Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията успешно изпълнява общата цел за наемане на български и румънски граждани

Брюксел, 8 февруари 2012 г. — Комисията представи днес на бюджетния орган окончателния доклад относно назначаването на работа на граждани на България и Румъния — двете държави-членки, присъединили се към ЕС през 2007 г. (ЕС2). Комисията е назначила 478 българи и 727 румънци, като по този начин е надхвърлила общата си цел за назначения с 23,3 % — или 228 назначения.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Доволен съм, че съумяхме да открием и привлечем на работа в Европейската комисия някои от най-интелигентните и най-способните сред гражданите на България и Румъния. И двете държави имат своя голям принос за европейската история и култура в миналото и могат много да дадат и днес, в продължаващия процес на европейска интеграция“.

Целите бяха постигнати в рамките на преходния период за ЕС2, приключил на 31 декември 2011 г. Този преходен период е обичаен за разширяванията, тъй като позволява суспендирането на действащите по принцип правила, забраняващи основаната на гражданство дискриминация. Така се дава възможност за бързото назначаване на граждани на новите държави-членки.

Продължава да важи обаче задължението за назначаване на длъжностни лица „със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най-високите стандарти“. Ето защо Комисията определя широки цели, а не задължителни квоти. Тези целеви стойности бяха изчислени с оглед на броя на гражданите на всяка държава, претеглянето на гласовете в Съвета и броя на местата в Европейския парламент.

Набирането на служители от ЕС2 също така доведе до значително подобрение, що се отнася до балансираното представяне на половете на ръководни постове. Жените на ръководни постове представляват 60,3 % от всички граждани на ЕС2, назначени на средно ръководно равнище, и 46,3 % от гражданите на ЕС2, назначени на висши ръководни постове. Ако се вземат предвид всички длъжностни лица във функционални групи AD (администратори) и AST (асистенти), 75 % от назначените са жени.

Контекст

Комисията се ангажира с назначаването на общо 997 граждани на ЕС2 като длъжностни лица и срочно наети служители (596 във функционална група AD и 381 във функционална група AST). Подцели бяха набелязани също за служителите на ръководни постове от средния ешелон (63 назначения) и за служителите на висши ръководни постове (15 назначения). Определени бяха и индикативни цели за всяка националност (332 назначения за България и 645 за Румъния).

За да се изпълнят тези цели, бяха организирани външни и вътрешни конкурси, предвидени само за граждани на ЕС2. В края на преходния период Комисията беше преизпълнила не само общата заложена цел за ЕС2 — тя преизпълни също така отделните цели за администратори (AD) и асистенти (AST). Целта, определена за средните ръководни постове, бе изцяло постигната. Две назначения не достигнаха за изпълнението на целите за назначения на висши ръководни постове. Причината за това бе липсата на подходящи кандидати, които да изпълняват висши ръководни функции в рамките на Комисията. Въпреки постоянните усилия от страна на Комисията по няколко публикувани обявления за свободни работни места процедурата за подбор приключи без назначения.

За да гарантира равновесие по отношение на назначенията във всички свои служби, Комисията осъществяваше много строг мониторинг на назначенията на граждани на ЕС2 в своите генерални дирекции (ГД). Не бе възможно назначаването на граждани на други държави-членки, преди дадена генерална дирекция да е изпълнила заложените цели за назначения. Два пъти годишно Комисията изготвяше за бюджетния орган доклади за напредъка, постигнат по изпълнението на заложените цели.

За повече подробности относно заложените цели за назначенията вж. таблицата по-долу.

Заложена цел

Брой назначения

Изпълнение на целта в %

Обща цел

977

1205

123,3%

Администратори (AD)

596

731

122,7%

Асистенти (AST)

381

474

124,4 %

България (BG)

332

478

144,0 %

Румъния (RO)

645

727

112,7 %

Средни ръководни постове

63

63

100%

Висши ръководни постове

15

13

87%

 

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar