Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. oktoober 2012

Hilinenud maksete käsilevõtmine hoiab ära pankroti

Maksejõuetusest tingitud pankrottide tõttu kaotab EL 450 000 töökohta ja maksmata arvetest koosnev üüratu võlg ulatub 23,6 miljardi euroni aastas. 57 protsendil Euroopa ettevõtjatest on hilinenud maksete tõttu likviidsusprobleeme. Seda on 10% rohkem kui eelmisel aastal1. Kogu Euroopas läheb laekumata maksete tõttu iga päev pankrotti tosinaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd). Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani algatas täna Roomas kõigis 27 ELi liikmesriigis ja Horvaatias toimuva teabekampaania selliste kahjustavate makseviivituste lõpetamiseks. Kampaania eesmärk on tõugata tagant hilinenud maksmist käsitleva direktiivi kiiret ülevõtmist siseriiklikusse õigusesse, nii et see toimuks juba enne ülevõtmise tegelikku tähtaega, mis on 16. märtsil 2013. Direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul on ELi vahend makseviivitustega võitlemiseks. Kampaanias pööratakse erilist tähelepanu sellele, et VKEd saaksid teada neile direktiiviga antud uutest õigustest ning oskaksid neid õigusi kasutada.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles:Igal aastal läheb tasumata arvete laekumist oodates pankrotti tuhandeid VKEsid. Me tahame Euroopas lõpetada sellise kahjustava maksetega hilinemise harjumuse, mis on ärimaailmale juba pikka aega muret teinud. On äärmiselt vajalik, et liikmesriigid võtaksid hilinenud maksmist käsitleva direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle nii kiiresti kui võimalik. Praeguses majanduskriisis, kui krediidi saamine on raskendatud, pakub see meie VKEdele olulist tuge. Samuti on eluliselt tähtis, et Euroopa ettevõtjad, eelkõige VKEd, teaksid oma õigusi ja oskaksid neid kasutada.”

Sellelt lingilt saab rohkem teavet hilinenud maksmist käsitleva direktiivi ja liikmesriikides toimuvate seminaride kohta.

Teabekampaania uute makseviivised käsitlevate sätete vastuvõtmiseks

VKEdel on eriti raske kaitsta oma õigusi saada maksmata summad tähtajaks kätte. Hilinenud maksed lähevad nii rahaliselt kui ka aja poolest kalliks maksma ja vaidlused rikuvad suhteid klientidega. Direktiiviga nähakse ette võlgade sissenõudmise juriidiline raamistik.

Teabekampaania eesmärk on anda Euroopa peamistele sidusrühmadele, eelkõige VKEdele ja riigiasutustele, teavet direktiiviga tagatud uutest õigustest. Samuti toetatakse kampaaniaga direktiivi varast rakendamist. Kampaania käigus antakse VKEdele foorumi vormis võimalus jagada kogemusi selle kohta, kuidas maksed õigeaegselt kätte saada.

Uued eeskirjad on lihtsad:

  • Riigiasutused peavad maksma hangitavate kaupade ja teenuste eest 30 päeva jooksul või väga erandlikel juhtudel 60 päeva jooksul.

  • Lepinguvabadus ettevõtjate äritehingute puhul: ettevõtjad peavad maksma arved 60 päeva jooksul, kui ei ole selgelt kokku lepitud teisiti ja kui see ei ole võlausaldaja suhtes ülimalt ebaõiglane.

  • Ettevõtjatel tekib automaatne õigus nõuda viivist hilinenud maksetelt ja sisse nõuda vähemalt 40 euro suurune kindlasummaline hüvitis sissenõudmiskulude katmiseks. Samuti võivad nad nõuda hüvitist muude, võlgniku hilinenud maksmisega seotud sissenõudmiskulude eest.

  • Seadusega ettenähtud viivisemäär on vähemalt kaheksa protsendipunkti võrra suurem Euroopa Keskpanga baasintressimäärast. Riigiasutused ei tohi fikseerida viivisemäära allapoole seda künnist.

  • Ettevõtjad saavad ülimalt ebaõiglaseid tingimusi ja tavasid kergemini siseriiklikesse kohtutesse kaevata.

  • Suurem läbipaistvus ja teadlikkuse tõstmine: liikmesriigid peavad avaldama viivisemäärad, et kõik osapooled oleksid teavitatud.

  • Liikmesriikidel soovitatakse luua õigeaegsete maksete tegevusjuhised.

  • Liikmesriigid võivad jätkuvalt kasutada või kehtestada õigusakte, mis on võlausaldajale soodsamad kui käesoleva direktiivi sätted.

Uued meetmed on ettevõtjatele vabatahtlikud – nad saavad õiguse võtta meetmeid, kuid nad ei ole kohustatud seda tegema. Mõnel juhul võib äriühing pikendada maksetähtaega mõne päeva või nädala võrra, et hoida konkreetse kliendiga head ärisuhet. Samas on uued meetmed kohustuslikud riigiasutustele. Need asutused peavad olema teistele eeskujuks ja näitama lepingutest kinnipidamisega oma usaldusväärsust ja tõhusust.

Taust

Hilinenud maksmist käsitlev direktiiv võeti vastu selleks, et võidelda makseviivitustega äritehingute puhul. Selle raamaktis Small Business Act (SBA) kajastatakse komisjoni soovi tunnustada VKEde keskset rolli ELi majanduses ning rõhutatakse, et üks peamisi VKEde probleeme on korraliku juurdepääsu puudumine rahastamisele.

MEMO/12/742

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar