Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 октомври 2012 г.

Околна среда: Комисията предлага мерки срещу „биопиратството“ и в полза на изследванията върху природни продукти

Различни изследователи и компании в ЕС получиха подкрепа с обявеното днес ново предложение за осигуряване на надежден достъп до генетичните ресурси на страни извън ЕС. Предложението е проект на регламент за изпълнение на Протокола от Нагоя за „достъп до генетични ресурси и справедливо разпределяне на ползите“ и има за цел да защити правата на страните и на коренното население и местните общности, които позволяват техните генетични ресурси и свързаните с тях традиционни познания да бъдат използвани, като в същото време осигуряват на изследователите от Европа подобрен и надежден достъп до качествени проби от генетични ресурси при ниски разходи и висока степен на правна сигурност.

Генетичните ресурси играят все по-значителна роля в много икономически сектори, включително в растениевъдството и животновъдството, козметичната и фармацевтичната промишленост. Много от тези ресурси идват от изключително богати на биологично разнообразие развиващи се страни. Липсата на ясни правила принуди някои държави да се изправят в защита на своите суверенни права, които смятат за накърнени от чуждестранни изследователи, които те обвиняват в т.нар. „биопиратство“. Настанилото се недоверие доведе до налагането на някои ограничения, които пречат на достъпа до генетични ресурси. Направените днес предложения целят уталожването на тези страхове и осигуряването на възможно най-добри възможности за научноизследователска, развойна и новаторска дейност в областта на натуралните продукти и услуги. Равнопоставеността на европейските ползватели на генетични ресурси ще бъде от особена полза за малките и средни предприятия и за публично финансираните нестопански научни изследвания и ще осигури по-добри възможности за международно сътрудничество.

Предложеният регламент съдържа задължение потребителите да проверяват дали генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни познания са били набавени в съответствие с приложимите правни изисквания в страната на произход и дали всички заинтересовани страни са били справедливо и равноправно възмездени. Проектът съдържа и задължение ползвателите да декларират, че са подхождали или ще подхождат в бъдеще с най-голямо внимание, както изисква регламентът. Нарушителите на регламента ще бъдат санкционирани.

Предложението също така има за цел да помогне на изследователите и промишлеността да се съобразяват с правилата. Особено внимание ще се отделя на най-добрите практики в различните сектори, а сдруженията на потребителите ще могат да потърсят официално признаване за най-добрите практики за достъп и споделяне на ползите, опирайки се на съответните етични правила, прилагани в академичните среди и различните отрасли.

Ще бъде изготвен европейски регистър на надеждни колекции — например на семенни банки и ботанически градини — в които ще бъдат включени колекции, познати като надеждни източници на напълно документирани проби на генетични ресурси. Ползвателите, които черпят материали за научните си изследвания от надеждни колекции ще се смятат за изпълнили до голяма степен задължението да подхождат с най-голямо внимание. Ще бъде създадена и платформа на равнище ЕС за опростяване на условията за достъп в държавите членки.

Следващи стъпки

Текстът на предложението предстои да бъде разгледан от Европейския парламент и Съвета и, след като получи одобрението им, той ще стане част от законодателството на ЕС.

Предстоящата по-късно този месец в Хайдерабад единадесета конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие е удобен случай за разясняване на основните насоки в законодателното предложение и за продължаване на сътрудничеството с международните партньори за ефективното прилагане на Протокола от Нагоя.

Контекст

Генетичните ресурси са от основно значение за редица промишлени отрасли на ЕС: например 26 % от всички нови и одобрени лекарствени средства през последните 30 години или са натурални продукти, или са били извлечени от натурален продукт.

Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), по която ЕС е страна, задължава подписалите я да улесняват достъпа до генетичните ресурси, върху които те упражняват суверенни права и да споделят по справедлив начин резултатите от научните изследвания и разработки, както и ползите, произтичащи от търговското използване на тези ресурси. Конвенцията обаче не разглежда подробно как на практика да се осъществяват достъпът до тези ресурси и споделянето на ползите и индустриализираните страни не са склонни да приемат мерки в полза на действителното споделяне на ползите. Това за жалост сериозно забавя глобалния напредък за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие, защото страните с голямо биоразнообразие биха спечелили най-много от една ефективна рамка за управление на достъпа до тези ресурси и за споделяне на съответните ползи. „Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо разпределяне на ползите“, договорен през октомври 2010 г., запълни много от тези пропуски, като задължи страните по него да приемат мерки, с които да гарантират, че под тяхна юрисдикция се използват само законно придобити генетични ресурси и свързаните с тях традиционни познания. Предложеният регламент осигурява механизма, с който това задължение ще се изпълни на практика в Европейския съюз.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar