Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 4.

Környezetvédelem: bizottsági intézkedésjavaslatok a „biokalózkodás” ellen, a természettudományi kutatás jogbiztonságáért

Az uniós kutatók és kutatóintézetek munkájának minden bizonnyal erőteljes ösztönzést ad az a ma előterjesztett javaslat, amely révén biztos jogi környezetben válnak hozzáférhetővé az Unión kívüli országokból származó genetikai erőforrások. Az „A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv” végrehajtását szolgáló rendeletjavaslat egyfelől védi a genetikai erőforrásaikat és kapcsolódó hagyományos ismereteiket rendelkezésre bocsátó országok, őslakosok és helyi közösségek jogait, másfelől jogbiztonságot teremt ahhoz, hogy az európai kutatók az említett erőforrások minőségi mintáihoz megbízható módon, alacsony költségráfordítással férhessenek hozzá.

A genetikai erőforrások szerepe számos gazdasági ágazatban, különösen a növénytermesztés, az állattenyésztés, valamint a kozmetikai és a gyógyszeripar terén egyre hangsúlyosabb. Az ilyen erőforrások javarészt a fejlődő országok különösen fajgazdag területeiről származnak. Mivel e tekintetben eddig nem létezett egyértelmű szabályozás, ezen országok némelyike felségjogai semmibevételét rótta fel a külföldi kutatóknak, ami „biokalózkodás” néven vált ismertté. Bizalom hiányában pedig esetenként korlátozni próbálták a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést. A mai napon előterjesztett javaslat a bizalomépítés jegyében készült, ugyanakkor maximalizálni kívánja a kutatási, fejlesztési és innovációs lehetőségeket a természeti erőforrásokon alapuló termékek és szolgáltatások terén. Ha az összes uniós felhasználó azonos versenyfeltételek mellett fér hozzá a genetikai erőforrásokhoz, és ezzel a nemzetközi együttműködésre is több lehetőség nyílik, az kiváltképp kedvez a kkv-knak és a közfinanszírozású, nonprofit kutatószervezeteknek.

A rendeletjavaslat értelmében a felhasználók kötelesek megbizonyosodni afelől, hogy a genetikai erőforrásokhoz és a kapcsolódó hagyományos ismeretekhez való hozzáférés a származási ország vonatkozó jogszabályainak tiszteletben tartásával történik, és a felhasználásból fakadó előnyöket igazságosan és méltányosan megosztják. Nyilatkozniuk kell egyben arról is, hogy mindvégig a rendeletben előírt „kellő gondossággal” jártak el (illetve a jövőben így fognak eljárni). A rendelkezéseket megsértők pedig szankciókra számíthatnak.

A rendelet ugyanakkor segíti a kutatókat és a kutatási ágazatot a jogszabályoknak való megfelelésben. Fontos szerephez jutnak az ágazatok bevált gyakorlati megoldásai: a felhasználói szövetségek kezdeményezhetik a hozzáférés és az előnyök megosztása terén alkalmazott irányadó gyakorlati megoldásaik hivatalos elismertetését, építve a tudományos ágazatban és a különböző egyéb iparágakban már meglévő, a hozzáférésre és az előnyök megosztására vonatkozó magatartási kódexekre.

A javaslat eredményeképpen uniós jegyzék készül majd azokról a megbízható gyűjteményekről, például vetőmagbankokról és botanikus kertekről, amelyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kizárólag teljes körűen dokumentált genetikaierőforrás-mintákat bocsátanak rendelkezésre. Ha egy felhasználó ilyen megbízható gyűjteményből szerzi be kutatási anyagát, azzal már teljesítettnek tekinthető a kellő gondosságra vonatkozó legtöbb követelmény. Emellett a tervek szerint uniós platform jön majd létre a tagállamokban érvényes hozzáférési feltételek ésszerűsítése érdekében.

Következő lépések

Az intézkedésjavaslatok most az Európai Parlament és a Tanács elé kerülnek megvitatásra. Elfogadásuk esetén az uniós jog részévé válnak.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek a hónap végén esedékes tizenegyedik hyderabadi konferenciája kitűnő alkalmat teremt a jogalkotási javaslat alapvető elemeinek megismertetésére és a Nagojai Jegyzőkönyv hatékony végrehajtása érdekében folytatott nemzetközi együttműködés elmélyítésére.

Előzmények

A genetikai erőforrásokat számos uniós ágazat nem nélkülözheti: az elmúlt 30 évben jóváhagyott gyógyászati készítmények 26%-a volt például természetes termék vagy annak származéka.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény, amelynek az EU is részes fele, arra kötelezi az aláírókat, hogy biztosítsanak könnyebb hozzáférést a felségjoguk hatálya alá tartozó genetikai erőforrásokhoz, a kutatási és fejlesztési eredményeket, valamint az erőforrások kereskedelmi célú felhasználásából származó előnyöket pedig igazságos és méltányos módon osszák meg. Az Egyezmény ugyanakkor nem tér ki részletesen a hozzáférés biztosításának és az előnyök megosztásának gyakorlati megvalósítására, az iparosodott országok pedig eddig nem szívesen fogadtak el az előnyök tényleges megosztását támogató intézkedéseket. Ez jelentősen aláásta a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára irányuló világméretű erőfeszítéseket, ami már azért sem szerencsés, mert a különösen fajgazdag területek nyerhetnek a legtöbbet egy működő hozzáférési és haszonmegosztási keretrendszerrel. A 2010 októberében elfogadott, „A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a használatukból származó előnyök megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv” számos hiányosságot orvosolt, amikor olyan intézkedések meghozatalára kötelezte az aláíró feleket, amelyekkel garantálhatják, hogy joghatósági területükön belül kizárólag legálisan beszerzett genetikai erőforrásokat és kapcsolódó hagyományos ismereteket használjanak fel. A ma előterjesztett rendeletjavaslat mechanizmust teremt ezen elvi kötelezettség gyakorlatba történő átültetésére az Európai Unión belül.

További információ:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Joe Hennon +32 229-53593

Monica Westeren +32 229-91830)


Side Bar