Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. lokakuuta 2012

Ympäristö: Komissio ehdottaa toimenpiteitä “biopiratismin” torjumiseksi ja luontoon perustuvan tutkimuksen helpottamiseksi

Tutkijat ja yritykset EU:ssa saavat uutta pontta työlleen, kun uudella säädösehdotuksella pyritään varmistamaan unionin ulkopuolisten geenivarojen luotettava saatavuus. Kyseessä on luonnos asetukseksi, jolla pantaisiin täytäntöön Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta. Asetuksen tarkoituksena on suojella geenivaroja ja niihin liittyvää perinnetietoa tarjoavien maiden, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia. Samalla pyritään varmistamaan, että EU:ssa toimivilla tutkijoilla on paremmat ja luotettavammat mahdollisuudet saada geenivarojen korkealaatuisia näytteitä alhaisin kustannuksin. Lisäksi turvataan oikeusvarmuus.

Geenivaroilla on yhä tärkeämpi rooli monilla talouden aloilla, kuten kasvinviljelyssä ja eläintenkasvatuksessa, kosmetiikkateollisuudessa sekä lääkealalla. Monet geenivaroista ovat peräisin kehitysmaissa sijaitsevista biodiversiteettikeskittymistä. Koska asiasta ei ole ollut selkeitä sääntöjä, jotkin maat ovat väittäneet, että ulkomaalaiset tutkijat loukkaavat niiden suvereniteettia eli harjoittavat "biopiratismia". Luottamuksen puute on joskus johtanut rajoituksiin, jotka estävät geenivarojen saatavuutta. Tämänpäiväisten ehdotusten tarkoituksena on torjua asiaan liittyviä pelkoja ja maksimoida samalla mahdollisuudet luontoon perustuvien tuotteiden ja palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Tasapuolisten toimintaolosuhteiden luomisen kaikille geenivarojen käyttäjille EU:ssa odotetaan tuovan erityisiä hyötyjä pk-yrityksille sekä julkisista varoista rahoitetulle ei-kaupalliselle tutkimukselle sekä parantavan kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Ehdotettu asetus velvoittaisi käyttäjät tarkastamaan, että geenivarat ja niihin liittyvä perinnetieto on hankittu noudattaen niitä oikeudellisia vaatimuksia, joita sovelletaan alkuperämaassa, ja että hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Käyttäjien on vakuutettava, että ne ovat noudattaneet asetuksessa säädettyä asianmukaista huolellisuutta (tai tekevät niin tulevaisuudessa). Käyttäjille, joiden havaitaan rikkovan asetusta, asetetaan seuraamuksia.

Asetuksella pyritään myös auttamaan tutkijoita ja teollisuutta noudattamaan sääntöjä. Alakohtaisilla parhailla käytännöillä on merkittävä rooli. Käyttäjien järjestöt voivat pyytää saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevien parhaiden käytäntöjen virallista tunnustamista. Perustana käytetään saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia toimintasääntöjä, jotka jo ovat käytössä tutkimusalalla ja eri teollisuudenaloilla.

Lisäksi perustetaan luotettavien kokoelmien EU-rekisteri, jossa on mukana mm. siemenpankkeja ja kasvitieteellisiä puutarhoja, ja nimetään kokoelmat, jotka ovat sitoutuneet toimittamaan ainoastaan asianmukaisesti dokumentoituja geenivaroja. Käyttäjien, jotka hankkivat tutkimusmateriaalinsa luotettavasta kokoelmasta, katsottaisiin noudattavan vaatimusta asianmukaisesta huolellisuudesta. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa saatavuutta koskevat ehdot jäsenvaltioissa.

Jatkotoimet

Ehdotettuja toimenpiteitä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kun tekstistä päästään sovintoon, siitä tulee EU:n lainsäädäntöä.

Myöhemmin tässä kuussa järjestetään Hyderabadissa Intiassa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 11. osapuolikokous, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden esitellä säädösehdotus sekä jatkaa yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta Nagoyan pöytäkirja voidaan panna täytäntöön tehokkaasti.

Taustaa

Geenivaroja tarvitaan useilla toimialoilla EU:ssa: 26 prosenttia kaikista viimeisen 30 vuoden aikana hyväksytyistä uusista lääkkeistä ovat joko luonnollisia tuotteita tai luonnollisten tuotteiden johdannaisia.

Biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa, jonka osapuoli EU on, velvoitetaan osapuolet helpottamaan suvereenisuutensa piiriin kuuluvien geenivarojen saatavuutta sekä jakamaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tutkimus- ja kehitystyön tulokset ja geenivarojen kaupallisesta ja muusta käytöstä saatavat hyödyt kyseiset geenivarat käyttöön antaneen osapuolen kanssa. Yleissopimus sisältää tällä hetkellä kuitenkin vain vähän yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten geenivarojen saatavuus sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen jako olisi toteutettava käytännössä, ja teollisuusmaat ovat olleet haluttomia hyväksymään toimenpiteitä, joilla tuettaisiin tehokasta hyötyjen jakamista. Tämä on vakavasti heikentänyt globaalia prosessia, jonka pyrkimyksenä on suojella biodiversiteettiä ja käyttää sitä kestävästi. Tämä on valitettavaa, koska luonnon monimuotoisuuden keskittymät hyötyisivät eniten geenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevasta tehokkaasta järjestelmästä (”ABS-järjestelmästä”). Geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskeva Nagoyan pöytäkirja, josta sovittiin vuoden 2010 lokakuussa, korjasi monia näistä puutteista. Pöytäkirja velvoittaa osapuolet varmistamaan, että niiden lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvalla alueella käytetään ainoastaan laillisesti hankittuja geenivaroja ja niihin liittyvää perinnetietoa. Ehdotettu asetus tarjoaa järjestelmän, jolla kyseinen velvoite voidaan toteuttaa käytännössä Euroopan unionissa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar