Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. oktober 2012

Akten for det indre marked II: tolv prioriterede aktioner for at skabe ny vækst

I år kan vi fejre 20-års jubilæet for det indre marked. Der er gjort store fremskridt. For de europæiske forbrugere betyder det indre marked flere valgmuligheder og lavere priser. Hvad angår borgerne, har det indre marked givet dem mulighed for at rejse frit og bosætte sig og arbejde, hvor de vil. For de unge har det åbnet mulighed for at studere i udlandet – mere end 2,5 millioner studerende har udnyttet denne mulighed i løbet af de seneste 25 år. For de 23 millioner virksomheder i EU har det indre marked givet adgang til 500 millioner forbrugere og banet vej for udenlandske investeringer. Budskabet er klart, og beviserne er tydelige: et stærkt, dybtgående og integreret indre marked skaber vækst og beskæftigelse og giver de europæiske borgere muligheder, som ikke fandtes for 20 år siden.

Virkeliggørelsen af det indre marked er en vedvarende proces og et centralt element i den europæiske dagsorden for vækst, der skal bidrage til at overvinde den nuværende økonomiske krise. Derfor har Europa-Kommissionen i dag vedtaget akten for det indre marked II, der indeholder 12 nøgleaktioner, som hurtigt skal vedtages af EU-institutionerne. Disse aktioner er koncentreret om fire vigtige drivkræfter for vækst, beskæftigelse og tillidsskabelse: a) integrerede netværk, b) grænseoverskridende mobilitet for borgerne og virksomhederne, c) den digitale økonomi og d) foranstaltninger, som styrker samhørigheden og forbrugernes fordele.

"Det indre marked kan gøre mere for de europæiske borgere og virksomheder", udtalte Michel Barnier, som er EU-kommissær for det indre marked og tjenesteydelser. Han tilføjede: "Akten for det indre marked II er en opfordring til os politiske beslutningstagere om at tage fat, fokusere og levere resultater. Jeg er overbevist om, at de tolv nøgleaktioner, vi fremlægger her i dag, vil blive modtaget med det politiske engagement, de fortjener. Her har vi chancen for at bruge vores bedste aktiv, det indre marked, til igen at få vores sociale markedsøkonomi gjort konkurrencedygtig og velfungerende".

Akten for det indre marked II skal ses i forlængelse af et første sæt foranstaltninger, der blev forelagt af Kommissionen - "akt for det indre marked I" (IP/11/469) - og udgør et nyt kapitel i en proces hen imod et dybere og mere integreret indre marked.

Den markerer 20-års jubilæet for EU's indre marked og optakten til ugen for det indre marked (15.-20. oktober 2012). Under temaet "Sammen for ny vækst" får de politiske beslutningstagere og borgerne under en ugelang række af arrangementer i hele EU mulighed for at drøfte de opnåede resultater og udfordringerne på det indre marked og komme frem med nye idéer.

Baggrund

Akten for det indre marked II omfatter følgende aktioner:

Transport- og energinet: Effektive og fuldt integrerede transport- og energinet er rygraden i det indre marked. De muligheder, som Samhørighedsfonden og strukturfondene giver, skal ledsages af et solidt engagement, som stiler mod konkurrence, valgmuligheder og kvalitetstjenester i hele EU. For at realisere denne vision omfatter akten for det indre marked II:

i) en aktion, som skal give større adgang til markedet for passagerbefordring med jernbane i EU med henblik på at styrke konkurrencen

ii) forbedring af det indre marked for søtransport

iii) foranstaltninger til at fremskynde fremskridtene med det fælles europæiske luftrum

iv) aktioner til at effektivisere gennemførelsen af den eksisterende EU-energilovgivning.

Borgernes og virksomhedernes mobilitet: Fri bevægelighed på tværs af grænserne er selve grundlaget for et indre marked og en af grundpillerne for Den Europæiske Union. Der er dog stadig en række praktiske og juridiske hindringer for borgernes mobilitet, erhvervsaktiviteterne og investeringerne. Med akten for det indre marked II foreslår Kommissionen derfor:

i) at Euresportalen udvikles til et virkelig grænseoverskridende arbejdsformidlings- og rekrutteringsredskab

ii) at der indføres bestemmelser for at mobilisere langsigtede investeringsmidler til private virksomheder og langsigtede projekter

iii) at insolvensprocedurerne moderniseres, først i forbindelse med grænseoverskridende sager, og at man fremmer et miljø, hvor iværksættere i vanskeligheder får en ny chance.

Den digitale økonomi: Med sin økonomiske vægt og sine vigtige afsmittende virkninger, f.eks. med hensyn til produktivitet og løsning af samfundsmæssige udfordringer, har den digitale økonomiske revolution fortsat et potentiale, der ikke må forspildes. I bestræbelserne hen imod den endelige gennemførelse af det digitale indre marked senest i 2015 foreslår Kommissionen:

i) at e-handel i EU lettes ved at gøre betalingstjenester lettere at anvende og mere pålidelige og konkurrencedygtige

ii) at der tages fat om en vigtig bagvedliggende årsag til manglende investeringer i højhastighedsbredbåndforbindelse, nemlig anlægsomkostningerne

iii) at elektronisk fakturering gøres til standard i offentlige indkøbsprocedurer, da det giver besparelser.

Socialt iværksætteri, samhørighed og forbrugernes tillid: Det indre markeds succes er også et resultat af den økonomiske og sociale deltagelse, det kan skabe. Forbrugerne skal kunne have tillid, og alle borgere i hele EU skal kunne udnytte de muligheder, det indre marked tilbyder. Kommissionen vil forfølge dette mål ved hjælp af konkrete værktøjer for det indre marked, bl.a.:

i) Forbedring af reglerne om produktsikkerhed og deres faktiske gennemførelse

ii) Foranstaltninger til at sikre generel adgang til bankkonti samt gennemsigtige og sammenlignelige bankgebyrer og lettere bankskifte.

Hvad er de næste skridt?

  • Online Google-debat om det indre marked den 10. oktober

  • Ugen for det indre marked, 15.-20. oktober 20121

  • Kommissionen vil forelægge alle de vigtigste lovgivningsforslag i akten for det indre marked II i foråret 2013 og de ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger inden udgangen af 2013.

  • Europa-Parlamentet og Rådet opfordres til at vedtage lovforslag som en prioritet senest i foråret 2014.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/734

Websted: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar