Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. októbra 2012

Životné prostredie: Komisia navrhuje opatrenia na riešenie otázky tzv. biologického pirátstva a na uľahčenie výskumu založeného na prírodných zdrojoch

Postavenie výskumných pracovníkov a spoločností v EÚ sa dnes posilnilo vďaka novému návrhu, ktorým by sa mal zabezpečiť spoľahlivý prístup ku genetickým zdrojom pochádzajúcim z krajín mimo Únie. Pripravovaný návrh nariadenia, ktorým by sa vykonával „Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a o využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania“, je zameraný na ochranu práv krajín a domorodých a miestnych spoločenstiev, ktoré dávajú súhlas s využívaním svojich genetických zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov. Jeho cieľom je zároveň poskytnúť výskumným pracovníkom v Európe posilnený a spoľahlivý prístup ku kvalitným vzorkám genetických zdrojov pri nízkych nákladoch a vysokom stupni právnej istoty.

Genetické zdroje zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v mnohých odvetviach hospodárstva vrátane pestovania rastlín, chovu zvierat, kozmetického a farmaceutického priemyslu. Mnohé z týchto zdrojov pochádzajú z oblastí s mimoriadne vysokým stupňom biodiverzity, ktoré sa nachádzajú v rozvojových krajinách. Absencia jednoznačných pravidiel viedla niektoré krajiny k vyhláseniu, že zahraniční výskumní pracovníci porušili ich zvrchované práva, čo je situácia známa ako „biologické pirátstvo“. Tento nedostatok nedôvery viedol v niektorých prípadoch k reštriktívnym podmienkam, ktoré obmedzujú prístup ku genetickým zdrojom. Cieľom dnešných návrhov je odstrániť tieto obavy a zároveň maximalizovať príležitosti na výskum, vývoj a inovácie v oblasti produktov a služieb založených na prírodných zdrojoch. Rovnaké podmienky pre všetkých používateľov genetických zdrojov v EÚ by mali priniesť osobitné výhody pre MSP a pre nekomerčný výskum financovaný z verejných zdrojov a mali by posilniť aj príležitosti na medzinárodnú spoluprácu.

Podľa navrhovaného nariadenia používatelia budú povinní skontrolovať, či genetické zdroje a súvisiace tradičné poznatky boli posúdené v súlade s právnymi požiadavkami platnými v krajine pôvodu a či je spoločné využívanie prínosov spravodlivé a rovnocenné. Od používateľov sa bude takisto vyžadovať vyhlásenie o tom, že uplatňujú zásadu „náležitej starostlivosti“ podľa nariadenia (alebo o tom, že ju budú uplatňovať v budúcnosti). Používateľom, ktorí porušia požiadavky nariadenia, sa uložia sankcie.

Cieľom nariadenia je zároveň pomôcť výskumným pracovníkom a priemyselnému odvetviu dodržiavať pravidlá. Významnú úlohu budú zohrávať najlepšie odvetvové postupy, pričom združenia používateľov môžu požiadať o formálne uznanie najlepších postupov, ktoré vychádzajú z existujúcich kódexov správania akademickej obce a rôznych odvetví v oblasti prístupu a spoločného využívania prínosov.

Zriadi sa register EÚ, v ktorom sa identifikujú dôveryhodné zbierky poskytujúce len úplne zdokumentované vzorky genetických zdrojov. Ako príklad možno uviesť génové banky a botanické záhrady. Používatelia, ktorí získavajú svoj výskumný materiál z dôveryhodnej zbierky, sa budú považovať za používateľov, ktorí z väčšej časti spĺňajú povinnosť náležitej starostlivosti. V záujme zefektívnenia podmienok prístupu v členských štátoch sa vytvorí aj platforma EÚ.

Ďalšie kroky

Navrhované opatrenia teraz zváži Európsky parlament a Rada a po schválení textu sa návrh stane právnym predpisom EÚ.

Nadchádzajúca jedenásta konferencia zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa bude konať tento mesiac v meste Hyderabad, bude vynikajúcou príležitosťou na vysvetlenie základnej štruktúry legislatívneho návrhu a na ďalšiu spoluprácu s medzinárodnými partnermi v záujme účinného vykonávania protokolu z Nagoje.

Súvislosti

Genetické zdroje majú mimoriadny význam pre mnohé priemyselné odvetvia v EÚ: napríklad 26 % všetkých nových liekov schválených za uplynulých 30 rokov predstavuje buď prírodné produkty, alebo produkty získané z prírodných produktov.

Podľa Dohovoru o biologickej diverzite, ktorého zmluvnou stranou je aj EÚ, sú jeho signatári povinní uľahčovať prístup ku genetickým zdrojom, na ktoré majú zvrchované práva. Takisto majú povinnosť deliť sa spravodlivo a rovnocenne o výsledky výskumu a vývoja a o prínosy vyplývajúce z komerčného využívania takýchto zdrojov. Dohovor však podrobne nestanovuje, ako by sa prístup a spoločné využívanie prínosov mali vykonávať v praxi, a priemyselné krajiny zároveň odmietali prijímať opatrenia na podporu účinného spoločného využívania prínosov. Tým sa vážne oslabil globálny pokrok pri zachovávaní a udržateľnom využívaní biodiverzity. Ide o poľutovaniahodnú situáciu, keďže z účinného rámca pre prístup a spoločné využívanie prínosov by mohli mať prospech najmä oblasti s mimoriadne vysokým stupňom biodiverzity. „Protokolom z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a o využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania“, ktorý bol schválený v októbri 2010, sa odstránili mnohé z týchto nedostatkov. Signatári sú napríklad povinní prijímať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci ich jurisdikcií využívali len legálne získané genetické zdroje a súvisiace tradičné poznatky. Navrhovaným nariadením sa stanovuje mechanizmus, ktorým sa v Európskej únii táto povinnosť zavádza do praxe.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar