Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE BG

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. oktobrī

ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

Attīstības komisārs Andris Piebalgs un par humāno palīdzību, starptautisko sadarbību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā komisāre Kristalīna Georgijeva šodien ierosināja jaunu politiku, lai palīdzētu neaizsargātām kopienām visā pasaulē palielināt to izturētspēju pret nākotnes krīzēm.

Jaunajā paziņojumā ,,ES nostāja attiecībā uz izturētspēju – pārtikas nodrošinājuma krīžu sniegtā mācība” ir ņemta vērā pieredze, kas gūta, reaģējot uz nesenajām pārtikas krīzēm, un izklāstīti pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienība palīdzēs neaizsargātu iedzīvotāju grupām ierobežot nākotnes krīžu un katastrofu sekas.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: ,,Negaidītas dabas katastrofas, pārtikas krīzes vai ekonomikas satricinājumi var nopietni apdraudēt mūsu darba rezultātus jaunattīstības valstīs.” Viņš piebilda: ,,Galvenā uzmanība mūsu rīcībā mums jāvelta tam, lai izskaustu atkārtoto krīžu pamatcēloņus, nevis pievērstos tikai to sekām. Tas ir ne vien efektīvāk, bet arī daudz lētāk. Ekonomisko grūtību laikā mums vairāk nekā jebkad jānodrošina, ka katrs eiro tiek iztērēts visefektīvākajā veidā – gan to cilvēku labā, kurus mēs atbalstām uz vietas, gan ES nodokļu maksātāju interesēs.”

Komisāre Kristalīna Georgijeva sacīja: ,,Kopš esmu atbildīga par ES reaģēšanu krīzes situācijās, es esmu redzējusi jebkuru iespējamu katastrofu, izņemot asteroīda nokrišanu uz Zemes, kā arī to, ka katastrofu sekas, ko pastiprina klimata pārmaiņas, demogrāfiskā izaugsme un urbanizācija, skar aizvien vairāk cilvēku.

Ja vēlamies, lai mūsu palīdzība būtu efektīva un izmaksu ziņā lietderīga, mums ne tikai jāpārsien brūce – mums ir jāpalīdz atrast zāles. Lai to panāktu, ir vajadzīgs kopīgs par humāno palīdzību un attīstības jomu atbildīgo kopienu redzējums un kopēja apņemšanās rīkoties. Šodien mēs aicinām izteikt šo apņemšanos Eiropas vārdā.”

Izturētspējas stiprināšana ir pamatā sekmīgai humānās palīdzības un attīstības politikai. Šajā jaunajā Eiropas Komisijas paziņojumā ir izklāstīts plašs darbību spektrs izturētspējas stiprināšanas jomā, sākot no piekļuves uzlabošanai pārtikai līdz pat partnervalstu atbalstam ar mērķi nodrošināt, ka krīžu izcelšanās gadījumā valdības tiek ātri brīdinātas.

Citi elementi aptver vadlīnijas par to, kā nodrošināt, ka visnabadzīgākajām mājsaimniecībām ir piekļuve tirgiem un ka tiek aizsargāti tādi dabas resursi kā ūdens.

Cits būtisks izturētspējas stiprināšanas elements ir cieša sadarbība starp humānās palīdzības un attīstības jomā strādājošiem darbiniekiem. Tāpēc Komisija rīkojas, lai sasaistītu savas programmas ārkārtas situāciju risināšanai ar programmām attīstības jomā, kā arī lai apvienotu īstermiņa reaģēšanas pasākumus ar vidēja termiņa un ilgtermiņa reaģēšanas pasākumiem. Lai reaģētu uz ārkārtas situācijām un vienlaikus ieguldītu līdzekļus izturētspējas stiprināšanā, ir vajadzīgi koordinēti palīdzības centieni (kopā ar valstu iestādēm un reģionālajām organizācijām) ar mērķi samazināt visnabadzīgāko mājsaimniecību neaizsargātību pret satricinājumiem un novērst pārtikas un uztura nepietiekamības pamatcēloņus.

Vispārīga informācija

Izturētspēja ir atsevišķas personas, mājsaimniecības, kopienas, valsts vai reģiona spēja pretoties un piemēroties krīzēm un satricinājumiem un ātri atkopties no tiem.

Izturētspējas koncepcijai ir divas dimensijas, proti, vienības – atsevišķas personas, mājsaimniecības, kopienas vai lielākas struktūras – raksturīgais spēks labāk pretoties krīzēm un satricinājumiem, kā arī šīs vienības spēja ātri pārvarēt to sekas.

Darbs ar neaizsargātu iedzīvotāju grupām, lai stiprinātu to izturētspēju, ir būtiska daļa no nabadzības samazināšanas jomas, kas, kā atkārtoti apstiprināts nesenajā Pārmaiņu programmā, ir svarīgākais ES attīstības politikas mērķis. Šajā dokumentā ir pārskatītas ES palīdzības sniegšanas prioritātes, koncentrējot šo palīdzību uz nozarēm, kurām ir galvenā nozīme ilgtermiņa un iekļaujošā izaugsmē, un pievēršoties valstīm, kurām visvairāk vajadzīgs ārējs atbalsts un kurās palīdzība var ko mainīt.

Programmu SHARE (Āfrikas rags) un AGIR (Sāhela) ietvaros Eiropas Savienība ir ieguldījusi 3 miljonus eiro HarvestPlus projektā, ar kuru izstrādā uzturvielām bagātākas un izturīgākas sēklas, kas paredzētas nabadzīgiem zemniekiem Āfrikā. Pateicoties darbam izturētspējas stiprināšanai, bija iespējams arī izstrādāt agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas Nepālā 2010. gada plūdu laikā ļāva evakuēt apdraudējuma zonās dzīvojošos cilvēkus.

Papildu informācija

"ES nostāja attiecībā uz izturētspēju – pārtikas nodrošinājuma krīžu sniegtā mācība":

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

MEMO/12/733: "EU approach to resilience: Learning from food crises"

Joint videomessage of Commissioners Andris Piebalgs and Kristalina Georgieva (available at 14.30):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=10/03/2012&institution=0#109455

Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas humānās palīdzības un civilās aizsardzības tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kristalīnas Georgijevas, par humāno palīdzību, starptautisko sadarbību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgās Eiropas komisāres tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

SHARE tīmekļa vietne (Horn of Africa):

http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm

AGIR (Sāhela) tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar