Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 oktober 2012

Undvika konkurser genom att ta itu med sena betalningar

Insolvenser leder till att 450 000 arbetstillfällen går förlorade i EU, och till årliga utestående skulder på 23,6 miljarder euro. 57 % av företagen i EU rapporterar att de haft likviditetsproblem till följd av sena betalningar, en ökning med 10 % sedan förra året.1 Varje dag går dussintals små och medelstora företag i konkurs runt om i Europa för att deras räkningar inte betalas. För att få slut på ovanan att betala för sent lade Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani i Rom i dag fram en informationskampanj som ska genomföras i alla 27 EU-länder samt i Kroatien. Den ska skynda på genomförandet av direktivet om sena betalningar, så att det införs i nationell lagstiftning redan innan tidsfristen för införlivande löper ut den 16 mars 2013. Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner är EU:s verktyg för att bekämpa sena betalningar. Kampanjen fäster särskild vikt vid att små och medelstora företag ska känna till de nya rättigheter de får genom direktivet, och hur de kan ta vara på sina rättigheter.

–Varje år går tusentals små och medelstora företag i konkurs medan de väntar på att få sina räkningar betalda. Vi satsar på att bryta den skadliga seden att betala för sent i Europa. Allt för länge har detta oskick plågat näringslivet. Det är uppenbart att det vore väldigt bra om medlemsländerna kunde införliga direktivet om sena betalningar med sin nationella lagstiftning snart som möjligt före tidsfristens utgång. Det skulle ge våra små och medelstora företag välbehövligt stöd i den rådande ekonomiska krisen, som gör det svårt för dem att komma åt krediter. Det är också av avgörande betydelse att EU:s näringsliv, och i synnerhet små och medelstora företag, känner till sina rättigheter och vet hur de bäst kan ta vara på dem, sa Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för näringsliv och företagande.

More information on the Late Payments Directive and information seminars in Member States

Informationskampanj för att skynda på införandet av de nya bestämmelserna om sena betalningar

Det är särskilt svårt för små och medelstora företag att hävda sin rätt till snabba betalningar. Sena betalningar kan medföra höga kostnader, både i form av tid och av pengar, och tvister kan leda till dåliga kundrelationer. Direktivet ger en rättslig ram för hur processer mot gäldenärer hanteras.

Informationskampanjen ska öka medvetenheten bland de viktigaste berörda parterna i EU, särskilt små och medelstora företag och myndigheter, så att de känner till de nya rättigheter som införs genom direktivet. Samtidigt ska kampanjen också se till att direktivet införs redan innan tidsfristen löper ut. Kampanjen ger dessutom ett forum för spridning av bästa praxis i fråga om hur man kan hjälpa småföretagen att få betalt i tid.

De nya reglerna är enkla:

  • Myndigheter måste betala för varor och tjänster som de upphandlar inom 30 dagar, eller, i absoluta undantagsfall, inom 60 dagar.

  • Avtalsfrihet för företagens handelstransaktioner: Företag måste betala sina räkningar inom 60 dagar, om de inte uttryckligen har kommit överens om annat och om det inte är grovt oskälig mot borgenären.

  • Företag har automatiskt rätt att ta ut ränta för sena betalningar och kan få ta ut ett fast minimibelopp på 40 euro som ersättning för indrivningskostnader. De kan också begära ersättning för alla återstående rimliga indrivningskostnader.

  • Den lagstadgade räntenivån för sena betalningar ökas till minst åtta procentenheter över Europeiska centralbankens referensränta. Myndigheter får inte fastställa räntenivåer under detta tröskelvärde för sena betalningar.

  • Företag kan lättare dra grovt oskäliga villkor och metoder inför nationell domstol.

  • Ökad öppenhet och bättre information: Medlemsländerna måste offentliggöra räntenivåerna för sena betalningar så att alla berörda parter känner till dem.

  • Medlemsländerna uppmuntras att införa uppförandekoder för snabb betalning.

  • Medlemsländerna kan även fortsättningsvis bibehålla eller införa lagar och andra författningar som är mer fördelaktiga för borgenären än bestämmelserna i direktivet.

De nya bestämmelserna är frivilliga för företag så till vida att företagen får rätt att vidta åtgärder, men inte är skyldiga att göra det. I vissa fall kan ett företag vilja förlänga betalningsfristen med några dagar eller veckor för att inte skada sina goda handelsrelationer med en viss kund. Men de nya bestämmelserna är bindande för myndigheter. Myndigheterna ska föregå med gott exempel och visa prov på tillförlitlighet och effektivitet genom att leva upp till sina avtal.

Bakgrund

EU-direktivet om sena betalningar var avsett att bekämpa sena betalningar av handelstransaktioner. Det stöder sig på Small Business Act (SBA), som speglar kommissionens avsikt att framhäva de små och medelstora företagens roll i EU:s ekonomi. I det meddelandet betonas också att effektiv tillgång till finansiering är en av de viktigaste frågorna för små och medelstora företag.

MEMO/12/742

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar