisté míry vysvětlit tím, že poměrně velká část učitelů náleží do starších věkových skupin. Několik zemí čelí nedostatku učitelů a zároveň se obává stárnutí pracovní síly („Key Data on Education in Europe 2012“ („Základní údaje o vzdělávání v Evropě 2012“), IP/12/121).

Zpráva Platy a odměňování učitelů a ředitelů škol v Evropě 2011/12 rovněž odhaluje skutečnost, že přestože všechny země prohlašují, že zlepšení výkonnostní úrovně žáků a studentů je nejvyšší prioritou, jen polovina zemí, kterých se zpráva týká, uděluje učitelům odměny na základě pozitivních výsledků jejich práce nebo výsledků studentů (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Spojené království – Anglie a Wales; Severní Irsko a Turecko).

Souvislosti

Platy a odměňování učitelů a ředitelů škol v Evropě, 2011/12

Tato výroční zpráva obsahuje srovnávací přehled platů ve 32 evropských zemích (členských státech EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Chorvatsku a Turecku). Zahrnuje plně kvalifikované učitele a ředitele na úrovni předškolního vzdělávání, primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a vyššího sekundárního vzdělávání, kteří pracují na plný úvazek.

Zpráva obsahuje informace týkající se:

  • rozhodovacích orgánů zodpovědných za stanovení platů učitelů;

  • platů v soukromém sektoru;

  • minimálních a maximálních zákonem stanovených platů vzhledem k HDP na osobu a ve vztahu ke skutečným platům (zákonem stanovené platy plus příplatky);

  • růstu platu podle délky praxe;

  • aktuálního poklesu/nárůstu kupní síly učitelů a dopadu hospodářské krize;

  • různých druhů příplatků a orgánů, v jejichž pravomoci je jejich udělování.

Eurydice

Tuto zprávu vytvořila pro Evropskou komisi síť Eurydice, která poskytuje analýzy a informace týkající se systémů školství a školských politik evropských zemí. Síť sestává z 38 národních oddělení ve 34 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Srbsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko). Srbsko a Švýcarsko se na vypracování zprávy Platy a odměňování učitelů a ředitelů škol v Evropě 2011/12 nepodílely. Eurydice je koordinována a řízena Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Celý text zprávy Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe 2011/12 je k dispozici v anglickém jazyce na internetové adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htmInternetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Přílohy

Obr. č. 1: Vývoj zákonem stanovených platů učitelů a ředitelů v absolutním vyjádření ve veřejném sektoru v letech 2010/11 a 2011/12 ve srovnání s předchozím rokem

2010/11

2011/12

Nárůst v důsledku
platové reformy

Nárůst v důsledku
zvláštních úprav týkajících se učitelů

Pouze úpravy zohledňující
životní náklady

Zmrazení platů

Snížení

Poznámky týkající se jednotlivých zemí

Irsko: Platy stávajících učitelů v roce 2011/12 zůstaly stejné jako v roce 2010/11. Platy nových učitelů nastupujících po 1. lednu 2010 byly sníženy o 10 %. Dodatečné snížení o 3,2 % se týkalo učitelů nastupujících po 1. prosinci 2011.

Francie: Všeobecná indexace mezd představovala v roce 2010 0,5 %, přičemž v letech 2011 a 2012 k indexaci nedošlo. Zmrazení platů v letech 2011 a 2012 se týká indexního bodu. V roce 2011 došlo k první úpravě platů nastupujících učitelů na nejnižší úrovni indexního žebříčku. Ke druhé úpravě došlo v roce 2012. Obě úpravy spočívaly v posunu učitelů na vyšší indexní stupeň.

Nizozemsko: Údaje nejsou k dispozici

Obr. č. 2: Minimální a maximální zákonem stanovené roční hrubé mzdy ve veřejných školách u plně kvalifikovaných učitelů pracujících na plný úvazek a průměrné skutečné roční hrubé mzdy této kategorie učitelů, ve standardu kupní síly uvedené v eurech (EURO PPS) (2011/12)

Primární vzdělávání

Nižší sekundární vzdělávání

Vyšší sekundární vzdělání

Minimální zákonná výše platu

Maximální zákonná výše platu

Průměrný skutečný plat

Minimální zákonná výše platu

Maximální zákonná výše platu

Průměrný skutečný plat

Minimální zákonná výše platu

Maximální zákonná výše platu

Průměrný skutečný plat

Belgie (Francouzské společenství)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgie (německy mluvící část)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgie (Vlámské společenství)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulharsko

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

Česká republika

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Dánsko

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Německo

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Estonsko

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Irsko

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Řecko

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Španělsko

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Francie

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Itálie

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Kypr

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Lotyšsko

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Litva

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Lucembursko

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Maďarsko

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Nizozemsko

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Rakousko (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Polsko

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugalsko

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Rumunsko

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovinsko

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovensko

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Finsko

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Švédsko

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Spojené království (Anglie, Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Spojené království (Severní Irsko)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Spojené království (Skotsko)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Lichtenštejnsko (gymnázium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norsko

31 236

n.a.

37 537

31 236

n.a.

37 537

32 663

n.a.

40 213

Chorvatsko

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Island

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Turecko

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: údaje nejsou k dispozici n.a. neuvedeno

Zdroj: Eurydice

Poznámky týkající se jednotlivých zemí

Bulharsko: Zákony o učitelích určují pouze minimální základní výši platu stanovenou zákonem, nikoliv však maximální. Uvedené hodnoty se týkají mladých učitelů bez pedagogické praxe.

Německo: Údaje týkající se školního roku 2010/11.

Polsko: Minimální a maximální výše platu učitelů v primárním a nižším středním vzdělávání je vypočítána pro učitele se základní plnou kvalifikací. Přibližně 90 % učitelů má nicméně vyšší stupeň kvalifikace a vyšší platové ohodnocení.

Norsko: Učitelé se 4/5 lety počáteční odborné přípravy.

Obr. č. 3: Trendy zachycující vývoj minimální výše ročního hrubého platu stanoveného zákonem v PPS EURO (v cenách roku 2000) učitelů v primárním a vyšším sekundárním vzdělávání (ISCED 1 a ISCED 3), 2000-2012

Primární

Vyšší sekundární

Poznámka: Osa X = referenční roky 2000 až 2012

Osa Y = relativní procentní růst, rok 2000 = 100

Zdroj: Eurydice

Vysvětlivky a poznámky týkající se jednotlivých zemí

Viz úplné znění zprávy.


Side Bar