Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2012

Πράξη για την ενιαία αγορά II: δώδεκα δράσεις προτεραιότητας για μια νέα ανάπτυξη

Εφέτος είναι η 20ή επέτειος εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς. Έχουν επιτευχθεί πολλά. Για τους ευρωπαίους καταναλωτές, η εσωτερική αγορά σημαίνει περισσότερες δυνατότητες επιλογής σε χαμηλότερες τιμές. Η Ενιαία Αγορά έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να ταξιδεύουν ελεύθερα, να εγκαθίστανται και να εργάζονται όπου επιθυμούν. Έχει δώσει την ευκαιρία στους νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό – πάνω από 2,5 εκατομμύρια σπουδαστές έχουν δράξει την ευκαιρία αυτή την τελευταία 25ετία. Χάρη στην ενιαία αγορά, 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές και έχουν πραγματοποιηθεί ξένες επενδύσεις. Το μήνυμα είναι σαφές, οι αποδείξεις απτές: μια ισχυρή, βαθιά και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά οδηγεί σε ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια.

Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την Πράξη για την ενιαία αγορά II, στην οποία διατυπώνονται δώδεκα βασικές δράσεις που πρέπει να εγκριθούν γρήγορα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αυτές οι δράσεις επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριες κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη: α) ολοκληρωμένα δίκτυα, β) διασυνοριακή κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, γ) ψηφιακή οικονομία και δ) δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή και τα οφέλη για τους καταναλωτές.

«Η ενιαία αγορά μπορεί να επιτύχει περισσότερα για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες. Πρόσθεσε δε: «Η Πράξη για την ενιαία αγορά είναι μια έκκληση προς εμάς, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, να αρχίσουμε τη δουλειά, να συγκεντρωθούμε και να πετύχουμε αποτελέσματα. Είμαι πεπεισμένος ότι οι δώδεκα βασικές δράσεις που παρουσιάζουμε σήμερα θα τύχουν του βαθμού οικειοποίησης σε πολιτικό επίπεδο, που τους αξίζει. Είναι μια ευκαιρία για μας να χρησιμοποιήσουμε το πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, την ενιαία αγορά, να κάνουμε ανταγωνιστική την οικονομία της κοινωνικής μας αγοράς και να την δούμε να ευημερεί και πάλι».

Η Πράξη για την ενιαία αγορά II ακολουθεί μια πρώτη σειρά μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή - Η «Πράξη για την ενιαία αγορά Ι (IP/11/469) - και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο όσον αφορά μια διαδικασία προς την κατεύθυνση της πληρέστερης και περισσότερο ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς.

Σηματοδοτεί την 20ή επέτειο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και εγκαινιάζει την Εβδομάδα για την ενιαία αγορά (15-20 Οκτωβρίου 2012). Με τίτλο «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», μια σειρά εκδηλώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα διαρκέσουν μια εβδομάδα, θα προσφέρουν την ευκαιρία στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους πολίτες να συζητήσουν τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της ενιαίας αγοράς και να καταλήξουν σε νέες ιδέες.

Γενικό πλαίσιο

Η πράξη για την ενιαία αγορά II περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δίκτυα μεταφορών και ενέργειας: αποδοτικά και πλήρως ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συνοδεύονται από σταθερή προσήλωση στον ανταγωνισμό, στην επιλογή και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ. Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, η Πράξη για την ενιαία αγορά II περιλαμβάνει:

i) δράση για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εντός της ΕΕ

ii) βελτίωση μιας ενιαίας αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές

iii) μέτρα για την επίσπευση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

iv) δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας.

Κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων: η ελεύθερη κυκλοφορία διαμέσου των συνόρων αποτελεί την κατεξοχήν βάση της ενιαίας αγοράς και ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά και νομικά εμπόδια στην κινητικότητα των πολιτών, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Κατά συνέπεια, με την Πράξη για την ενιαία αγορά II, η Επιτροπή προτείνει:

i) την ανάπτυξη της πύλης EURES ώστε να αποτελεί ένα εργαλείο διασυνοριακής τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και πρόσληψης

ii) τη θέσπιση διατάξεων για την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα σχέδια

iii) τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ξεκινώντας με τις διασυνοριακές περιπτώσεις, και συμβολή στο ρυθμιστικό περιβάλλον, ώστε να δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία στους πτωχεύοντες επιχειρηματίες.

Η ψηφιακή οικονομία: με την οικονομική της βαρύτητα και τις σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες, για παράδειγμα όσον αφορά την παραγωγικότητα και την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, η επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του έργου της για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέχρι το 2015, προτείνει:

i) τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, μέσω της ευκολότερης, πιο αξιόπιστης και ανταγωνιστικότερης χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών

ii) την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας έλλειψης επενδύσεων στην ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, δηλαδή το κόστος έργων τεχνικής υποδομής

iii) την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων – που αποδεδειγμένα οδηγεί σε εξοικονόμηση χρήματος.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα, συνοχή και εμπιστοσύνη των καταναλωτών: η επιτυχία της ενιαίας αγοράς είναι επίσης αποτέλεσμα της οικονομικής και της κοινωνικής συμμετοχής στην οποία μπορεί να οδηγήσει. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα και όλοι οι πολίτες, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει την επιδίωξη αυτού του στόχου με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων της εσωτερικής αγοράς , μεταξύ άλλων:

i) βελτίωση των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και πραγματική επιβολή τους

ii) μέτρα για τη διασφάλιση της ευρείας πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφανείς και συγκρίσιμες προμήθειες και έξοδα και ευκολότερη αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  • Συζήτηση στο Google με απευθείας σύνδεση με θέμα την ενιαία αγορά, στις 10 Οκτωβρίου

  • Εβδομάδα για την Ενιαία αγορά , 15-20 Οκτωβρίου 20121

  • Η Επιτροπή θα παρουσιάσει όλες τις βασικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την Πράξη για την ενιαία αγορά II έως την άνοιξη του 2013 και τις μη νομοθετικές, μέχρι τα τέλη του 2013.

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν κατά προτεραιότητα τις νομοθετικές προτάσεις μέχρι την άνοιξη του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/734

Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar