Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. oktobra 2012

Boj proti plačilnim zamudam za preprečevanje stečajev

Plačilna nesposobnost je povzročila izgubo 450 000 delovnih mest v EU in neporavnane dolgove v višini 23,6 milijarde evrov letno. V Evropi 57 % podjetij trdi, da imajo težave z likvidnostjo zaradi zamud pri plačilih, kar je 10-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom1. Vsak dan gre po vsej Evropi veliko malih in srednjih podjetij (MSP) v stečaj, ker njihovi računi niso plačani. Za odpravo te škodljive navade plačilnih zamud v Evropi je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani danes v Rimu začel informacijsko kampanjo v vseh 27 državah članicah EU in Hrvaški. Cilj kampanje je spodbuditi prenos direktive o zamudah pri plačilih v nacionalne zakonodaje še pred iztekom končnega roka 16. marca 2013. Direktiva 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih je orodje EU za boj proti zapadlim plačilom. Namen kampanje je zlasti zagotoviti, da MSP poznajo nove pravice, ki jih imajo v skladu z direktivo, in kako jih lahko uveljavljajo.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Vsako leto gre v stečaj na tisoče malih in srednjih podjetij, ker čakajo na plačilo svojih računov. Odločeni smo odpraviti škodljivo plačilno nedisciplino v Evropi, ki poslovnemu svetu že dolgo povzroča težave. Jasno je, da morajo države članice direktivo o zamudah pri plačilih čim prej prenesti v nacionalne zakonodaje. V trenutni gospodarski krizi, ko je dostop do posojil otežen, bo to evropskim MSP v veliko podporo. Poleg tega je zelo pomembno, da evropska podjetja, zlasti MSP, poznajo svoje pravice in vedo, kako jih lahko najbolje uveljavijo.“

Več informacij o direktivi o zamudah pri plačilih ter o informativnih seminarjih v državah članicah

Informacijska kampanja za pospešeno uvedbo novih določb o zapoznelih plačilih

MSP imajo še zlasti velike težave pri obrambi svojih pravic do takojšnjega plačila. Zamude pri plačilih lahko povzročijo visoke stroške v smislu časa in denarja, spor pa lahko kvarno vpliva na odnose s strankami. Direktiva določa pravni okvir za pregon dolžnikov.

Namen informacijske kampanje je povečati ozaveščenost ključnih evropskih zainteresiranih strani, zlasti MSP in javnih organov, o novih pravicah, ki jih zagotavlja direktiva, hkrati pa se zavzeti za njeno čimprejšnje izvajanje. Kampanja tudi zagotavlja forum za izmenjavo najboljših praks za pomoč MSP pri pridobitvi takojšnjih plačil.

Nova pravila so enostavna

  • Javni organi morajo plačati za blago in storitve, ki jih naročijo, v 30 dneh ali v izjemnih okoliščinah v 60 dneh.

  • Pogodbena svoboda v trgovinskih poslih podjetij: podjetja morajo plačati svoje račune v 60 dneh, razen če se izrecno ne dogovorijo drugače in če to ni skrajno krivično do upnika.

  • Podjetja imajo samodejno pravico, da zahtevajo obresti za zapoznela plačila, in lahko zahtevajo minimalni fiksni znesek 40 evrov kot nadomestilo za stroške izterjave. Zahtevajo lahko tudi nadomestilo za vse preostale razumne stroške izterjave.

  • Zakonsko določena zamudna obrestna mera se poveča na najmanj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke. Javni organi ne smejo določiti zamudne obrestne mere pod tem pragom.

  • Podjetja lahko lažje izpodbijajo skrajno nepoštene pogoje in prakse pred nacionalnimi sodišči.

  • Več preglednosti in ozaveščenosti: države članice morajo objaviti zamudne obrestne mere, da so o tem obveščene vse zadevne strani.

  • Države članice so pozvane, da vzpostavijo prakso takojšnjega plačevanja.

  • Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo zakone in druge predpise, ki so za upnika ugodnejši kot določbe direktive.

Novi ukrepi za podjetja niso obvezujoči; imajo pravico do ukrepanja, vendar k temu niso obvezani. V nekaterih primerih se lahko podjetja odločijo za podaljšanje plačilnega roka za nekaj dni ali tednov, da ohranijo dober poslovni odnos z določeno stranko. Za javne organe pa so novi ukrepi obvezni. Ti bi morali biti zgled ter dokazati svojo zanesljivost in učinkovitost s spoštovanjem pogodb.

Ozadje

Evropska direktiva o zamudah pri plačilih je namenjena boju proti plačilnim zamudam v trgovinskih poslih. Akt za mala podjetja, pravni akt, na katerem temelji direktiva, kaže na zavzetost Komisije, da MSP prizna osrednjo vlogo v gospodarstvu EU. V tem aktu je tudi poudarjeno, da je učinkovit dostop do finančnih sredstev eden glavnih izzivov MSP.

MEMO/12/742

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar