Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. oktoober 2012

Ühtse turu akt II: 12 esmatähtsat meedet uue majanduskasvu jaoks

Käesoleval aastal täitub 20 aastat ühtse turu loomisest. Palju on saavutatud. Euroopa tarbijate jaoks tähendab ühtne turg suuremat valikut ja madalamaid hindasid. Kodanikele on ühtne turg taganud vabaduse reisida, elada ja töötada seal, kus nad soovivad. Noorte jaoks on avanenud võimalus õppida välismaal – viimase 25 aasta jooksul on seda võimalust kasutanud üle 2,5 miljoni üliõpilase. Ühtne turg on 23 miljonile ELi ettevõttele andnud juurdepääsu 500 miljonile tarbijale ja loonud välisinvesteeringuid. Need on selged tõendid selle kohta, et tugev, sügav ja integreeritud ühtne turg on Euroopa kodanike jaoks taganud majanduskasvu, loonud töökohti ja pakkunud võimalusi, mida 20 aastat tagasi veel ei olnud.

Ühtse turuni jõudmine on pidev protsess ning Euroopa majanduskasvu tegevuskava keskne element praeguse majanduskriisiga tegelemisel. Seepärast võttis Euroopa Komisjon täna vastu ühtse turu akti II, esitades ELi institutsioonidele kiireks vastuvõtmiseks 12 peamist meedet. Need meetmed keskenduvad neljale peamisele majanduskasvu, tööhõivet ja usaldust soodustavale tegurile: a) integreeritud võrgustikud, b) kodanike ja ettevõtjate piiriülene liikuvus, c) digitaalmajandus ning d) meetmed, mis tugevdavad ühtekuuluvust ja tarbijate kasu.

Euroopa siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Ühtne turg saab Euroopa kodanike ja ettevõtjate jaoks teha rohkem”. Ta lisas: „Ühtse turu akt II on kutse meile, poliitikakujundajatele, asuda tööle, keskenduda ja jõuda tulemuseni. Olen veendunud, et nende 12 peamise meetme eest, mille me täna esitasime, võetakse selline poliitiline vastutus, mida nad väärivad. See on meie võimalus kasutada meie kullavara, ühtset turgu, et meie sotsiaalne turumajandus oleks konkurentsivõimeline ja kasvaks jälle”.

Ühtse turu akt II on järg komisjoni esitatud esimesele meetmete kogumile – ühtse turu akt I (IP/11/469) – ning on uus peatükk sügavama ja paremini integreeritud ühtse turu suunas.

Sellega tähistatakse ELi ühtse turu 20. aastapäeva ning avatakse ühtse turu nädal (15.–20. oktoober 2012). Moto all „Üheskoos uue majanduskasvu eest” annavad nädala kestvad üritused kogu ELis võimaluse poliitikakujundajatel ja kodanikel arutleda ühtse turu saavutuste ja probleemide üle ning pakkuda välja uusi ideid.

Taust

Ühtse turu akt II hõlmab järgmisi meetmeid.

Transpordi- ja energiavõrgud: tõhusad ja täielikult integreeritud transpordi- ja energiavõrgud on ühtse turu selgroog. Ühtekuuluvus- ja struktuurifondide pakutavate võimalustega peab kaasas käima tugev pühendumine konkurentsi, valiku ja kvaliteetsete teenuste saavutamisele kogu ELis. Selle eesmärgi saavutamiseks hõlmab ühtse turu akt II järgmist:

i) meetmed, et avada riigisiseste raudteetransporditeenuste osutamine suuremale ELi sisesele konkurentsile;

ii) meretranspordi ühtse turu parandamine;

iii) meetmed ühtse Euroopa taeva õigusaktide rakendamise kiirendamiseks;

iv) meetmed, millega muuta kehtivate ELi energiavaldkonda käsitlevate õigusaktide kohaldamine tulemuslikumaks.

Kodanike ja ettevõtjate liikuvus: piiriülene vaba liikumine on ühtse turu üks põhialuseid ning üks osa Euroopa Liidu vundamendist. Siiski püsivad praktilised ja õiguslikud takistused kodanike, äritegevuse ja investeerimisrahastamise liikuvusele. Seepärast teeb komisjon ühtse turu aktiga II järgmise ettepaneku:

i) arendada EURESe portaal iseseisvaks piiriüleseks töö- ja töötajate otsimise vahendiks;

ii) kehtestada sätted, et võtta kasutusele pikaajalised investeerimisfondid eraettevõtjate ja pikaajaliste projektide jaoks;

iii) ajakohastada maksejõuetusmenetlused, alustades piiriüleste juhtumitega ning aidata kaasa keskkonna loomisele, mis annab makseraskustesse sattunud ettevõtjatele teise võimaluse.

Digitaalmajandus: oma majandusliku kaalu ja olulise ülekanduva mõjuga, näiteks tootlikkuse tõstmisel ja ühiskondlike probleemide lahendamisel, on digitaalmajanduse revolutsioon võimalus, mida ei saa käest lasta. Selleks et saavutada digitaalne ühtne turg 2015. aastaks, teeb komisjon järgmised ettepanekud:

i) lihtsustada e-kaubandust ELis, muutes makseteenuste kasutamise lihtsamaks ning makseteenused usaldusväärsemaks ja konkurentsivõimelisemaks;

ii) tegeleda peamise põhjusega, miks ei investeerita piisavalt kiire lairibaühenduse arendamisse, st selle kõrged infrastruktuuri kasutuselevõtu kulud;

iii) muuta e-arvete esitamine standardiks hankemenetlustes – tõestatud viis raha kokkuhoiuks.

Sotsiaalne ettevõtlus, ühtekuuluvus ja tarbijausaldus: ühtse turu edu on ka selle majandusliku ja sotsiaalse osalemise tulemus, mida ta saab luua. Tarbijad vajavad usaldust ning kõigil kodanikel kõikjal ELis peab olema võimalik kasutada ühtse turu pakutavaid võimalusi. Komisjon kavatseb selle eesmärgi saavutamiseks kasutada konkreetseid siseturu vahendeid, sealhulgas järgmist:

i) tooteohutust käsitlevate eeskirjade ja nende tegeliku jõustamise parandamine;

ii) meetmed, millega tagatakse ulatuslik võimalus avada pangakonto, samuti kontotasude läbipaistvus ja võrreldavus ning pangakonto lihtsam vahetamine.

Mis on järgmised sammud?

  • Veebipõhine Google arutelu ühtse turu teemal – 10 oktoober

  • Ühtse turu nädal – 15.–20. oktoober 20121

  • Komisjon esitab kõik peamised ühtse turu akti II seadusandlikud ettepanekud 2013. aasta kevadeks ning muud kui seadusandlikud ettepanekud 2013. aasta lõpuks

  • Euroopa Parlamenti ja nõukogu kutsutakse võtma vastu seadusandlikud ettepanekud eelisjärjekorras 2014. aasta kevadeks

Lisateave

MEMO/12/734

Veebisait: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar