Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, 3 października 2012 r.

Akt o jednolitym rynku II: dwanaście działań priorytetowych na rzecz nowego wzrostu gospodarczego

W 2012 r. przypada dwudziesta rocznica utworzenia jednolitego rynku. Wiele udało się osiągnąć. Dla europejskich konsumentów jednolity rynek oznacza większy wybór i niższe ceny. Obywatelom jednolity rynek zapewnia możliwość swobodnego podróżowania, zamieszkania i podjęcia pracy tam, gdzie pragną. Młodym ludziom daje szansę studiowania za granicą – ponad 2,5 milionów studentów skorzystało z tej szansy przez ostatnie 25 lat. Natomiast 23 milionom przedsiębiorstw w UE jednolity rynek zapewnił dostęp do 500 milionów konsumentów i wygenerował inwestycje zagraniczne. Wniosek, potwierdzony licznymi dowodami, jest jasny: silny i zintegrowany jednolity rynek jest motorem wzrostu gospodarczego, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy oraz zapewnia szanse obywatelom Unii, które jeszcze 20 lat temu nie istniały.

Tworzenie jednolitego rynku jest procesem ciągłym i stanowi kluczowy element programu na rzecz europejskiego wzrostu gospodarczego służącego zwalczeniu obecnego kryzysu gospodarczego. Dlatego też w dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła Akt o jednolitym rynku II proponujący dwanaście działań podstawowych w celu ich szybkiego przyjęcia przez instytucje UE. Działania te skupiają się wokół czterech głównych filarów wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zaufania konsumentów; tymi filarami są: a) zintegrowane sieci, b) transgraniczna mobilność obywateli i przedsiębiorstw, c) gospodarka cyfrowa i d) działania w celu wzmocnienia spójności i korzyści dla konsumentów.

„Jednolity rynek może zrobić więcej dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich” – powiedział Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. Dodał również: „Akt o jednolitym rynku II jest apelem skierowanym do nas, osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, aby zabrać się do działania, wzmóc wysiłki i osiągnąć rezultaty. Jestem przekonany, że dwanaście podstawowych działań, które dziś przedstawiamy, spotka się z tak pozytywną akceptacją polityczną, jak na to zasługują. Mamy szansę wykorzystać nasz atut, jakim jest jednolity rynek, by uczynić naszą społeczną gospodarkę rynkową konkurencyjną i dynamiczną”.

Akt o jednolitym rynku II stanowi kontynuację pierwszego zestawu środków przedstawionych przez Komisję w komunikacie „Akt o jednolitym rynku I” (IP/11/469) oraz jest nowym etapem w procesie pogłębiania i integracji jednolitego rynku.

Stanowi on ważny element obchodów dwudziestej rocznicy jednolitego rynku UE oraz inicjuje Tydzień Jednolitego Rynku (15-20 października 2012 r.). Organizowana pod hasłem „Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” tygodniowa seria imprez prowadzonych w całej UE będzie stanowiła okazję dla decydentów i obywateli do dyskusji na temat dokonań jednolitego rynku i czekających go wyzwań oraz do zaproponowania nowych pomysłów.

Kontekst

Akt o jednolitym rynku II obejmuje następujące działania:

Sieci transportowe i energetyczne: skuteczne i w pełni zintegrowane sieci transportowe i energetyczne są kręgosłupem jednolitego rynku. Możliwościom oferowanym w ramach Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych musi towarzyszyć zdecydowane zobowiązanie się przedsiębiorstw na rzecz konkurencji, oferowania wyboru i wysokiej jakości usług w całej UE. W celu realizacji tej wizji Akt o jednolitym rynku II obejmuje:

(i) inicjatywy na rzecz dalszego otwierania rynków krajowych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję wewnątrz UE;

(ii) udoskonalenie jednolitego rynku transportu morskiego;

(iii) działania służące przyspieszeniu tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

(iv) działania służące faktycznemu stosowaniu istniejących przepisów unijnych w zakresie energii.

Mobilność obywateli i przedsiębiorstw: swobodne przekraczanie granic stanowi podstawę jednolitego rynku i jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. W dalszym ciągu utrzymują się jednak praktyczne i prawne bariery na drodze mobilności obywateli, działalności gospodarczej i finansowania inwestycji. W ramach Aktu o jednolitym rynku II Komisja proponuje zatem:

(i) rozwinięcie portalu EURES w taki sposób, aby stał się prawdziwym narzędziem służącym pomocą w znalezieniu pracy i prowadzeniu rekrutacji;

(ii) wprowadzenie przepisów służących zmobilizowaniu długoterminowych funduszy inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i dla projektów długoterminowych;

(iii) modernizację postępowania upadłościowego, poczynając od spraw transgranicznych, i tworzenie otoczenia dającego drugą szansę przedsiębiorcom będącym w stanie upadłości.

Gospodarka cyfrowa: uwzględniając jej znaczenie gospodarcze i silny efekt mnożnikowy w zakresie wydajności i rozwiązywania problemów społecznych, rewolucja spowodowana przez gospodarkę cyfrową pozostaje szansą, której nie można zaprzepaścić. Dążąc do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., Komisja proponuje:

(i) ułatwienie handlu elektronicznego w UE poprzez zapewnienie usług płatniczych, które będą łatwiejsze w użyciu, bardziej bezpieczne i konkurencyjne.

(ii) wyeliminowanie głównej przyczyny braku inwestycji w szybkie łącze szerokopasmowe, a mianowicie nadmiernie wysokich kosztów infrastruktury technicznej;

(iii) upowszechnienie fakturowania elektronicznego w procedurach udzielania zamówień publicznych – które, jak udowodniono, jest źródłem oszczędności.

Przedsiębiorczość społeczna, spójność i zaufanie konsumentów: sukces jednolitego rynku wynika również z generowanego przez niego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Konsumenci muszą mieć zaufanie, a wszyscy obywatele w każdym zakątku UE muszą mieć szanse, aby wykorzystać możliwości, jakie oferuje jednolity rynek. Komisja zamierza realizować ten cel za pomocą konkretnych narzędzi rynku wewnętrznego, w tym:

(i) poprawy przepisów regulujących bezpieczeństwo produktów i ich rzeczywistego wdrażania;

(ii) działań zapewniających szeroki dostęp do rachunków bankowych, jak również przejrzyste koszty prowadzenia konta oraz łatwiejsze przenoszenie rachunku bankowego do innego banku.

Jakie będą kolejne kroki?

  • Debata w internecie na temat jednolitego rynku w dniu 10 października

  • Tydzień Jednolitego Rynku, 15-20 października 2012 r. 1

  • Komisja przedstawi wszystkie kluczowe wnioski ustawodawcze związane z Aktem o jednolitym rynku II do wiosny 2013 r., a wnioski nieustawodawcze do końca 2013 r.

  • Parlament Europejski i Rada są proszone o przyjęcie wniosków ustawodawczych, jako kwestii priorytetowej, do wiosny 2014 r.

Dodatkowe informacje

MEMO/12/734

Strona internetowa: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar