Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 октомври 2012 г.

Европейската комисия с водещ пример на конференция, представяща информационните технологии на ХХІ век

На 4 и 5 октомври над 800 специалисти по информационни технологии и политически ръководители от институции и агенции на ЕС ще присъстват на организираната от Европейската комисия конференция за 2012 г. по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), спомагаща цифровите технологии да залегнат в основата на административното управление на ЕС през ХХІ век.

Социалните медии, мобилните ИКТ и други новости от ХХІ век предоставят на администрациите в ЕС възможности и инструменти, за които държавните служители от предишните поколения дори не са мечтали. Новите тенденции в технологиите в съчетание с наличието навсякъде в Съюза на общности с висока степен на грамотност относно ИТ оказват огромно въздействие както върху очакванията на гражданите, така и върху поставяните изисквания към администрациите.

На конференцията ще бъдат разгледани тези тенденции и ще се обсъжда как да се използват те за подобряване на европейската публична администрация. Ръководители на водещи дружества от частния сектор, като например Ikea и GlaxoSmithKline, ще демонстрират също така как те са се възползвали от огромните промени в сферата на труда, дължащи се на информационните технологии, и ще опишат в общи черти някои от предприетите от тях иновативни мерки въз основа на ИТ.

Особено внимание ще бъде обърнато на представянето от Комисията на нейната нова инициатива „Електронна комисия 2012—2015 г.: предоставяне на насочени към отделния потребител цифрови услуги“. Явявайки се част от собствения принос на Европейската комисия за изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, тази инициатива е предназначена да спомогне за разработването на цифрови услуги и основани на ИТ решения в различни области на дейност на европейските публични администрации.

Тя включва внедряване на ИТ с цел да се подпомогне премахването на пречките за сътрудничество между различните национални публични администрации в Европа, подобряването на прозрачността и достъпността на информацията, както и намаляването на бюрокрацията в обслужването на гражданите и предприятията. Тя ще спомогне също така да се подобри информационната сигурност в Комисията и да се осигури сближаването на информационните системи, като се използват иновативни технологии.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович, отговарящ за информационните услуги в нея, заяви: „В съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии, с инициативата за електронна комисия се цели да се улесни животът на потребителите, да се спомогне за ефективното и ефикасно използване на ресурсите, и да се гарантира на гражданите и предприятията сигурност и защита на отнасящите се до тях данни. Тя се основава на принципите на отвореност и възможност за повторна употреба. Комисията ще води със своя пример, като предостави основани на ИТ от ХХІ век решения, които да подпомагат прилагането на политиките на ЕС“.

Контекст

Поставя се началото на нова ера на сътрудничество между участниците от публичния сектор. Това сътрудничество трябва да бъде подпомагано от нови, лесни за използване и гъвкави трансгранични и междусекторни информационни системи, чрез които се рационализират административните процеси и се намалява бюрокрацията. С инициативата „Електронна комисия 2012—2015 г.“ се отговаря на тези предизвикателства и се посочва по какъв начин Комисията ще води в предоставянето на информационни решения, които да подпомагат както прилагането на политиките на ЕС, така и вътрешната администрация на Комисията.

Уебсайт на Европейската комисия относно инициативата за електронна комисия:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Ново съобщение относно инициативата за електронна комисия:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar