Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Luxemburg 4. októbra 2012

Práva obetí sú na prvom mieste: nový európsky právny predpis posilňuje práva obetí trestných činov

Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová dnes uvítala konečné prijatie nového európskeho právneho predpisu, ktorý zlepší práva obetí trestnej činnosti v EÚ, ktorých počet sa odhaduje na 75 miliónov ročne. Po tom, ako smernicu EÚ o právach obetí schválil prevažnou väčšinou hlasov Európsky parlament (611 hlasov za, 9 proti a 13 poslancov sa zdržalo hlasovania; MEMO/12/659) dnes tento nový právny predpis prijala Rada ministrov. V novej smernici EÚ sa stanovujú minimálne práva obetí, ktoré budú platiť v rámci celej Európskej únie (pozri IP/11/585).

Systémy trestného súdnictva členských štátov EÚ boli príliš zamerané na páchateľa a nevenovali dostatočnú pozornosť obetiam. Týmto novým európskym právnym predpisom posilníme práva obetí. Nikto si nepraje stať obeťou trestného činu, ak k tomu však dôjde, je potrebné poskytnúť ľuďom istotu, že kdekoľvek v Európskej únii budú mať rovnaké základné práva,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Podľa odhadov sa každoročne stane obeťou trestnej činnosti v Európskej únii približne 75 miliónov osôb, t. j. 15 % Európanov. Vzhľadom na to, že 12 miliónov Európanov žije v inom štáte EÚ a v rámci EÚ každý rok cestuje 1 miliarda osôb, tento nový európsky právny predpis pomôže zmierniť utrpenie mnohých ľudí. Táto smernica je historickým úspechom a jasným signálom, že Európa dbá na ochranu práv svojich občanov.“

Súvislosti

Komisia v máji 2011 predložila smernicu EÚ o minimálnych normách týkajúcich sa obetí (IP/11/585 a MEMO/11/310). Dnešnému prijatiu tejto smernice predchádzalo plenárne hlasovanie v Európskom parlamente (MEMO/12/659). K tomuto hlasovaniu sa pristúpilo po tom, ako Európsky parlament a Rada ministrov po intenzívnych rokovaniach sprostredkovaných Európskou komisiou dosiahli v júni dohodu. Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku Európskej únie budú mať členské štáty tri roky na transponovanie jej ustanovení do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Nová smernica EÚ o minimálnych normách týkajúcich sa obetí zaistí, že vo všetkých 27 krajinách EÚ:

  • sa bude s obeťami zaobchádzať s rešpektom a príslušníci policajného zboru, prokurátori a sudcovia absolvujú náležitú odbornú prípravu,

  • budú obete informované o svojich právach a prípade zrozumiteľným spôsobom,

  • bude existovať systém podpory obetí,

  • sa obetiam umožní participovať na konaní a bude im poskytnutá pomoc, aby sa mohli zúčastniť na pojednávaní,

  • budú identifikované zraniteľné obete – ako sú deti, obete znásilnenia alebo osoby so zdravotným postihnutím – a poskytne sa im náležitá ochrana,

  • budú obete chránené v priebehu policajného vyšetrovania a počas súdneho konania.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – práva obetí

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar