Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2012

Αποφυγή της πτώχευσης με την αντιμετώπιση των καθυστερημένων πληρωμών

Οι χρεωκοπίες είχαν ως συνέπεια την απώλεια 450.000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ και ετήσια ανεξόφλητα χρέη ύψους 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 57% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη ισχυρίζονται ότι έχουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, ένα ποσοστό κατά 10% μεγαλύτερο από πέρυσι.1 Καθημερινά στην Ευρώπη πτωχεύουν δεκάδες ΜΜΕ διότι δεν εξοφλήθηκαν τα τιμολόγιά τους. Για να καταπολεμηθεί αυτή η ζημιογόνος συνήθεια της καθυστερημένης πληρωμής στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani δρομολόγησε σήμερα στη Ρώμη εκστρατεία πληροφόρησης που θα διεξαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ27 και στην Κροατία, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ταχεία μεταφορά της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στο εθνικό δίκαιο, ακόμη και πριν από την τελική προθεσμία στις 16 Μαρτίου 2013. Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές είναι το μέσο της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών. Η εκστρατεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στο να γνωρίσουν οι ΜΜΕ τα νέα δικαιώματα που παρέχει η οδηγία και τον τρόπο της άσκησής τους.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Κάθε χρόνο πτωχεύουν χιλιάδες ΜΜΕ περιμένοντας την εξόφληση των τιμολογίων τους. Δεσμευόμαστε ότι θα θέσουμε τέλος σε αυτή τη ζημιογόνο συνήθεια της καθυστερημένης πληρωμής στην Ευρώπη, η οποία είναι πρόβλημα που απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι σαφές ότι για τα κράτη μέλη είναι επιτακτική ανάγκη η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών το ταχύτερο δυνατό. Κατά τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθούν σημαντικά οι ΜΜΕ κατά τη σημερινή οικονομική κρίση που η πρόσβαση στις πιστώσεις έχει καταστεί δύσκολη. Έχει επίσης ζωτική σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τον καλύτερο τρόπο για την αξιοποίησή τους.»

Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών και για ενημερωτικά σεμινάρια στα κράτη μέλη

Εκστρατεία πληροφόρησης για την επίσπευση των νέων διατάξεων σχετικά με την καθυστερημένη πληρωμή

Είναι ιδιαιτέρως δύσκολο για τις ΜΜΕ να προασπίσουν το δικαίωμά τους για έγκαιρη πληρωμή. Οι καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα, και η δημιουργία μιας διαφοράς μπορεί να οξύνει τις σχέσεις με τους πελάτες. Η οδηγία προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για τη δίωξη των οφειλετών.

Σκοπός της εκστρατείας πληροφόρησης είναι η ευαισθητοποίηση των βασικών ευρωπαϊκών παραγόντων, ιδίως των ΜΜΕ και των δημόσιων αρχών, για τα νέα δικαιώματα που παρέχει η οδηγία· υποστηρίζεται επίσης η ταχεία εφαρμογή της. Η εκστρατεία συνιστά επίσης ένα φόρουμ ανταλλαγής καλών πρακτικών για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να πληρώνονται εγκαίρως.

Οι νέοι κανόνες είναι απλοί:

  • Οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, σε 60 ημέρες.

  • Συμβατική ελευθερία σε επιχειρηματικές εμπορικές συναλλαγές: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν τα τιμολόγιά τους μέσα σε 60 ημέρες, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και αν αυτή η συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή.

  • Οι επιχειρήσεις δικαιούνται αυτομάτως να ζητούν τόκους υπερημερίας και μπορούν να λάβουν ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ύψους 40 ευρώ ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Μπορούν επίσης να ζητούν αποζημίωση για όλες τις υπόλοιπες εύλογες δαπάνες είσπραξης.

  • Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αυξάνεται τουλάχιστον σε 8 % πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν επιτόκιο υπερημερίας κάτω από αυτό το κατώτατο όριο.

  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τους κατάφωρα καταχρηστικούς όρους και πρακτικές ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια και ευαισθητοποίηση: Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιοποιούν τα επιτόκια υπερημερίας έτσι ώστε όλα τα συμμετέχοντα μέρη να ενημερώνονται.

  • Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν κώδικες πρακτικής έγκαιρης πληρωμής.

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να αρχίσουν να εφαρμόζουν νόμους και κανονισμούς που είναι πιο ευνοϊκοί για τον δανειστή απ’ ό,τι οι διατάξεις της οδηγίας.

Τα νέα μέτρα είναι προαιρετικά για τις επιχειρήσεις στο βαθμό που αυτές αποκτούν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να το πράξουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση μπορεί να επιθυμεί να επεκτείνει την περίοδο πληρωμής για ορισμένες ημέρες ή εβδομάδες ώστε να διατηρήσει τις καλές εμπορικές σχέσεις της με έναν συγκεκριμένο πελάτη. Όμως τα νέα μέτρα είναι υποχρεωτικά για τις δημόσιες αρχές. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και να αποδείξουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους τηρώντας τις συμβάσεις τους.

Ιστορικό

Σκοπός της ευρωπαϊκής «οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών» είναι η καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Βασίζεται στην Small Business Act (SBA), αντανακλά τη θέληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και τονίζει ότι η πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.

MEMO/12/742

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar