Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. oktobrī

II vienotā tirgus akts — divpadsmit prioritāras darbības jaunai izaugsmei

Šogad ir vienotā tirgus 20. gadadiena. Daudz ko ir izdevies paveikt. Patērētājiem Eiropā vienotais tirgus nozīmē plašāku izvēli un zemākas cenas. Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem ir devis iespēju brīvi ceļot, apmesties uz dzīvi un strādāt jebkur, kur tie vēlas. Jauniešiem tas ir pavēris perspektīvu mācīties ārzemēs: pēdējo 25 gadu laikā šo iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 2,5 miljoni studentu. Vairāk nekā 23 miljoniem uzņēmumu ES vienotais tirgus ir padarījis pieejamus 500 miljonus patērētāju un ģenerējis ārvalstu ieguldījumus. Par to vairs nav šaubu, ka stiprs, stabils un integrēts vienotais tirgus rada izaugsmi, veido jaunas darba vietas un piedāvā Eiropas iedzīvotājiem tādas iespējas, kādu tiem pirms 20 gadiem nebija.

Vienotā tirgus pilnveidošana norit nepārtraukti un ir Eiropas izaugsmes darba programmas centrālais elements, kam jāvelta pienācīga uzmanība pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos. Tālab Eiropas Komisija šodien pieņēma II vienotā tirgus aktu, tajā izvirzot 12 svarīgākos pasākumus. Akts īsā laikā ir jāpieņem ES institūcijām. Ierosinātie pasākumi koncentrējas četrās svarīgākajās jomās, no kurām ir atkarīga ekonomikas izaugsme, nodarbinātība un iedzīvotāju paļāvība: a) integrēti tīkli, b) iedzīvotāju un uzņēmumu pārrobežu mobilitāte, c) digitālā ekonomika un d) pasākumi, kas sekmē kohēziju un patērētāju labumu.

"Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem var dot vēl vairāk," sacīja Eiropas iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē, piebilstot, ka: "II vienotā tirgus akts ir aicinājums mums, politikas veidotājiem, ķerties pie darba, salikt galvas kopā un rīkoties. Esmu pārliecināts par to, ka divpadsmit pamatdarbības, ar kurām mēs šodien nākam klajā, izpelnīsies pienācīgu politisko līdzatbildību. Šī ir iespēja izmantot mūsu rīcībā esošo "zelta rezervi", t. i., vienoto tirgu, lai mēs varētu kļūt par lieciniekiem mūsu sociālās tirgus ekonomikas konkurētspējas atjaunošanai un uzplaukumam."

II vienotā tirgus akts turpina iestrādes, kas aizsāktas ar pirmo pasākumu kopumu, kuru Komisija izklāstīja "I vienotā tirgus aktā" (IP/11/469), un atšķir jaunu lappusi šajā procesā — virzībā uz stabilāku un sekmīgāk integrētu vienoto tirgu.

Ar šo dokumentu tiek atzīmēta ES vienotā tirgus 20. gadadiena un ievadīta Vienotā tirgus nedēļa (2012. gada 15.–20. oktobris). Šīs nedēļas ietvaros, kurai izvēlēts sauklis "Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi", visā ES norisināsies dažādi pasākumi, dodot iespēju politisko aprindu pārstāvjiem un iedzīvotājiem apspriest vienotā tirgus veidošanā sasniegtos rezultātus un problēmas, ar kurām nākas saskarties, un kopīgi rast jaunas idejas.

Priekšvēsture

II vienotā tirgus aktā iekļauti šādi pasākumu kopumi.

Transporta un enerģētikas tīkli. Efektīvi un pilnībā integrēti transporta un enerģētikas tīkli ir vienotā tirgus stūrakmens. Līdztekus kohēzijas un struktūrfondu piedāvātajām iespējām tiek sagaidīta cieša apņemšanās veidot konkurētspēju, izvēli un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus visā ES. Lai īstenotu šo redzējumu, II vienotā tirgus aktā ir ietvertas šādas darbības:

i) iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus atvērt izvērstākai ES iekšējai konkurencei;

ii) uzlabot jūras transporta vienoto tirgu;

iii) pieņemt pasākumus Eiropas vienotās gaisa telpas izveides paātrināšanai;

iv) pieņemt pasākumus, kas garantētu spēkā esošo ES enerģētikas tiesību aktu piemērošanas efektivitāti.

Iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitāte. Brīva pārrobežu kustība ir vienotā tirgus pamats un viens no Eiropas Savienības balstiem. Tomēr joprojām pastāv praktiski un tiesiski šķēršļi iedzīvotāju, uzņēmējdarbības un ieguldījumu finansēšanas mobilitātei. Attiecīgi ar II vienotā tirgus aktu Komisija ierosina:

i) pilnveidot portālu EURES tā, lai tas kļūtu par visaptverošu pārrobežu darbā iekārtošanas un darbā pieņemšanas rīku;

ii) ieviest noteikumus nolūkā mobilizēt ilgtermiņa investīciju fondus privātiem uzņēmumiem un ilgtermiņa projektiem;

iii) modernizēt maksātnespējas procedūras, pirmkārt, pārrobežu lietās, kā arī sniegt ieguldījumu tādas vides veidošanā, kas piedāvā otro iespēju uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība nav bijusi veiksmīga.

Digitālā ekonomika. Ņemot vērā digitālās ekonomikas saimniecisko nozīmi un plašo ietekmi, piemēram, ražīguma izteiksmē, kā arī sabiedrības problēmu risināšanā, šī ekonomika joprojām ir iespēja, kas ir jāizmanto. Komisija, cenzdamās līdz 2015. gadam pabeigt vienotā digitālā tirgus izveidi, ierosina:

i) atvieglināt e-tirdzniecību ES, vienkāršojot maksājumu pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot to uzticamību un konkurētspēju;

ii) pievērsties svarīgākajam iemeslam, kura dēļ nav pietiekamu ieguldījumu ātrdarbīgos platjoslas pieslēgumos, t. i., inženiertehniskajām izmaksām;

iii) izveidot elektronisko rēķinu sagatavošanas standartu publiskā iepirkuma procedūrās, kas būtiski samazinātu izdevumus.

Sociālā uzņēmējdarbība, kohēzija un patērētāju uzticēšanās. Vienotā tirgus sekmīgums ir atkarīgs arī no tā, kādu ekonomisko un sociālo partnerību tas var veidot. Patērētājiem jājūtas drošiem, un visiem iedzīvotājiem visā ES jābūt iespējai izmantot vienotā tirgus piedāvātās iespējas. Komisija grasās virzīties uz šo mērķi, izmantojot konkrētus iekšējā tirgus sniegtus līdzekļus, tostarp:

i) uzlabot noteikumus par produktu drošību un to, kā šie noteikumi tiek piemēroti;

ii) pieņemt pasākumus, lai visiem nodrošinātu pieeju bankas kontam, kā arī lai garantētu konta apkalpošanas maksājumu pārredzamību un salīdzināmību, kā arī atvieglinātu bankas konta maiņu.

Turpmākie soļi

  • 10. oktobrī — tiešsaistē izvērstas Google diskusija par vienoto tirgu.

  • 2012. gada 15.–20. oktobrī — Vienotā tirgus nedēļa1.

  • Līdz 2013. gada pavasarim Komisija nāks klajā ar visiem svarīgākajiem tiesību aktu priekšlikumiem, kas izriet no II vienotā tirgus akta, bet līdz 2013. gada beigām — ar neleģislatīvo aktu priekšlikumiem.

  • Eiropas Parlaments un Padome ir aicināti pieņemt šos tiesību aktu priekšlikumus prioritārā kārtā līdz 2014. gada pavasarim.

Plašākai informācijai

MEMO/12/734

Tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

http://www.singlemarket20.eu/lv


Side Bar