Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. října 2012

Životní prostředí: Komise navrhuje opatření k boji proti „biopirátství“ a pro usnadnění výzkumu přírodních zdrojů

Výzkumným pracovníkům a společnostem v EU se dnes díky novému návrhu, který by měl poskytovat spolehlivý přístup ke genetickým zdrojům v zemích mimo Unii, dostalo podpory v jejich další práci. Návrh nařízení o provádění „Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení přínosů“ je určen k ochraně práva zemí a domorodých a místních společenství, které umožňují využívání svého genetického bohatství a souvisejících tradičních znalostí, a zároveň zajistit vědeckým pracovníkům v Evropě lepší, spolehlivý přístup ke kvalitním vzorkům genetických zdrojů s nízkými náklady a s vysokou právní jistotou.

Genetické zdroje hrají významnou a rostoucí úlohu v mnoha hospodářských odvětvích, jako je např. šlechtění rostlin a zvířat nebo výroba kosmetických a farmaceutických produktů. Mnohé z těchto zdrojů pocházejí z lokalit významných pro zachování biologické rozmanitosti v rozvojovém světě. Neexistence jasných pravidel vedla některé země k tvrzení, že jejich suverénní práva byla porušena zahraničními výzkumnými pracovníky, což bývá označováno za „biopirátství“. Nedostatek důvěry někdy vedl k zavedení restriktivních podmínek, které brání přístupu ke genetickým zdrojům. Smyslem dnešních návrhů je tyto obavy rozptýlit a současně maximalizovat příležitosti pro výzkum, vývoj a inovace ve výrobě přírodních produktů a služeb. Rovné podmínky pro všechny uživatele ze zemí EU, kteří chtějí využívat genetické zdroje, by měly přinést užitek zejména malým a středním podnikům a nekomerčnímu výzkumu financovanému z veřejných prostředků a zlepšit možnosti mezinárodní spolupráce.

Navrhované nařízení by zavazovalo uživatele, aby si ověřili, že přístup ke genetickým zdrojům a souvisejícím tradičním znalostem proběhl v souladu s platnými právními požadavky v zemi původu a že přínosy jsou spravedlivě a rovnocenně rozděleny. Uživatelé by rovněž museli prohlásit, že postupují (nebo budou v budoucnu postupovat) s „náležitou péčí“, jak požaduje nařízení. Za porušení nařízení by byli potrestáni.

Cílem nařízení rovněž je pomoci výzkumným pracovníkům a průmyslu, aby mohli postupovat v souladu s příslušnými předpisy. Důležitou úlohu budou hrát osvědčené postupy zavedené v odvětví. Sdružení uživatelů mohou požádat o formální uznání osvědčených postupů pro přístup a sdílení přínosů, přičemž se bude vycházet ze stávajících kodexů chování pro přístup a sdílení přínosů pro akademickou obec a pro různá odvětví.

Zřídil by se registr EU pro důvěryhodné sbírky, např. semenných bank a botanických zahrad, označující sbírky, které se zavázaly dodávat pouze řádně zdokumentované vzorky genetických zdrojů. U uživatelů, kteří získají svůj výzkumný materiál z důvěryhodné sbírky, by se předpokládalo, že splnili většinu povinností souvisejících s náležitou péčí. V zájmu zjednodušení podmínek přístupu v členských státech by byla rovněž zřízena platforma EU.

Další kroky

Navrhovaná opatření bude nyní posuzovat Evropský parlament a Rada, a jakmile bude jejich znění schváleno, stanou se právním předpisem EU.

Nadcházející 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v Hajdarábádu, které se má konat v tomto měsíci, se stane významnou příležitostí k vysvětlení základní koncepce legislativního návrhu a k dalšímu rozvoji spolupráce s mezinárodními partnery v zájmu účinného provádění Nagojského protokolu.

Základní informace

Genetické zdroje jsou pro mnoho odvětví v EU nezbytné: například 26 % všech nových schválených léků za posledních 30 let jsou buď přírodní produkty, nebo bylo z přírodního produktu získáno.

Úmluva o biologické rozmanitosti, jíž je EU smluvní stranou, zavazuje signatáře k usnadnění přístupu ke genetickým zdrojům, na něž mají suverénní práva, a spravedlivému a rovnocennému sdílení výsledků výzkumu a vývoje a výhod vyplývajících z obchodního využití těchto zdrojů. Úmluva však uvádí málo podrobností ohledně toho, jak přístup a sdílení přínosů zajistit v praxi. Průmyslově vyspělé země se zdráhaly přijmout opatření na podporu účinného sdílení přínosů. Tím je vážně ohrožen celosvětový pokrok v úsilí o zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, což je politováníhodné, protože lokality významné pro zachování biologické rozmanitosti by zavedením efektivního rámce pro přístup ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů získaly nejvíce. „Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení přínosů“, na němž se zúčastněné strany dohodly v říjnu roku 2010, mnohé z těchto nedostatků odstranil a zavázal signatáře k přijetí opatření zajišťujících, aby v jejich jurisdikci byly využívány pouze legálně získané výsledky zkoumání genetických zdrojů a souvisejících tradičních znalostí. Navrhované nařízení představuje nástroj, jímž bude možné tuto povinnost uvést do praxe v Evropské unii.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar