Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 5 października 2012 r.

Zapobieganie upadłościom przez zwalczanie opóźnień w płatnościach

Niewypłacalność prowadzi do utraty 450 000 miejsc pracy w UE oraz zaległych należności w wysokości 23,6 mld EUR rocznie. Na problemy z płynnością wynikające z opóźnień w płatnościach skarży się 57 proc. przedsiębiorstw w Europie, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku1. Codziennie w całej Europie dziesiątki małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ogłasza upadłość, ponieważ nie uzyskują zapłaty za wystawione faktury. Chcąc położyć kres szkodliwej praktyce opóźniania płatności w Europie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zainaugurował dzisiaj w Rzymie kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz Chorwacji, mającą zachęcić do szybkiego włączenia do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, jeszcze przed upływem ostatecznego terminu w dniu 16 marca 2013 r. Dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych jest narzędziem UE służącym do walki z zaległymi płatnościami. Kampania kładzie szczególny nacisk na informowanie MŚP o nowych prawach przyznanych im dyrektywą oraz o tym, jak należy z tych praw korzystać.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Co roku tysiące MŚP ogłasza upadłość z powodu długiego oczekiwania na zapłatę wystawionych faktur. Zobowiązaliśmy się do zakończenia szkodliwej praktyki opóźniania płatności w Europie, która od dawna jest ważną kwestią w kontaktach ze światem biznesu. Nie ulega wątpliwości, że państwa członkowskie powinny jak najszybciej dokonać transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach do swojego prawa krajowego. Zapewni to niezbędne wsparcie naszym MŚP w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, gdy dostęp do kredytów stał się trudniejszy. Ważne jest też, by europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, znały swoje prawa i wiedziały, jak je najlepiej wykorzystać”.

Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach oraz spotkań informacyjnych w państwach członkowskich

Kampania informacyjna w celu szybszego przyjęcia nowych przepisów dotyczących opóźnień w płatnościach

Małym i średnim przedsiębiorstwom jest szczególnie trudno egzekwować prawo do terminowych płatności. Opóźnienia w płatnościach mogą wiązać się z wysokimi kosztami, jeśli chodzi o czas i pieniądze, a ewentualne spory mogą pogarszać stosunki z klientami. Dyrektywa ustanawia ramy prawne dla ścigania dłużników.

Celem kampanii informacyjnej jest zwiększenie świadomości wśród najważniejszych europejskich zainteresowanych stron, zwłaszcza MŚP i władz publicznych, na temat nowych praw przyznanych dyrektywą, a równocześnie wsparcie jej szybkiego wdrożenia. Kampania stanowi również forum umożliwiające wymianę sprawdzonych rozwiązań, tak aby pomóc MŚP w uzyskiwaniu szybkich płatności.

Nowe zasady są proste:

  • Władze publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni.

  • Swoboda zawierania umów w ramach transakcji handlowych przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa powinny regulować należności z tytułu otrzymanych faktur w ciągu 60 dni, chyba że wyraźnie uzgodnią między sobą inny termin i nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

  • Przedsiębiorstwa są automatycznie uprawnione do domagania się zapłaty odsetek od zaległych płatności i mogą uzyskać minimalną stałą kwotę w wysokości 40 EUR na pokrycie kosztów odzyskania należności. Mogą również żądać zwrotu wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskania należności.

  • Ustawowe odsetki za zwłokę należy zwiększyć do co najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Władze publiczne nie mogą wyznaczyć stopy odsetek za zwłokę poniżej tego progu.

  • Przedsiębiorstwa mogą łatwiej zaskarżać rażąco nieuczciwe warunki i praktyki przed sądami krajowymi.

  • Większa przejrzystość i zwiększanie świadomości: państwa członkowskie muszą publikować odsetki za zwłokę, tak aby wszystkie zainteresowane strony były o tym poinformowane.

  • Zachęca się państwa członkowskie do ustanowienia kodeksów postępowania w zakresie szybkich płatności.

  • Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzać w życie przepisy ustawowe i wykonawcze, które będą korzystniejsze dla wierzycieli niż przepisy dyrektywy.

Nowe środki są nieobowiązkowe dla przedsiębiorstw, ponieważ uzyskują one w ten sposób prawo do podjęcia działań, ale nie są do tego zobowiązane. W pewnych okolicznościach przedsiębiorstwo może być zainteresowane wydłużeniem terminu płatności o kilka dni lub tygodni, aby utrzymać dobre stosunki handlowe z konkretnym klientem. Nowe środki są jednak obowiązkowe dla władz publicznych, które powinny dawać przykład niezawodności i wydajności, dotrzymując zawartych umów.

Przebieg procedury

Europejska dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach ma na celu zwalczanie opóźnień w regulowaniu należności handlowych. W akcie wyjściowym do dyrektywy, Small Business Act (SBA), Komisja wyraziła gotowość uznania kluczowej roli MŚP w gospodarce UE i podkreśliła, że skuteczny dostęp do finansowania jest dla tych przedsiębiorstw jednym z największych wyzwań.

MEMO/12/742

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar