Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5.10.2012

Konkurssien välttäminen vähentämällä maksuviivästyksiä

Konkurssien vuoksi EU:ssa menetetään 450 000 työpaikkaa ja maksamattomia velkoja kertyy 23,6 miljardia euroa vuosittain. Eurooppalaisista yrityksistä 57 prosenttia väittää, että niillä on maksuvalmiuteen liittyviä ongelmia viivästyneiden maksujen vuoksi, mikä on 10 prosentin nousu viime vuodesta.1 Joka päivä Euroopassa kymmenet pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) menevät konkurssiin, koska niiden asiakkaat eivät ole maksaneet laskujaan. Lopettaakseen tämän viivästyneiden maksujen haitallisen kulttuurin Euroopassa Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani käynnisti tänään Roomassa tiedotuskampanjan kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa ja Kroatiassa, jotta ne saattaisivat maksuviivästysdirektiivin kiireellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään – jo ennen ehdotonta määräaikaa, joka on 16. maaliskuuta 2013. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annettu direktiivi 2011/7/EU on EU:n väline, jolla torjutaan myöhässä suoritettuja maksuja. Kampanjalla pyritään erityisesti varmistamaan, että pk-yritykset tuntevat direktiivillä niille taatut uudet oikeudet ja osaavat käyttää näitä oikeuksia.

”Joka vuosi tuhannet pk-yritykset menevät konkurssiin odottaessaan laskujensa maksua. Komissio on sitoutunut lopettamaan Euroopassa tällaisen vahingollisen myöhässä maksamisen tavan, joka on pitkään aiheuttanut ongelmia liike-elämässä. Jäsenvaltioiden olisikin saatettava maksuviivästysdirektiivi mahdollisimman pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näin voidaan tarjota pk-yrityksille ratkaisevaa tukea nykyisessä talouskriisissä, kun luotonsaannista on tullut vaikeaa. Euroopan yrityksille ja etenkin pk-yrityksille on myös tärkeää, että ne tietävät oikeutensa ja osaavat käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla”, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Lisätietoja maksuviivästysdirektiivistä ja tiedotustilaisuuksista jäsenvaltioissa

Tiedotuskampanja uusien maksuviivästyssäännösten käyttöönoton vauhdittamiseksi

Pk-yritysten on erityisen vaikea puolustaa oikeuttaan saada maksut ajallaan. Maksuviivästykset voivat johtaa suuriin kustannuksiin sekä ajallisesti että rahallisesti, ja niihin liittyvät kiistat voivat vahingoittaa suhteita asiakkaisiin. Direktiivillä luodaan oikeudellinen kehys velkojen perimiseksi.

Tiedotuskampanjan tavoitteena on lisätä tietoa direktiivin mukaisista uusista oikeuksista EU:n tärkeimpien sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten ja viranomaisten, keskuudessa ja tukea direktiivin nopeaa täytäntöönpanoa. Kampanja toimii myös foorumina, jonka kautta voidaan jakaa parhaita toimintatapoja, joiden avulla pk-yritykset voivat periä maksut nopeasti.

Uudet säännöt ovat yksinkertaiset:

  • Viranomaisten on maksettava hankkimansa tavarat ja palvelut 30 päivän kuluessa tai erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa 60 päivän kuluessa.

  • Sopimusvapaus yritysten välisissä liiketoimissa: Yritysten olisi maksettava laskunsa 60 päivän kuluessa, elleivät osapuolet nimenomaan toisin sovi ja ellei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta.

  • Yritykset ovat automaattisesti oikeutettuja vaatimaan viivästyskorkoa ja voivat saada vähintään 40 euron kiinteän määrän korvausta perintäkuluista; ne voivat myös vaatia korvausta kaikista jäljellä olevista kohtuullisista perintäkuluista.

  • Lakisääteinen viivästyskorko on vähintään 8 prosenttiyksikköä suurempi kuin Euroopan keskuspankin viitekorko, eivätkä viranomaiset voi vahvistaa alempaa viivästyskorkoa.

  • Yritykset voivat viedä selvästi kohtuuttomat ehdot ja käytännöt helpommin kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

  • Avoimuuden ja tietoisuuden lisääminen: Jäsenvaltioiden on julkaistava viivästyskorot, jotta kaikki osapuolet saavat niistä tietoa.

  • Jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan maksuaikojen noudattamista koskevia käytännesääntöjä.

  • Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai saattaa voimaan lakeja ja asetuksia, jotka ovat velkojalle edullisempia kuin maksuviivästysdirektiivin säännökset.

Uudet toimenpiteet ovat vapaaehtoisia yrityksille sikäli, että niillä on oikeus muttei velvollisuutta toteuttaa toimia. Joissakin tapauksissa yritys voi halutessaan pidentää maksuaikaa joitakin päiviä tai viikkoja pitääkseen yllä hyviä liikesuhteita yksittäiseen asiakkaaseen. Viranomaisten on kuitenkin pakko soveltaa uusia toimenpiteitä. Niiden olisi näytettävä esimerkkiä ja osoitettava luotettavuutensa ja tehokkuutensa noudattamalla sopimuksia.

Tausta

Euroopan unionin maksuviivästysdirektiivin tarkoituksena on torjua viivästyneitä maksuja liiketoimissa. Sen ”emosäädöksessä”, eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa Small Business Act -aloitteessa, tuodaan esiin komission halu tunnustaa pk-yritysten keskeinen rooli EU:n taloudessa ja korostetaan, että rahoituksen saatavuus on yksi pk-yritysten suurimmista haasteista.

MEMO/12/742

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar