Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. oktobrī

Vide: Komisija ierosina pasākumus biopirātisma problēmas risināšanai un dabas materiālu pētniecības sekmēšanai

Šodien tika izvirzīts priekšlikums, kas varētu palīdzēt ES pētniekiem un uzņēmumiem, sniedzot drošu piekļuvi ģenētiskajiem resursiem no valstīm ārpus Savienības. Šis priekšlikums — projekts regulai, ar kuru tiktu īstenots Nagojas protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un no tiem gūto ieguvumu sadali, — ir izstrādāts tā, lai aizsargātu to valstu un to pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesības, kuras ļauj izmantot savus ģenētiskos resursus un ar tiem saistītās zināšanas, līdztekus sniedzot Eiropas pētniekiem uzlabotu, drošu piekļuvi kvalitatīviem ģenētisko resursu paraugiem ar nelielām izmaksām un lielu tiesisko noteiktību.

Ģenētiskajiem resursiem ir liela un aizvien pieaugoša nozīme daudzās ekonomikas jomās, tostarp augu un dzīvnieku selekcijas, kosmētikas un farmācijas jomā. Daudzi no šiem resursiem nāk no bioloģiskās daudzveidības "karstajiem punktiem" jaunattīstības valstīs. Tā kā šajā jomā nav skaidru noteikumu, dažas valstis apgalvo, ka ārvalstu pētnieki ir pārkāpuši to suverēnās tiesības, nodarbojoties ar tā dēvēto biopirātismu. Šā uzticības trūkuma dēļ līdz šim dažkārt ir noteikti stingri ierobežojumi, kas kavē piekļuvi ģenētiskajiem resursiem. Šodien izvirzīto priekšlikumu mērķis ir kliedēt šīs bažas, līdztekus radot pēc iespējas plašākas iespējas veikt pētniecību un izstrādi, kā arī sekmēt inovāciju dabā sakņotu produktu un pakalpojumu jomā. Vienādi nosacījumi visiem ģenētisko resursu lietotājiem no ES sniegtu īpašas priekšrocības MVU un sabiedriski finansētai nekomerciālajai pētniecībai, kā arī uzlabotu starptautiskās sadarbības iespējas.

Saskaņā ar ierosināto regulu resursu lietotājiem būtu jāpārliecinās, ka piekļuve ģenētiskajiem resursiem un ar tiem saistītajām tradicionālajām zināšanām ir noritējusi atbilstoši izcelsmes valstī spēkā esošajām juridiskajām prasībām un ka no šiem resursiem gūtie ieguvumi ir sadalīti taisnīgi un vienlīdzīgi. Tāpat resursu lietotājiem būtu jāapliecina, ka viņi ir veikuši regulā noteikto "pienācīgo pārbaudi" (vai to veiks turpmāk). Regulas noteikumu pārkāpējiem tiktu piemērotas sankcijas.

Regulas mērķis ir arī palīdzēt pētniekiem un nozaru pārstāvjiem ievērot noteikumus. Liela nozīme būs nozaru paraugpraksēm, un resursu lietotāju apvienības var lūgt oficiāli atzīt paraugpraksi piekļuves un ieguvumu sadales jomā, izmantojot jau pastāvošos akadēmiskās vides un dažādu nozaru rīcības kodeksus attiecībā uz piekļuvi un ieguvumu sadali.

Tiktu izveidots uzticamu kolekciju, piemēram, sēklu banku un botānisko dārzu, ES līmeņa reģistrs, tajā iekļaujot kolekcijas, kas apņēmušās piedāvāt tikai pilnībā dokumentētus ģenētisko resursu paraugus. Tiktu pieņemts, ka resursu lietotāji, kas pētniecības materiālus saņēmuši no uzticamas kolekcijas, tādējādi jau principā ir ievērojuši saistības veikt pienācīgu pārbaudi. Tiktu izveidota arī ES platforma piekļuves nosacījumu racionalizēšanai dalībvalstīs.

Turpmākie pasākumi

Ierosinātos pasākumus izskatīs Eiropas Parlaments un Padome. Kad tie būs vienojušies par tekstu, tas kļūs par ES tiesību aktu.

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību parakstītāju pušu vienpadsmitā konference, kas šomēnes plānota Haidarābādu, sniegs vērtīgu iespēju izskaidrot tiesību akta priekšlikuma pamatprincipus un turpināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai sekmīgi īstenotu Nagojas protokolu.

Vispārīga informācija

Ģenētiskajiem resursiem ir liela nozīme daudzās ES nozarēs — piemēram, 26 % no pēdējo 30 gadu laikā apstiprinātajām zālēm vai nu ir dabīgi produkti, vai ir iegūtas no dabīgiem produktiem.

Konvencija par bioloģisko daudzveidību (KBD), kuru parakstījusi arī ES, nosaka, ka parakstītājām pusēm jāatvieglo piekļuve ģenētiskajiem resursiem, pār ko tām ir suverēnas tiesības, kā arī taisnīgi un vienlīdzīgi jādalās gan ar pētniecības un izstrādes darbību rezultātiem, gan ar ieguvumiem, ko sniedz šādu resursu komerciāla izmantošana. Taču konvencija nesniedz gandrīz nekādus norādījumus par to, kā piekļuvi un ieguvumu sadali īstenot praksē, un rūpnieciski attīstītās valstis līdz šim ir vilcinājušās pieņemt pasākumus, kas nodrošinātu ieguvumu efektīvu sadali. Šī situācija ir būtiski traucējusi pasaules mēroga centienus panākt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, un par to jāpauž īpaša nožēla, jo vislielāko labumu efektīva piekļuves un ieguvumu sadales sistēma sniegtu tieši bioloģiskās daudzveidības "karstajiem punktiem". 2010. gada oktobrī noslēgtais Nagojas protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un no tiem gūto ieguvumu sadali novērsa daudzus no šiem trūkumiem, nosakot parakstītājām pusēm pienākumu nodrošināt, lai to jurisdikcijā tiktu izmantoti tikai likumīgi iegūti ģenētiskie resursi un ar tiem saistītās tradicionālās zināšanas. Ierosinātā regula paredz mehānismu šā pienākuma īstenošanai praksē Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar