Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. oktobrī

Maksājumu kavējumu novēršana ļaus izvairīties no bankrota

Eiropas Savienībā maksātnespējas dēļ ir zaudēti 450 000 darbvietu, un ikgadējais nesamaksāto parādu apjoms ir 23,6 miljardi eiro. Eiropā 57 % uzņēmumu jeb par 10 % vairāk nekā pagājušajā gadā1 apgalvo, ka maksājumu kavējumu dēļ tiem ir problēmas ar likviditāti. Ik dienu visā Eiropā bankrotē vairāki desmiti mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), jo netiek apmaksāti to rēķini. Lai izbeigtu šo maksājumu kavējumu radīto postošo praksi Eiropā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni šodien Romā paziņoja, ka visās 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā tiek sākta informatīva kampaņa, kuras mērķis ir paātrināt maksājumu kavējumu direktīvas pārņemšanu dalībvalstu tiesību aktos vēl pirms galīgā termiņa – 2013. gada 16. marta. ES instruments laikā nesamaksātu maksājumu novēršanai ir Direktīva 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Minētajā kampaņā īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai MVU zinātu par jaunajām tiesībām, ko tiem piešķir šī direktīva, un par to, kā tās īstenot.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais komisārs Antonio Tajāni teica: "Ik gadu tūkstošiem MVU, gaidot, kamēr tiks samaksāti to rēķini, bankrotē. Mēs esam apņēmušies darīt galu šai kavēto maksājumu radītajai postošajai praksei Eiropā, kas jau ilgstoši apgrūtina uzņēmumu darbību. Ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalstīm maksājumu kavējumu direktīva cik vien iespējams drīz jāīsteno savos tiesību aktos. Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos tā sniegs būtisku atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kad tiem ir apgrūtināta aizdevumu pieejamība. Turklāt ir svarīgi, lai Eiropas uzņēmumi, jo īpaši MVU, zinātu savas tiesības un to, kā tās vislabāk izmantot."

Sīkāka informācija par maksājumu kavējumu direktīvu un par informatīviem semināriem dalībvalstīs

Informatīva kampaņa jauno maksājumu kavējumu noteikumu ātrākai ieviešanai

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir īpaši grūti pastāvēt uz savām tiesībām savlaicīgi saņemt samaksu. Maksājumu kavēšana var radīt lielas izmaksas laika un naudas ziņā, savukārt strīda dēļ var sabojāties attiecības ar klientiem. Direktīva nodrošina tiesisko regulējumu debitoru saukšanai pie atbildības.

Informatīvās kampaņas mērķis ir palielināt Eiropā galveno iesaistīto personu, jo īpaši MVU un publisko iestāžu, informētību par jaunajām tiesībām, ko tiem piešķir minētā direktīva, un vienlaikus atbalstīt tās agrīnu īstenošanu. Kampaņas ietvaros arī paredzēts forums, lai apmainītos ar paraugpraksi, kas MVU palīdzētu savlaicīgi saņemt maksājumus.

Jaunie noteikumi ir vienkārši

  • Publiskajām iestādēm par piegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem jāsamaksā 30 dienu laikā vai – ārkārtas gadījumos - 60 dienu laikā.

  • Uzņēmumu komercdarījumos pastāv zināma brīvība atkarībā no noslēgtajiem līgumiem. Uzņēmumiem jānorēķinās 60 dienu laikā, ja vien tie nav īpaši vienojušies citādi un ja vien tas nav acīmredzami netaisni pret kreditoru.

  • Uzņēmumi ir tiesīgi pieprasīt kavējuma procentus par nokavētu maksājumu un kā atgūšanas izmaksu kompensāciju var saņemt fiksētu summu vismaz 40 eiro apmērā. Turklāt tie var pieprasīt kompensāciju par visām pārējām saprātīgajām atgūšanas izmaksām.

  • Likumisko kavējuma procentu likme ir palielināta vismaz par 8 procentpunktiem virs Eiropas Centrālās bankas pamatlikmes. Publiskās iestādes par maksājuma kavējumu nedrīkst noteikt procentu likmi, kas būtu zemāka par minēto pamatlikmi.

  • Uzņēmumiem ir atvieglota iespēja negodīgos noteikumus un praksi apstrīdēt dalībvalstu tiesās.

  • Lielāka pārredzamība un labāka informētība. Dalībvalstīm jāpublicē maksājumu kavējumu procentu likmes tā, lai visas iesaistītās personas par to būtu informētas.

  • Dalībvalstis tiek mudinātas izstrādāt maksājumu tūlītējas veikšanas kodeksu.

  • Dalībvalstis arī turpmāk var nodrošināt vai panākt, lai attiecībā uz kreditoru stātos spēkā tādi normatīvie akti, kuri ir labvēlīgāki nekā direktīvas noteikumi.

Uzņēmumiem ir brīva izvēle pieņemt jaunos noteikumus, ciktāl tie iegūst tiesības rīkoties, taču tas tiem nav obligāti. Dažkārt, lai saglabātu labas darījumattiecības ar konkrētu klientu, uzņēmums var pagarināt maksājuma periodu par dažām dienām vai pat nedēļām. Savukārt publiskajām iestādēm jaunie pasākumi ir obligāti. Tām jārāda piemērs un jādemonstrē uzticēšanās un efektivitāte, pildot noslēgtos līgumus.

Priekšvēsture

Eiropas "Maksājumu kavējumu" direktīva tika izstrādāta ar mērķi novērst maksājumu kavējumus komercdarījumos. Tās pamatdokuments – Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts – atspoguļo Komisijas vēlmi atzīt MVU galveno nozīmi ES ekonomikā, un tajā uzsvērts, ka viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras MVU, ir finansējuma faktiskā pieejamība.

MEMO/12/742

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar