Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 oktober 2012

Faillissementen voorkomen door bestrijding van betalingsachterstanden

Insolventies leiden jaarlijks tot een verlies van 450 000 banen in de EU en tot niet betaalde schulden van 23,6 miljard euro. 57% van alle ondernemingen in Europa geeft aan dat zij liquiditeitsproblemen hebben door late betalingen, een toename van 10% sinds vorig jaar1. Elke dag gaan overal in Europa tientallen kleine en middelgrote ondernemingen failliet omdat hun klanten rekeningen niet betalen. Om deze slechte gewoonte tegen te gaan, heeft vice-voorzitter Antonio Tajani vandaag in Rome een voorlichtingscampagne gelanceerd, die alle 27 lidstaten van de EU plus Kroatië bestrijkt, om snelle omzetting van de richtlijn betreffende betalingsachterstand in nationaal recht, bij voorkeur nog vóór de absolute deadline van 16 maart 2013, aan te moedigen . Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is het instrument van de EU om (te) late betaling te bestrijden. De campagne is vooral gericht op het informeren van kmo's (het mkb) over de rechten die zij aan de richtlijn kunnen ontlenen en over hoe zij deze rechten kunnen uitoefenen.

Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor Industrie en ondernemerschap, verklaarde: "Ieder jaar gaan duizenden kmo's failliet terwijl zij tevergeefs wachten op betaling van hun facturen. Ons doel is een einde te maken aan deze schadelijke betalingscultuur in Europa, die door het bedrijfsleven al sinds lang als een serieus probleem wordt beschouwd. Het moge duidelijk zijn dat de lidstaten deze richtlijn zo snel mogelijk in nationaal recht moeten omzetten. Dit zal het midden- en kleinbedrijf essentiële steun bieden in de huidige economische crisis, nu het verkrijgen van krediet bijzonder moeilijk is geworden. Het is ook essentieel dat Europese bedrijven, en met name kmo's, weten wat hun rechten zijn en hoe zij daar het beste gebruik van kunnen maken.”

Meer informatie over de Richtlijn en over voorlichtingsseminars in de lidstaten

Voorlichtingscampagne om snelle invoering van nieuwe bepalingen betreffende betalingsachterstand aan te moedigen

Het is met name voor kmo's moeilijk om snelle betaling af te dwingen. Betalingsachterstanden kunnen veel tijd en geld kosten, en onenigheden kunnen de relaties met klanten vertroebelen. De richtlijn biedt een wettelijk kader om schuldenaren tot de orde te roepen.

Het doel van de voorlichtingscampagne is de belangrijkste betrokken partijen in Europa, met name kmo's en overheden, bewust te maken van de nieuwe rechten die aan de richtlijn kunnen worden ontleend, en de snelle tenuitvoerlegging daarvan te stimuleren De campagne biedt ook een forum voor het uitwisselen van goede praktijken om kmo's te helpen stipte betaling te verkrijgen.

De nieuwe regels zijn eenvoudig:

  • Overheidsinstanties dienen goederen en diensten die zij aanschaffen binnen 30 dagen te betalen, of in uitzonderlijke gevallen binnen 60 dagen.

  • Contractvrijheid bij handelstransacties tussen ondernemingen: ondernemingen dienen facturen binnen 60 dagen te betalen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits daarbij geen sprake is van kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser.

  • Ondernemingen hebben automatisch aanspraak op interest voor betalingsachterstand en op een vast minimumbedrag van € 40 als compensatie voor invorderingskosten. Zij kunnen ook een redelijke schadeloosstelling vorderen voor alle invorderingskosten die dat vaste bedrag te boven gaan.

  • De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand wordt verhoogd tot minstens 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Het is overheidsinstanties niet toegestaan een interestvoet voor betalingsachterstand vast te stellen die onder deze drempel ligt.

  • Het wordt gemakkelijker voor ondernemingen om kennelijk onbillijke bedingen en praktijken te betwisten bij nationale rechtbanken.

  • Meer transparantie en bewustmaking: lidstaten worden verplicht de interestvoeten voor betalingsachterstand te publiceren, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn.

  • De lidstaten worden aangemoedigd om praktijkcodes voor stipte betaling in te voeren.

  • De lidstaten mogen ook in de toekomst wettelijke bepalingen handhaven of in werking doen treden die gunstiger zijn voor de schuldeiser dan die van de richtlijn.

De nieuwe maatregelen zijn facultatief voor ondernemingen, in die zin dat zij het recht hebben om actie te ondernemen maar niet verplicht zijn om dat te doen. Een onderneming kan er in bepaalde gevallen de voorkeur aan geven de betalingstermijn met een paar dagen of weken te verlengen, om de goede zakelijke relatie met een bepaalde klant niet op het spel te zetten. Maar de nieuwe maatregelen zijn wel bindend voor overheidsinstanties. Deze dienen het goede voorbeeld te geven en hun betrouwbaarheid en efficiëntie te demonstreren door hun contractuele verplichtingen na te komen.

Achtergrond

De Europese Betalingsachterstandsrichtlijn is bedoeld om betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan. De overkoepelende wet, de Small Business Act (SBA), weerspiegelt het grote belang dat de Commissie hecht aan de rol van kmo's in de economie van de EU en benadrukt dat effectieve toegang tot financiering een van de grootste uitdagingen is waarmee zij te kampen hebben.

MEMO/12/742

Contactpersonen :

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar