Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. oktoober 2012

Digitaalarengu tegevuskava: suuremad pangad, telekommunikatsioonifirmad ja liikmesriikide valitsused ühendavad jõud kogu ELi hõlmavaks küberõppuseks

Sajad küberjulgeoleku eksperdid Euroopa eri paigust kontrollivad täna kogu päeva kestva simulatsiooni käigus küberrünnakutega võitluse valmisolekut. Küberõppusel Euroopa 2012 simuleeritakse ulatuslikku hajusat teenusetõkestusrünnet (DDoS) ja sellel osaleb üle 400 eksperdi, kes esindavad suuremaid panku, telekommunikatsioonifirmasid, internetiteenuste pakkujaid ning kohalikke omavalitsusi ja liikmesriikide valitsusi. Eksperdid seatakse silmitsi 1200 küberrünnaku juhtumiga, mis muu hulgas hõlmavad ka rohkem kui 30 000 e-kirja. Õppuse käigus kontrollitakse, kas osalejad suudavad reageerida ja teha koostööd juhul, kui avalikud veebisaidid ja Euroopa suuremate pankade arvutisüsteemid langevad lakkamatute küberrünnakute ohvriks. Tegelikkuses seiskaks selline rünnak miljonite kodanike ja ettevõtete tegevuse kogu Euroopas ning tekitaks ELi majandusele miljonitesse eurodesse ulatuva kahju.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „See on esimene kord, kui üleeuroopalisel küberõppusel osalevad pangad ja internetifirmad. Selline koostöö on küberrünnakute üha suurenevat ulatust ja keerukust arvestades ülimalt tähtis. Tänase õppuse põhirõhk on Euroopa tasandil tehtaval koostööl, mis aitab tagada interneti ja muude oluliste taristute pideva toimimise.”

Küberintsidente esineb üha sagedamini. 2011. aastal suurenes veebipõhiste rünnakute arv 36%. Majanduslikku kahju tekitanud infoturbeintsidentidest teatanud ettevõtete arv suurenes ajavahemikus 2007—2010 neli korda (5%-lt aastal 2007 20%-le aastal 2010).

Ülemaailmse majandusfoorumi ekspertide sõnul tabab maailma elutähtsaid infoinfrastruktuure lähema kümne aasta jooksul 10%-lise tõenäosusega ulatuslik küberrünnak, mis tekitab ligikaudu 200 miljardi euro kahju.

Taust

Õppusel kasutatakse elutähtsate infoinfrastruktuuride omaduste ja funktsioonide simuleerimiseks iseseisvat süsteemi, mis ei hõlma olemasolevaid struktuure. Euroopa Info- ja Võrguturbeameti (ENISA) eksperdid esitavad ülevaate esialgsetest tulemustest paari päeva jooksul pärast õppust, lõplikke järeldusi sisaldav aruanne avaldatakse enne käesoleva aasta lõppu.

Küberõppus Euroopa 2012 toimub Euroopa küberjulgeoleku kuu raames. Tegemist on ja juba teise kogu ELi hõlmavat küberrünnakut simuleeriva õppusega, mis saab teoks tänu liikmesriikide, komisjoni ja ENISA vahelisele koostööle. Tänavune üritus ületab 2010. aastal toimunud õppust (IP/10/1459) nii rakendamisala kui ka ulatuse poolest.

Euroopa institutsioonid on küberohu vastu võitlemiseks loonud infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) (vt IP/12/949). Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus kavatsevad enne 2012. aasta lõppu esitada küberjulgeolekut käsitleva üldise strateegia. Strateegia põhielemendiks on seadusandlik ettepanek võrgu- ja infoturbe parandamiseks kogu ELis. Ettepanekus sätestatakse liikmesriikide vaheline koosöömehhanism ning esitatakse erasektori suhtes kohaldatavad julgeolekunõuded. Euroopa Komisjon kutsub seadusandliku ettepaneku ettevalmistamise käigus liikmesriikide valitsusi, ettevõtjaid ja tarbijaid üles esitama oma seisukohad võrgu- ja infoturbesüsteemide, sh interneti kohta (vt IP/12/818). Arutelu kestab 15. oktoobrini.

Kasulikud lingid

EU Policy on Network & Information Security:

ENISA veebisait

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

Arvamust saab avaldada veebisaidil Have Your say

Räsikood: CyberEurope12

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar