Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Luksemburgā, 2012. gada 4. oktobrī

Cietušo tiesības ir prioritāte: pieņemts jauns Eiropas tiesību akts, ar ko nostiprina noziegumos cietušo tiesības

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga šodien atzinīgi novērtēja jauna Eiropas tiesību akta galīgo pieņemšanu, ar ko nostiprinās noziegumos cietušo tiesības, kuru skaits ES gadā tiek lēsts 75 miljonu apmērā. Ministru padome šodien pieņēma ES direktīvu par cietušo tiesībām, pirms tam jaunos noteikumus Eiropas Parlaments apstiprināja ar pārliecinošu balsu vairākumu (611 balsis „par”, 9 balsis „pret” un 13 balsis „atturas”) (MEMO/12/659). Jaunajā ES direktīvā ir noteiktas cietušo minimālās tiesības, kas būs spēkā visā ES (skatīt IP/11/585).

ES dalībvalstu krimināltiesību sistēmas dažkārt pārāk koncentrējās uz noziedznieku un nevis uz cietušo. Ar šo jauno tiesību aktu mēs nostiprināsim cietušo tiesības. Neviens nevēlas kļūt par cietušo noziegumā, bet, ja tas notiek, cilvēkiem vajadzētu būt drošiem savā pārliecībā, ka viņiem būs vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. „Katru gadu aptuveni 15 % eiropiešu jeb 75 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju cieš kāda nozieguma rezultātā. Ņemot vēra to, ka 12 miljoni eiropiešu dzīvo citā ES dalībvalstī, un ka iedzīvotāji katru gadu veic vienu miljardu braucienu ES teritorijā, šis jaunais Eiropas tiesību akts palīdzēs mazināt daudzu cilvēku problēmas. Šis ir vēsturisks sasniegums un spēcīgs signāls, ka Eiropa efektīvi rūpējas par pilsoņu tiesībām."

Vispārīga informācija

ES direktīvu par minimuma standartiem, kas jāpiemēro noziegumos cietušajiem, Komisija iesniedza 2011. gada maijā (IP/11/585 un MEMO/11/310). Pēc balsojuma Eiropas Parlamenta plenārsēdē (MEMO/12/659) šodien to pieņēma Eiropas Savienības Padome. Pēc intensīvām sarunām ar Eiropas Komisijas starpniecību Eiropas Parlaments un Ministru Padome jūnijā panāca vienošanos. Pēc direktīvas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī dalībvalstīm būs trīs gadi, lai īstenotu tās noteikumus valsts tiesību aktos.

Jaunā ES Direktīva, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, nodrošinās, ka visās 27 ES dalībvalstīs:

  • pret cietušajiem izturas ar cieņu un policija, prokurori un tiesneši tiek apmācīti ar tiem atbilstoši apieties;

  • cietušie saņem informāciju par savām tiesībām un savu lietu viņiem saprotamā veidā;

  • pastāv cietušo aizsardzība;

  • cietušie, ja tie vēlas, var piedalīties kriminālprocesā, un viņiem palīdz apmeklēt tiesas sēdes;

  • tiek noteikti neaizsargāti cietušie – piemēram, bērni, izvarošanas upuri, personas ar invaliditāti –, un viņi tiek atbilstoši aizsargāti;

  • cietušie tiek aizsargāti izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – cietušo tiesības

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar