Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. oktober 2012

Miljø: Kommissionen foreslår nye foranstaltninger, der skal dæmme op for "biopirateri" og fremme naturbaseret forskning

Forskere og virksomheder i EU har i dag fået en håndsrækning med et nyt forslag, som skal give pålidelig adgang til de genetiske ressourcer i lande uden for EU. Forslaget, som er et udkast til en forordning til gennemførelse af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer og fordeling af fordele, skal beskytte rettighederne for de lande og indfødte og lokale samfund, som har givet tilladelse til at bruge deres genetiske ressourcer og tilknyttet traditionel viden. Samtidig skal forslaget give forskere i Europa forbedret, pålidelig adgang til genetiske prøver af høj kvalitet til lave omkostninger og med høj retssikkerhed.

Genetiske ressourcer spiller en stadig større rolle i mange økonomiske sektorer, herunder plante- og dyreavl, kosmetik og lægemidler. Mange af ressourcerne kommer fra de områder med stor biologisk mangfoldighed, som findes i udviklingslandene. Da der ikke eksisterer klare regler på området, hævder visse lande, at deres suveræne rettigheder er blevet krænket af udenlandske forskere. Dette kaldes "biopirateri". Denne mangel på tillid har indimellem medført restriktioner, som blokerer for adgangen til de genetiske ressourcer. Det nye forslag skal tage hånd om disse bekymringer og samtidig give forskning, udvikling og innovation inden for naturbaserede produkter og ydelser de bedst mulige vilkår. Lige vilkår for alle EU-brugere af genetiske ressourcer kommer især til at gavne SMV'erne og den offentligt finansierede ikke-kommercielle forskning og vil øge mulighederne for internationalt samarbejde.

Den foreslåede forordning forpligter brugerne til at kontrollere, at der er opnået adgang til genetiske ressourcer og tilknyttet traditionel viden i overensstemmelse med oprindelseslandets lovkrav, og at fordelene fordeles rimeligt og retfærdigt. Brugerne forpligtes ligeledes til at erklære, at de nu og i fremtiden vil udvise den rettidige omhu, som forordningen påbyder. De brugere, der afsløres i at overtræde forordningens bestemmelser, vil blive straffet.

Forordningen sigter også mod at hjælpe forskere og virksomheder med at overholde reglerne. Bedste praksis for de forskellige sektorer vil komme til at spille en afgørende rolle. Sammenslutninger af brugere vil kunne ansøge om en formel anerkendelse af bedste praksis for adgang og fordeling af fordele, som bygger på allerede eksisterende adfærdskodekser for den akademiske verden og forskellige erhverv.

Der vil blive oprettet et register over Unionens pålidelige samlinger såsom frøbanker og botaniske haver, som omfatter de samlinger, der udelukkende leverer fuldt dokumenterede prøver af genetiske ressourcer. De brugere, som erhverver deres forskningsmateriale fra en pålidelig samling, anses for at have udvist rettidig omhu. Endelig vil der blive etableret en platform på EU-niveau, der skal strømline adgangsbetingelserne i medlemsstaterne.

Næste skridt

De foreslåede foranstaltninger vil nu blive behandlet i Europa-Parlamentet og i Rådet, og når der er opnået enighed om teksten, bliver den til EU-lov.

Den ellevte konference for parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed, der bliver afholdt senere på måneden i den indiske by Hyderabad, er en gylden mulighed for at fremlægge idéen bag lovforslaget og fortsætte samarbejdet med internationale partnere om en effektiv gennemførelse af Nagoyaprotokollen.

Baggrund

Genetiske ressourcer er et vigtigt råstof for adskillige EU-industrier: For eksempel er 26 % af alle nye lægemidler, der er blevet godkendt i løbet af de seneste 30 år, enten naturprodukter eller udvundet af naturprodukter.

Konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD), som EU er part i, forpligter de underskrivende parter til at lette adgangen til de genetiske ressourcer, som de har suveræne rettigheder til, og til på en rimelig og retfærdig måde at dele resultaterne af forskning og udvikling samt de fordele, der opstår ved kommerciel brug af sådanne ressourcer. Konventionen opstiller dog kun få retningslinjer for, hvordan adgang og fordeling af fordele skal foregå i praksis, og i-landene har hidtil været tilbageholdende med at træffe foranstaltninger, der sikrer en effektiv fordeling af fordelene. Dette har i høj grad undergravet den globale indsats for bevaring og bæredygtig brug af den biologiske mangfoldighed, hvilket er uheldigt, da det er områderne med stor biologisk mangfoldighed, som ville få mest gavn af mere effektive regler for adgang og fordeling. Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer og fordeling af fordele, som blev vedtaget i oktober 2010, har rettet op på flere af manglerne ved at forpligte de underskrivende parter til at træffe foranstaltninger, der skal sikre, at der kun udnyttes genetiske ressourcer og tilknyttet traditionel viden, som er erhvervet på retmæssig vis inden for deres jurisdiktion. Den foreslåede forordning er et værktøj, der omsætter denne forpligtelse til praksis i EU.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar