Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Luxembourg, 4. oktoober 2012

Uue Euroopa õigusaktiga parandatakse kuriteoohvrite olukorda

Õigusküsimuste volinik ja Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding väljendas heameelt selle üle, et viimaks on vastu võetud uus Euroopa õigusakt, mis parandab hinnanguliselt 75 miljoni kuriteoohvri õiguseid ELis. Nõukogu võttis täna vastu kuriteoohvrite õiguseid käsitleva ELi direktiivi. Enne seda sai uus õigusakt ülekaaluka toetuse (611 poolt- ja 9 vastuhäält ning 13 erapooletut) Euroopa Parlamendis (MEMO/12/659). Uues ELi direktiivis sätestatakse kuriteoohvreid käsitlevad miinimumnõuded, mis kehtivad kõikjal ELis (vt IP/11/585).

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on ELi liikmesriigid teinekord liialt keskendunud kurjategijatele ja mitte piisavalt kuriteoohvritele. „Uus Euroopa õigusakt tugevdab kuriteoohvrite õiguseid. Keegi ei taha langeda kuriteo ohvriks, kuid kui see peaks sündima, peaks teadmine, et neil on samad õigused kõikjal Euroopa Liidus, pakkuma inimestele turvatunnet. Igal aastal langeb ELis kuriteo ohvriks hinnanguliselt 15% eurooplastest ehk 75 miljonit inimest. Arvestades lisaks sellega, et 12 miljonit eurooplast elab väljaspool oma koduriiki ja igal aastal reisib ELis miljard inimest, leevendab see uus direktiiv paljude olukorda. Tegemist on ajaloolise saavutusega ja tugeva sõnumiga selle kohta, et Euroopa Liit suudab kodanike õigusi parandada,” lisas ta.

Taustteave

Komisjon esitas kuriteoohvrite kohtlemisega seotud miinimumnõudeid käsitleva ELi direktiivi ettepaneku 2011. aasta mais (IP/11/585 ja MEMO/11/310). Täna võttis selle vastu ELi Nõukogu. Varem hääletati selle poolt Euroopa Parlamendi täiskogul (MEMO/12/659). Euroopa Parlament ja nõukogu pidasid selle üle pingelisi läbirääkimisi, mida vahendas Euroopa Komisjon. Kokkuleppele jõuti käesoleva aasta juunis. Pärast direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas on liikmesriikidel direktiivi ülevõtmiseks oma riigi õigusesse aega kolm aastat.

Kuriteoohvrite kohtlemisega seotud miinimumnõudeid käsitlev uus ELi direktiiv tagab, et kõikides 27 liikmesriigis peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:

  • kuriteoohvreid koheldakse lugupidavalt ning politseinikke, prokuröre ja kohtunikke koolitatakse nende vajadusi arvestama;

  • kuriteoohvreid teavitatakse nende õigustest ja juhtumi menetlemisest neile arusaadaval viisil;

  • pakutakse ohvriabiteenuseid;

  • kuriteoohvrid saavad soovi korral menetluses osaleda ja neile pakutakse kohtuistungitel osalemiseks abi;

  • tehakse kindlaks, kas tegu on kaitsetu kuriteoohvriga, nt laps, vägistamise ohver või puudega inimene, ja võimaldatakse talle asjakohane kaitse;

  • kuriteoohvreid kaitstakse nii eeluurimise kui ka kohtumenetluse ajal.

Lisateave

Euroopa Komisjon – kuriteoohvrite õigused

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar