Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. októbra 2012

Akt o jednotnom trhu II: Dvanásť prioritných opatrení pre nový rast

Tento rok sa nesie v znamení 20. výročia zavedenia jednotného trhu. Mnohé sa už podarilo dosiahnuť. Pre európskych spotrebiteľov jednotný trh znamená väčší výber za nižšie ceny. Občanom poskytuje jednotný trh možnosť voľne cestovať, usadiť sa a pracovať tam, kde chcú. Pre mladých ľudí predstavuje príležitosť študovať v zahraničí – za posledných 25 rokov túto príležitosť využilo viac než 2,5 milióna študentov. Pre 23 miliónov spoločností v EÚ znamená jednotný trh otvorený prístup k 500 miliónom spotrebiteľov a zahraničným investíciám. Myšlienka je jasná a preukázateľná: Silný a hlboko integrovaný jednotný trh vytvára rast, európskym občanom zabezpečuje pracovné miesta a ponúka príležitosti, ktoré pred 20 rokmi nemali.

Dobudovanie jednotného trhu je stála úloha, ktorá je ústredným prvkom európskeho programu zameraného na rast, ktorý má riešiť súčasnú hospodársku krízu. Preto dnes Európska komisia prijala Akt o jednotnom trhu II, v ktorom navrhla 12 kľúčových opatrení, ktoré by mali bezodkladne prijať inštitúcie EÚ. Tieto opatrenia sa zameriavajú na štyri hlavné hnacie sily rastu, zamestnanosti a dôvery: a) integrované siete, b) cezhraničnú mobilitu občanov a podnikov, c) digitálne hospodárstvo a d) opatrenia na posilnenie súdržnosti a prínosov pre spotrebiteľa.

„Jednotný trh môže pre európskych občanov a podniky urobiť viac,“ povedal európsky komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier a dodal: „Akt o jednotnom trhu II je pre nás, tvorcov politiky, výzvou, aby sme prešli k činom, zmobilizovali myslenie a vynaložili úsilie na dosiahnutie výsledkov. Som presvedčený, že dvanásť kľúčových opatrení, ktoré dnes predstavujeme, sa dočká politického prijatia, aké si zaslúžia. V tom spočíva príležitosť využiť našu silnú stránku, jednotný trh, aby sa naše sociálne trhové hospodárstvo stalo konkurencieschopným a aby opäť prosperovalo“.

Akt o jednotnom trhu II ide v stopách prvého súboru opatrení predloženého Komisiou – Aktu o jednotnom trhu I (IP/11/469) – a predstavuje novú kapitolu v procese dosahovania hlbšie a lepšie integrovaného jednotného trhu.

Uvedený akt sa predkladá k 20. výročiu jednotného trhu EÚ a otvára týždeň jednotného trhu (15. – 20. októbra 2012). Týždenná séria akcií v celej EÚ organizovaná pod názvom „Spolu za nový rast“ poskytne tvorcom politiky a občanom možnosť diskutovať o úspechoch i výzvach jednotného trhu, ako aj predložiť nové myšlienky.

Súvislosti

Akt o jednotnom trhu II obsahuje tieto opatrenia:

Dopravné a energetické siete: Efektívne a plne integrované dopravné a energetické siete sú oporou jednotného trhu. Príležitosti, ktoré ponúka kohézny fond a štrukturálne fondy, musia byť spojené s pevným záväzkom týkajúcim sa hospodárskej súťaže, možností výberu a kvalitných služieb v celej EÚ. Na uskutočnenie tejto vízie Akt o jednotnom trhu II zahŕňa:

i) opatrenie s cieľom otvoriť poskytovanie vnútroštátnych služieb osobnej železničnej dopravy v rámci EÚ ďalšej hospodárskej súťaži;

ii) opatrenie na zlepšenie jednotného trhu námornej dopravy;

iii) opatrenia zamerané na rýchlejšie vytvorenie Jednotného európskeho neba;

iv) opatrenia na zefektívnenie uplatňovania existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky.

Mobilita občanov a podnikov: voľný pohyb cez hranice je samotným základom jednotného trhu a jedným zo základov Európskej únie. Naďalej však pretrvávajú praktické a právne prekážky, ktoré bránia mobilite občanov, podnikateľských aktivít a investičných prostriedkov. V Akte o jednotnom trhu II preto Komisia navrhuje:

i) pretvoriť portál EURES na plnohodnotný nástroj na cezhraničné sprostredkovanie pracovných príležitostí a nábor pracovníkov;

ii) zaviesť ustanovenia na zmobilizovanie dlhodobých investičných fondov pre súkromné spoločnosti a dlhodobé projekty;

iii) modernizovať konkurzné konania počnúc cezhraničnými prípadmi a prispieť k vytvoreniu prostredia, ktoré neúspešným podnikateľom ponúkne druhú šancu.

Digitálne hospodárstvo: Vzhľadom na svoju hospodársku závažnosť a významné vedľajšie účinky, napríklad pokiaľ ide o produktivitu a riešenie spoločenských výziev, zostáva digitálno-hospodárska revolúcia príležitosťou, ktorú nesmieme premárniť. V rámci úsilia o dobudovanie jednotného digitálneho trhu do roku 2015 Komisia navrhuje:

i) uľahčiť elektronický obchod v EÚ jednoduchším používaním a väčšou dôveryhodnosťou a konkurencieschopnosťou platobných služieb;

ii) zamerať sa na kľúčovú príčinu nedostatočných investícií do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, t. j. na jeho stavebno-inžinierske náklady;

iii) zaviesť elektronickú fakturáciu ako normu pri verejnom obstarávaní, pretože preukazateľne šetrí peniaze.

Sociálne podnikanie, súdržnosť a dôvera spotrebiteľov: úspech jednotného trhu je aj výsledkom hospodárskej a sociálnej účasti, ktorú môže vytvoriť. Spotrebitelia musia mať dôveru a všetci občania v EÚ musia mať možnosť využívať príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh. Komisia zamýšľa presadzovať tento cieľ použitím konkrétnych nástrojov vnútorného trhu vrátane:

i) zlepšenia právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť výrobkov a ich skutočné presadzovanie;

ii) opatrenia na zaistenie širokého prístupu k bankovým účtom, ako aj transparentné a porovnateľné poplatky za vedenie účtov a jednoduchšiu zmenu bankových účtov.

Aké budú ďalšie kroky?

  • Online diskusia o jednotnom trhu na stránkach Google 10. októbra.

  • Týždeň jednotného trhu v dňoch 15. – 20. októbra 20121.

  • Komisia predloží všetky kľúčové legislatívne návrhy Aktu o jednotnom trhu II do jari 2013 a návrhy nelegislatívnej povahy do konca roku 2013.

  • Európsky parlament a Rada sa vyzývajú, aby legislatívne návrhy prijali prednostne do jari 2014.

Ďalšie informácie

MEMO/12/734

Webová lokalita: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar