Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 5. října 2012

Řešení problému opožděných plateb pomůže podnikům odvrátit hrozbu úpadku

Platební neschopnost vede v EU ke ztrátě 450 000 pracovních míst a výše nesplacených dluhů dosahuje částky 23,6 miliardy EUR ročně. Problémy s likviditou má kvůli opožděným platbám 57 % evropských podniků, což představuje 10% nárůst ve srovnání s minulým rokem1. Každý den krachují v Evropě z důvodu jim neproplacených faktur desítky malých a středních podniků. Tento trend s negativními dopady na evropskou ekonomiku je třeba zvrátit. Proto dnes místopředseda Evropské komise Antonio Tajani zahájil v Římě informační kampaň na podporu urychleného začlenění směrnice o opožděných platbách do vnitrostátních právních předpisů, a to ještě před vypršením nejzazší lhůty stanovené na 16. března 2013. Tato akce se uskuteční ve všech 27 státech EU a v Chorvatsku. Směrnice 2001/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích je evropským nástrojem v boji proti platbám po lhůtě splatnosti. Kampaň klade zvláštní důraz na zajištění toho, aby malé a střední podniky byly informovány o svých nových právech, která jim tato směrnice přiznává a uměly jich správně využívat.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani v této souvislosti prohlásil: „Každý rok krachují tisíce malých a středních podniků, které čekají na proplacení svých faktur. Jsme odhodláni skoncovat s touto poškozující kulturou pozdních plateb, která již dlouho vyvolává problémy v podnikatelském světě. Členské státy proto musí co nejdříve uvést své právní předpisy do souladu se směrnicí o opožděných platbách, neboť tím významně pomohou našim malým a středním podnikům, jimž probíhající hospodářská krize ještě ztížila přístup k úvěrům. Evropské podniky, zejména malé a střední podniky, musí také znát svá práva a musí jich umět optimálně využívat.“

Další informace týkající se směrnice o opožděných platbách a podrobnosti o informačních seminářích v členských státech lze nalézt na příslušných internetových stránkách.

Informační kampaň zaměřená na urychlení provádění nových ustanovení o opožděných platbách

Pro malé a střední podniky je zvláště obtížné obhájit své právo na včasné platby. Opožděné platby mohou vést k finančním a časovým ztrátám a vzniklé spory mohou zhoršit vztahy se zákazníky. Zmíněná směrnice stanoví právní rámec pro postup proti dlužníkům.

Cílem informační kampaně je nejenom zvýšit informovanost hlavních evropských subjektů, kterých se tato záležitost týká, a to zejména malých a středních podniků a orgánů veřejné moci, o nových právech přiznaných směrnicí, ale zároveň také podpořit urychlené provádění směrnice. Součástí kampaně je fórum pro sdílení osvědčených postupů, které malým a středním podnikům pomohou s řešením problému opožděných plateb.

Nová pravidla jsou jednoduchá:

  • Orgány veřejné moci musí zaplatit za zboží a služby, které pořizují na zakázku, do 30 dnů nebo – za velmi výjimečných okolností – do 60 dnů.

  • Smluvní svoboda v obchodních úvazkových vztazích: Podniky by měly uhradit své faktury do 60 dnů, pokud se výslovně nedohodly jinak a pokud není dohoda výrazně v neprospěch věřitele.

  • Podniky mají v případě opožděné platby automaticky nárok účtovat úrok z prodlení a mohou obdržet pevnou částku ve výši alespoň 40 EUR jako náhradu nákladů spojených s vymáháním. Mohou také požadovat náhradu za veškeré zbývající přiměřené náklady spojené s vymáháním.

  • Sazba zákonného úroku z prodlení se zvyšuje na alespoň osm procentních bodů nad referenční sazbu Evropské centrální banky. Orgány veřejné moci nejsou oprávněny stanovit sazbu úroku z prodlení pod tuto hodnotu.

  • Podniky mohou snadněji napadnout zjevně nespravedlivé podmínky a praktiky před vnitrostátními soudy.

  • Větší transparentnost a zvyšování informovanosti: Členské státy jsou povinny zveřejňovat sazby úroku z prodlení, aby všechny zúčastněné strany byly informovány.

  • Bylo by vhodné, aby členské státy vytvořily kodexy chování pro včasné platby.

  • Členské státy mohou zachovat nebo uvést v účinnost předpisy, které jsou pro věřitele příznivější než ustanovení směrnice.

Nová opatření nejsou povinná pro podniky: podniky díky nim získávají právo, nikoliv povinnost jednat. V některých případech mohou podnikatelé upřednostnit prodloužení lhůty splatnosti o několik dnů nebo týdnů, aby udrželi dobré obchodní vztahy s určitým klientem. Naopak povinná jsou tato opatření pro orgány veřejné moci: ty by měly jít příkladem a tím, že budou dodržovat uzavřené smlouvy, dokazovat svoji spolehlivost a účinnost.

Souvislosti

Evropská směrnice o opožděných platbách byla navržena za účelem boje proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tento právní akt vychází z iniciativy „Small Business Act“, která je prohlášením Komise o významu malých a středních podniků v ekonomice EU a v níž se mimo jiné poukazuje na skutečnost, že účinný přístup k financování je jedním z hlavních problémů, kterým malé a střední podniky čelí.

MEMO/12/742

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar