Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 oktober 2012

Andra inremarknadsakten: tolv prioriteringar för ny tillväxt

I år kan den inre marknaden fira sitt tjugoårsjubileum. Under den här tiden har mycket uppnåtts. Den har gett de europeiska konsumenterna ökad valfrihet och lägre priser. Medborgarna har fått möjlighet att resa fritt och bosätta sig och arbeta var de vill. Ungdomar har fått möjlighet att studera utomlands – och mer än 2,5 miljoner studenter har utnyttjat denna möjlighet de senaste 25 åren. För 23 miljoner företag i EU har den inre marknaden gett tillgång till 500 miljoner konsumenter och utländska investeringar. Budskapet är tydligt och bevisen är entydiga: En stark, fördjupad och integrerad inre marknad skapar tillväxt, sysselsättning och ger de europeiska medborgarna möjligheter som de inte hade för 20 år sedan.

Genomförandet av den inre marknaden är en kontinuerlig process av stor betydelse för den europeiska tillväxtplanen för att ta sig igenom den rådande ekonomiska krisen. Därför har Europeiska kommissionen i dag antagit den andra inremarknadsakten, med tolv åtgärder. Förhoppningen är att den snabbt ska antas av EU:s institutioner. Åtgärderna koncentreras till fyra faktorer som är viktiga för tillväxt, sysselsättning och ökat förtroende: a) integrerade nät, b) medborgarnas och företagens rörlighet över gränserna, c) den digitala ekonomin, och d) åtgärder som stärker sammanhållningen och gagnar konsumenterna.

– Den inre marknaden kan göra mer för Europas medborgare och företag, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden och tjänster. Andra inremarknadsakten är en uppmaning till oss beslutsfattare att ta itu med saken, jobba fokuserat och uppnå resultat. Jag är övertygad om att de här tolv åtgärderna kommer att få den politiska tyngd som de förtjänar. Det här är vår chans att använda den gyllene tillgång som vi har, den inre marknaden, för att få vår sociala marknadsekonomi konkurrenskraftig och blomstrande igen.

Andra inremarknadsakten följer i spåren på de åtgärder som ingick i den första inremarknadsakten (IP/11/469). Den inleder ett nytt kapitel i processen mot en fördjupad och bättre integrerad inre marknad.

Den läggs fram lagom till den inre marknadens tjugoårsjubileum och inleder inremarknadsveckan (15–20 oktober 2012). Under temat "Tillsammans för ny tillväxt " kommer en lång rad av evenemang att hållas i hela EU. Där kommer beslutsfattare och medborgare att få möjlighet att diskutera den inre marknadens framgångar och problem och lägga fram nya idéer.

Bakgrund

Andra inremarknadsakten omfattar följande åtgärder:

Transport och energinät: Effektiva och helt integrerade transport- och energinät är själva ryggraden i den inre marknaden. De möjligheter som sammanhållningsfonderna och strukturfonderna erbjuder måste kombineras med ett kraftfullt engagemang för konkurrens, valfrihet och tjänster av hög kvalitet i hela EU. Därför omfattar andra inremarknadsakten följande:

(i) En åtgärd för att öppna persontrafiken på inrikeståg för ytterligare konkurrens inom EU.

(ii) Förbättring av den inre marknaden för sjötransporter.

(iii) Åtgärder för att påskynda genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum.

(iv) Åtgärder för att effektivisera tillämpningen av EU:s energilagstiftning.

Rörlighet för privatpersoner och företag: Fri rörlighet över gränserna är själva grunden för den inre marknaden och en av EU:s hörnstenar. Det finns dock fortfarande praktiska och juridiska hinder för medborgarnas rörlighet, företagande och investeringar. Med andra inremarknadsakten föreslår därför kommissionen att man ska göra följande:

(i) Utveckla Eures-portalen till ett fullt utbyggt jobbsöknings- och rekryteringsverktyg över gränserna.

(ii) Införa bestämmelser för att mobilisera långsiktiga investeringsfonder för privata företag och långsiktiga projekt.

(iii) Modernisera insolvensförfarandena, med början i ärenden som berör flera länder, och på så sätt skapa ett klimat som ger en andra chans åt entreprenörer som misslyckats

Den digitala ekonomin: Den digitala ekonomin har stor ekonomisk tyngd och ger betydande spridningseffekter, t.ex. i fråga om produktivitet och lösningar på samhällsproblem. Vi måste därför tillvarata de möjligheter som den erbjuder. För att uppnå en digital inre marknad senast 2015 föreslår kommissionen följande:

(i) Främja e-handeln i EU genom att göra betalningstjänster mer användarvänliga, tillförlitliga och konkurrenskraftiga.

(ii) Undanröja det viktigaste underliggande skälet till de bristande investeringarna i bredbandsutbyggnad, dvs. de tekniska kostnaderna.

(iii) Göra elektroniska fakturor till standard för offentlig upphandling, eftersom det sparar pengar.

Socialt entreprenörskap, sammanhållning och konsumentförtroende: Den inre marknadens framgång beror också på det ekonomiska och sociala deltagande som den kan skapa. Konsumenterna måste kunna känna förtroende och alla medborgare, överallt i EU, måste ha chansen att utnyttja de möjligheter som den erbjuder. Kommissionen arbetar mot det målet med hjälp av konkreta verktyg:

(i) Förbättrade bestämmelser om produktsäkerhet och skärpt kontroll av efterlevnaden.

(ii) En åtgärd som ska säkra en omfattande tillgång till bankkonton samt öppet redovisade och jämförbara kontoavgifter och förenklat byte av bankkonto.

Vad sker härnäst?

  • Google-diskussion om den inre marknaden den 10 oktober.

  • Inremarknadsveckan, 15–20 oktober 20121.

  • Kommissionen kommer att lägga fram alla lagstiftningsförslag som rör andra inremarknadsakten senast under våren 2013 och alla förslag som inte rör lagstiftning före utgången av 2013.

  • Europaparlamentet och rådet uppmanas att prioritera dessa lagstiftningsförslag så att de kan antas senast våren 2014.

Mer information

MEMO/12/734

Webbplats: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar