Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 oktober 2012

Miljö: Kommissionen föreslår åtgärder för att bekämpa biopirateri och underlätta naturbaserad forskning

I dag fick forskare och företag i EU anledning att glädja sig åt ett nytt förslag som ska ge tillförlitlig åtkomst till genetiska resurser utanför EU. Förslaget (ett utkast till en förordning om genomförande av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser) ska skydda länders, ursprungsfolks och lokala samhällens rättigheter att använda sina genetiska resurser och tillhörande traditionella kunskaper, samtidigt som forskare i EU får bättre och tillförlitligare tillgång till prover av genetiska resurser av hög kvalitet, till låga priser och med hög rättslig säkerhet.

Genetiska resurser spelar en viktig och ökande roll i många ekonomiska sektorer som växtodling och djuravel, kosmetika och läkemedel. Många sådana resurser kommer från områden med hög koncentration av biologisk mångfald i utvecklingsländerna. Avsaknaden av entydiga regler har fått vissa länder att hävda att utländska forskare har inkräktat på deras rättigheter, något som brukar kallas för biopirateri. Bristen på förtroende har ibland lett till att restriktiva villkor införts som hindrar tillgången till genetiska resurser. Dagens förslag ska undanröja sådana farhågor samtidigt som det ska ge forskning, innovation och utveckling kring naturbaserade produkter och tjänster optimala möjligheter. Lika konkurrensvillkor för alla användare av genetiska resurser i EU bör medföra särskilda fördelar för små och medelstora företag och offentligfinansierade, icke vinstdrivande forskning, samt underlätta internationellt samarbete.

Den föreslagna förordningen skulle innebära att användare måste kontrollera att genetiska resurser och tillhörande traditionella kunskaper utnyttjas i enlighet med gällande rättsliga krav i ursprungslandet, och att vinsterna delas rättvist och jämt. Användarna skulle också vara tvungna att visa att de handlat med den aktsamhet som föreskrivs i förordningen (eller att de kommer att göra det i framtiden). Brott mot förordningen medför påföljder.

Förordningen ska också göra det lättare för forskare och företag att följa reglerna. Metoder som fungerar särskilt väl i de olika sektorerna kommer att spela en viktig roll, och användargrupperingar kommer att kunna begära formellt erkännande av bästa praxis i fråga om tillgång och vinstdelning utgående från befintliga uppförandekoder för tillgång och vinstdelning inom den akademiska världen och i olika branscher.

Det skulle inrättas ett EU-register över tillförlitliga samlingar som fröbanker och botaniska trädgårdar, med samlingar som åtagit sig att endast tillhandahålla fullståndigt dokumenterade prover av genetiska resurser. Användare som får sitt forskningsmaterial från tillförlitliga samlingar skulle anses ha uppfyllt de flesta kraven på aktsamhet. Det skulle dessutom inrättas en EU-plattform för att förenkla åtkomstvillkoren i medlemsstaterna.

Nästa steg

De föreslagna åtgärderna kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet, och så snart en överenskommelse nåtts om texten kommer den att bli EU-lag.

Vid den kommande elfte partkonferensen för konventionen om biologisk mångfald i Hyderabad senare denna månad kommer det att ges tillfälle att redogöra för lagstiftningsförslagets grundläggande struktur och fortsätta samarbetet med internationella parter för att i praktiken genomföra Nagoyaprotokollet.

Bakgrund

Genetiska resurser är av stor vikt för många branscher i EU: 26 % av alla nya godkända läkemedel under de senaste 30 åren är exempelvis antingen naturprodukter eller utvunna ur naturprodukter.

Konventionen om biologisk mångfald, som EU är part till, förpliktar signatärerna att underlätta tillgången till sådana genetiska resurser som de har suveräna rättigheter till, och att på ett rättvist och jämlikt sätt dela resultat av forskning och utveckling och vinsterna från kommersiellt utnyttjande av sådana resurser. Men konventionen är inte särskilt detaljerad när det gäller hur tillgång och vinstdelning ska gå till i praktiken, och industriländerna har varit motvilliga mot åtgärder som stödjer en effektiv vinstdelning. Detta har allvarligt undergrävt de globala satsningarna för att bevara den biologiska mångfalden och utnyttja den på ett hållbart sätt, vilket är olyckligt, eftersom områden med hög koncentration av biologisk mångfald har mest att vinna på att Nagoyaprotokollet tillämpas effektivt. I oktober 2010 överenskoms protokollet Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefit-sharing, som fyller många av luckorna genom att signatärerna blir skyldiga att se till att endast genetiska resurser och tillhörande traditionella kunskaper som erhållits legalt används inom deras jurisdiktion. Den föreslagna förordningen tillhandahåller en mekanism för att omsätta detta krav i praktiken inom EU.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar