Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 4 d.

Aplinka. Komisijos pasiūlymu užkertamas kelias „biopiratavimui“ ir gerinamos gamtos mokslinių tyrimų sąlygos

Šiandien pateiktas teisės akto pasiūlymas - gera žinia ES mokslininkams ir įmonėms: jiems žadama užtikrinti patikimą prieigą prie ne Sąjungoje esančių genetinių išteklių. Siūlomas teisės aktas – tai reglamento, kuriuo bus įgyvendintas Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir naudos pasidalijimo, pasiūlymas. Jo tikslas – apginti genetinius išteklius teikiančių šalių ir su genetiniais ištekliais susijusias tradicines žinias teikiančių čiabuvių bei vietos bendruomenių teises ir kartu užtikrinti, kad Europos mokslininkai galėtų teisėtai, patikimai ir nebrangiai gauti kokybiškų genetinių išteklių.

Genetiniai ištekliai yra svarbūs ir vis daugiau naudojami daugelyje ūkio sektorių (augalininkystei ir gyvulininkystei, kosmetikos ir vaistų pramonei ir kt.). Daug tokių išteklių gaunama iš gausia biologine įvairove pasižyminčių besivystančių šalių. Kadangi aiškių taisyklių nėra, tam tikros šalys užsienio mokslininkus apkaltino biopiratavimu – esą jie nepaiso jų suverenių teisių į genetinius išteklius. Yra buvę atvejų, kai dėl tokio nepasitikėjimo galimybės gauti genetinių išteklių buvo apribotos. Šiandieniniu pasiūlymu kaip tik siekiama išsklaidyti tokias baimes ir pagerinti sąlygas vykdyti gamtinių produktų ir paslaugų mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas. Visiems genetinių išteklių ES naudotojams suvienodintos veiklos sąlygos turėtų būti ypač naudingos MVĮ ir valstybės finansuojamiems nekomerciniams moksliniams projektams, be to, turėtų rastis daugiau tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.

Siūlomas reglamentas naudotojus įpareigotų patikrinti, ar genetiniai ištekliai ir su jais susijusios tradicinės žinios įgyti laikantis galiojančių kilmės šalies teisinių reikalavimų, ir užtikrinti, kad gauta nauda būtų sąžiningai ir teisingai pasidalyta. Naudotojai taip pat turėtų pareikšti, kad jie ėmėsi reglamente numatytų tinkamo atsargumo priemonių arba tai dar padarys. Reglamento pažeidėjams gresia sankcijos.

Reglamente taip pat numatyta padėti mokslininkams ir įmonėms laikytis taisyklių. Pabrėžiama sektoriaus gerosios praktikos reikšmė: naudotojų asociacijos galės prašyti, kad esamais prieigos ir naudos pasidalijimo elgesio kodeksais pagrįsti prieigos ir naudos pasidalijimo būdai būtų oficialiai pripažinti kaip geroji praktika.

Būtų sukurtas ES registras, į kurį būtų įrašomos patikimos, t. y. teikiančios genetinius išteklius su visais reikiamais dokumentais, kolekcijos, tokios kaip sėklų bankai ir botanikos sodai. Būtų laikoma, kad mokslinių tyrimų medžiagą iš patikimos kolekcijos įsigyjantys naudotojai ėmėsi tinkamo atsargumo priemonių. Siekiant racionalizuoti prieigos sąlygas valstybėse narėse būtų sukurta tam skirta ES ekspertų grupė.

Tolesni žingsniai

Siūlomos priemonės dabar bus svarstomos Europos Parlamente ir Taryboje, o jas suderinus – taps ES teisės aktu.

Vienuoliktoji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija, kuri įvyks šio mėnesio pabaigoje Haiderabade (Indija), bus puiki proga tarptautiniams partneriams paaiškinti pagrindinius teisės akto pasiūlymo aspektus ir tęsti bendradarbiavimą siekiant veiksmingai įgyvendinti Nagojos protokolą.

Pagrindiniai faktai

Genetiniai ištekliai būtini daugeliui ES pramonės šalių – 26 % visų per pastaruosius 30 metų naujai patvirtintų vaistų yra natūralūs produktai arba pagaminti iš natūralių produktų.

Biologinės įvairovės konvenciją pasirašiusios šalys, tarp jų ir ES, yra įsipareigojusios leisti naudotis joms suvereniai priklausančiais genetiniais ištekliais ir sąžiningai bei teisingai dalytis mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatais ir nauda, gaunama tuos išteklius naudojant komerciniais tikslais. Tačiau konvencijoje tiksliai nenustatyta, kaip visa tai turėtų būti daroma praktiškai, o pramoninės šalys neskubėjo priimti veiksmingų naudos pasidalijimo procedūrų. Tai gerokai pristabdė biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus naudojimo pastangas visame pasaulyje, o labiausiai dėl to nukenčia biologine įvairove turtingos vietovės. Daugelis tų spragų užpildoma Nagojos protokolu dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir naudos pasidalijimo, dėl kurio susitarta 2010 m. spalio mėn. ir kuriuo jį pasirašiusios šalys įpareigojamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijose būtų naudojami tik teisėtai įgyti genetiniai ištekliai ir su jais susijusios tradicinės žinios. Reglamento pasiūlyme išdėstoma, kaip tą įpareigojimą Europos Sąjunga vykdys praktiškai.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Asmenys ryšiams :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar