Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. oktobra 2012

Okolje: Komisija predlaga ukrepe za boj proti „biopiratstvu“ in olajšanje raziskovanja na podlagi virov iz narave

Raziskovalci in podjetja v EU so danes dobili spodbudo z novim predlogom, ki naj bi omogočal zanesljiv dostop do genskih virov izven Unije. Predlog, gre za osnutek uredbe, ki bi izvajala „Nagojski protokol o dostopu do genskih virov in delitvi koristi“, je oblikovan tako, da bo ščitil pravice držav ter avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki dovolijo uporabo svojih genskih virov ter z njimi povezanega tradicionalnega znanja, obenem pa bo raziskovalcem v Evropi omogočil izboljšan in zanesljiv dostop do kakovostnih vzorcev genskih virov po nizkih cenah in z visoko pravno varnostjo.

Genski viri imajo pomembno in vse vidnejšo vlogo v številnih gospodarskih sektorjih, vključno z gojenjem rastlin in rejo živali, kozmetiko ter farmacevtskimi izdelki. Številni izmed teh virov prihajajo iz središč biotske raznovrstnosti v državah v razvoju. Zaradi pomanjkanja jasnih navodil nekatere države zdaj trdijo, da so tuji raziskovalci kršili njihove suverene pravice, kar imenujemo „biopiratstvo“. Pomanjkanje zaupanja je v nekaterih primerih privedlo do omejevalnih pogojev, ki otežujejo dostop do genskih virov. Današnji predlogi so oblikovani tako, da bodo lahko obravnavali omenjene bojazni, obenem pa karseda povečali možnosti za raziskovanje, razvoj ter inovacije na področju naravnih proizvodov in storitev. Enaki konkurenčni pogoji za vse uporabnike genskih virov v EU naj bi prinesli koristi zlasti malim in srednjim podjetjem ter javno financiranim nekomercialnim raziskovalnim dejavnostim in izboljšali možnosti za mednarodno sodelovanje.

Predlagana uredba bi od uporabnikov zahtevala, naj preverijo, da je bil dostop do genskih virov in z njimi povezanega tradicionalnega znanja skladen s pravnimi zahtevami, ki se uporabljajo v državi izvora, ter da so koristi pravično in enakomerno deljene. Uporabniki bi morali tudi izjaviti, da so (oziroma bodo v prihodnosti) delovali s „primerno skrbnostjo“, zahtevano v Uredbi. Uporabniki, za katere se bo ugotovilo, da so kršili Uredbo, bodo sankcionirani.

Namen Uredbe je tudi pomagati raziskovalcem in industriji pri spoštovanju pravil. Pomembno vlogo bodo imele sektorske najboljše prakse, zveze uporabnikov pa bodo lahko zaprosile za uradno priznanje najboljših praks v zvezi z dostopom in delitvijo koristi, in sicer na podlagi obstoječih kodeksov ravnanja, ki na področju dostopa in delitve koristi veljajo za akademski sektor ter za različne industrije.

Vzpostavil bi se register EU z zanesljivimi zbirkami, kot so na primer banke semen in botanični vrtovi, iz katerega bo razvidno, katere zbirke so zavezane k ponujanju izključno popolnoma dokumentiranih vzorcev genskih virov. Uporabniki, ki material za svoje raziskave črpajo iz zanesljive zbirke, bi se šteli za uporabnike, ki so izpolnili večino obveznosti glede primerne skrbnosti. Ustanovila bi se tudi platforma EU za poenostavitev pogojev za dostop v državah članicah.

Naslednji koraki

Predlagane ukrepe bosta zdaj preučila Evropski parlament in Svet. Ko se bosta dogovorila o besedilu, bo to postalo del zakonodaje EU.

Prihajajoča enajsta konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekala ta mesec v Hyderabadu, bo pomenila pomembno priložnost, da se razloži zasnova zakonodajnega predloga in da se nadaljuje sodelovanje z mednarodnimi partnerji za učinkovito izvajanje Nagojskega protokola.

Ozadje

Genski viri pomembno prispevajo k številnim industrijam EU: 26 % vseh na novo odobrenih zdravil v zadnjih 30 letih je na primer naravnih proizvodov ali pa so bili pridobljeni iz naravnega proizvoda.

Konvencija o biološki raznovrstnosti, katere pogodbenica je EU, od svojih podpisnic zahteva, naj omogočijo dostop do genskih virov, do katerih imajo suverene pravice, ter na pravičen in enakomeren način delijo rezultate raziskav in razvoja ter koristi, ki izhajajo iz komercialne uporabe takih virov. Vendar je ta konvencija skopa s podrobnimi navodili, kako naj bi dostop in delitev koristi izgledala v praksi, industrializirane države pa so nerade sprejemale ukrepe v podporo učinkovitemu deljenju koristi. To je po vsem svetu resno oteževalo doseganje napredka pri ohranjanju in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti, kar pa je škoda, saj so „središča biotske raznovrstnosti“ tista, ki bi od učinkovitega okvira dostopa in delitve koristi lahko največ pridobila. Nagojski protokol o dostopu do genskih virov in delitvi koristi, sprejet oktobra 2010, je zapolnil številne izmed teh vrzeli, saj od pogodbenic zahteva sprejemanje ukrepov, ki zagotavljajo, da se v njihovi pravni pristojnosti uporabljajo samo zakonito pridobljeni genski viri in z njimi povezano tradicionalno znanje. Predlagana uredba uvaja mehanizem, s katerim se bo ta obveznost v praksi izvajala v Evropski uniji.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar