Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. oktoober 2012

Keskkond: Euroopa Komisjon võtab meetmeid biopiraatluse vastu võitlemiseks ja looduspõhiste teadusuuringute hõlbustamiseks

Euroopa Liidu teadlasi ja ettevõtjaid peaks innustama täna tehtud ettepanek, millega tagatakse usaldusväärne juurdepääs väljastpoolt Euroopa Liitu pärit geneetilistele ressurssidele. Geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli rakendamiseks kavandatava määruse eelnõuga tahetakse kaitsta riikide ning põliselanike ja kohalike kogukondade õigusi kasutada oma geneetilisi ressursse ja nendega seotud pärimusteadmisi. Samas soovitakse anda Euroopa teadlastele parem ja usaldusväärne (väikeste kulutuste, aga suure õiguskindlusega) juurdepääs kvaliteetsetele geneetiliste ressursside proovidele.

Paljudes majandussektorites (sh taime- ja loomakasvatus, kosmeetika- ja farmaatsiatööstus) on geneetilised ressursid olulised ja muutuvad üha tähtsamaks. Suur osa neist ressurssidest on koondunud arenevates riikides asuvatesse elurikastesse paikkondadesse. Selgete eeskirjade puudumine on tekitanud olukorra, mida tuntakse biopiraatluse nime all – mõned riigid on teatanud, et võõramaised teadlased rikuvad nende suveräänseid õigusi. Usalduse puudumise tõttu on mõnikord kehtestatud piirangud, millega tõkestatakse juurdepääs geneetilistele ressurssidele. Tänase ettepanekuga tahetakse selliseid kartusi vähendada ning samal ajal suurendada võimalusi, mis on seotud looduspõhistele toodetele ja teenustele suunatud teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooniga. Geneetiliste ressursside kõigi ELi kasutajate võrdsed võimalused peaksid olema eriti kasulikud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ning riiklikult rahastatud mittekaubanduslike teadusuuringute jaoks, ning samal ajal tõhustama ka rahvusvahelist koostööd.

Kavandatud määrusega kohustataks kasutajaid kontrollima, et juurdepääs geneetilistele ressurssidele ja nendega seotud pärimusteadmistele on toimunud vastavalt päritoluriigi kehtivatele keskkonnaalastele õigusaktidele, ning et nendest saadud tulu on jaotud õiglaselt ja võrdselt. Kasutajatel oleks ka kohustus ametlikult teatada, et nad on järginud määrusega nõutud hoolsuskohustust (või kavatsevad seda teha edaspidi). Määruse rikkumiselt tabatud kasutajaid karistataks.

Määruse eesmärk on ka aidata teadlastel ja tööstuse esindajatel eeskirju täita. Kuna tööstusharu parimad tavad on olulise tähtsusega, võivad kasutajate ühingud taotleda, et ametlikult tunnustataks nende parimaid tavasid geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja tulu õiglase jaotamise alal. Tunnustamine peaks tuginema sellealastel akadeemilise sektori ja eri tööstusharude toimimisjuhenditel.

Määruse kohaselt loodaks ELi register, mis kajastaks usaldusväärsete kogude (nt seemnepangad ja botaanikaaiad) andmeid ja milles oleks kindlaks määratud kogud, millega kaasneb kohustus esitada üksnes täielikult dokumenteeritud geneetiliste ressursside proove. Teadlasi, kes saavad oma uurimismaterjali usaldusväärsest kogust, loetakse hoolsuskohustuse täitnuks. Juurdepääsu tingimuste ühtlustamiseks liikmesriikides luuakse ELi platvorm.

Järgmised sammud

Kavandatud meetmeid hindavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu, ning kui nad on teksti suhtes kokku leppinud, saab meetmetest ELi õigus.

Sel kuul toimub Indias Hyderabadis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste üheteistkümnes konverents. See on hea võimalus selgitada määruse ettepaneku olulisemaid punkte ja jätkata koostööd rahvusvaheliste partneritega Nagoya protokolli tõhusaks rakendamiseks.

Taust

Geneetilised ressursid on eluliselt oluline sisend paljude ELi tööstusharude jaoks. Näiteks on 26% kõigist viimase 30 aasta jooksul heakskiidetud uutest ravimitest kas loodustooted või loodussaaduste derivaadid.

EL on osaline bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis, millega kohustatakse konventsioonile alla kirjutanud riike hõlbustama juurdepääsu geneetilistele ressurssidele, millele neil on suveräänsed õigused, ning jaotama õiglaselt ja erapooletult uuringute ja arengu tulemusi ning selliste ressursside kaubanduslikust kasutamisest saadavat tulu. Konventsioonis on aga on vähe üksikasju selle kohta, kuidas geneetilistele ressurssidele juurdepääs ja tulu õiglane jaotamine tegelikult peaks toimuma; lisaks sellele on tööstusriigid olnud vastu tulu õiglast jaotamist soodustavate meetmete vastuvõtmisele. See on tõsiselt kahjustanud elurikkuse kaitsmise ja säästva kasutamise ülemaailmset arengut. Sellest on väga kahju, sest just elurikkuse koondumispaikadeks olevad riigid peaksid geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja tulu õiglase jaotamise raamistikust kõige rohkem kasu saama. 2010. aasta oktoobris kokkulepitud geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga on kõrvaldatud paljud sellised puudused ja kohustatud konventsioonile alla kirjutanud riike võtma meetmed tagamaks, et nende jurisdiktsiooni all leiaks kasutust üksnes seaduslikult omandatud geneetilised ressursid ja nendega seotud pärimusteadmised. Kavandatud määrusega luuakse mehhanism, millega kõnealust kohustust saab Euroopa Liidus tegelikult ellu viia.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar