Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 октомври 2012 г.

ЕС поставя устойчивостта към кризи в центъра на своите усилия за борба с глада и бедността

Днес комисарят по развитието Андрис Пиебалгс и комисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева предложиха нова политика за подпомагане на уязвимите общности в света в изграждането на устойчивост към бъдещи кризи.

В новото съобщение "Подходът на ЕС относно устойчивостта към кризи: уроците от продоволствените кризи“ се съдържат поуки от опита, натрупан при действията в отговор на неотдавнашните продоволствени кризи, както и описание на мерките, с които Европейският съюз ще бъде в помощ на уязвимото население, за да се намали въздействието на бъдещи кризи и бедствия.

Комисарят по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Резултатите от нашата работа в развиващите се страни могат да бъдат сериозно подкопани от неочаквани природни бедствия, продоволствени кризи или икономически сътресения.“ Той допълни: „Трябва да съсредоточим действията си по-скоро върху справяне с първопричините за повтарящите се кризи, отколкото просто да реагираме на техните последици. Това не само е по-ефикасно, но и по-евтино. В периоди на икономически затруднения, повече от всякога трябва да гарантираме, че всяко евро се изразходва по най-ефикасния начин, както за хората, които подкрепяме на място, така и за данъкоплатците в ЕС.“

Комисар Кристалина Георгиева заяви: „Откакто поех ролята да отговарям за реакцията на ЕС при кризи, съм била свидетел на всевъзможни бедствия (освен падането на астероид на Земята) и как, като се прибавят негативите от изменението на климата, демографския растеж и урбанизацията, те засягат повече хора откогато и да е било преди.

Ако искаме помощта ни да бъде резултатна и икономически ефективна, трябва да помогнем в намирането на лек, а не просто да превържем раната. За това е необходима споделена визия и общ ангажимент за действие между хората, които работят в областта на хуманитарната помощ и тези в областта на помощта за развитие. Днес поемаме този ангажимент от името на Европа.“

Укрепването на устойчивостта към кризи е в основата на успешните политики за хуманитарна помощ и за развитие. В това ново съобщение на Европейската комисия се набелязват широк кръг дейности за изграждането на тази устойчивост, от подобряване на достъпа до храна до подкрепа за партньорските държави и осигуряване на незабавно информиране на правителствата при възникването на кризи.

Освен това са включени насоки за това как да се гарантира, че пазарите остават достъпни за най-бедните домакинства и за защита на природните ресурси като водата.

Друг съществен елемент за изграждането на устойчивост към кризите е тясното сътрудничество между хуманитарни работници и работници в областта на развитието. Ето защо Комисията се заема да установи връзка между своите програми за извънредни ситуации и програмите за развитие, както и да комбинира своите дългосрочни и средносрочни мерки в отговор на кризи. Справянето с извънредните ситуации, като в същото време се инвестира в изграждането на устойчивост към кризите, изисква координирани усилия за подпомагане — заедно с националните органи и регионалните организации — за намаляването на уязвимостта на най-бедните домакинства при сътресения и за справяне с основните причини за продоволствената несигурност и несигурността на изхранването.

Контекст

Устойчивостта в условията на криза е способността на дадено лице, домакинство, общност, държава или регион, да издържа, да се адаптира и бързо да се възстановява от шокове и сътресения.

Концепцията за устойчивост има две измерения: вътрешната издръжливост на даден субект — физическо лице, домакинство, общност или по-голяма структура — да бъде по-устойчив на шок и сътресение, както и капацитета на този субект да се съвзема бързо от въздействието им.

Съвместната работа с уязвимото население за изграждане на неговата устойчивост към кризи е основна част от намаляването на бедността, което е основна цел на политиката на ЕС за развитие, както беше потвърдено в неотдавнашната Програма за промяна. Този документ пренарежда приоритетите в предоставянето на помощ от страна на ЕС, като концентрира помощта в онези сектори, които са от ключово значение за постигането на дългосрочен и приобщаващ растеж и като насочва помощта към държавите, които най-много се нуждаят от външна подкрепа и където помощта наистина може да доведе до промяна.

Чрез програмите SHARE (Африканския рог) и AGIR (Сахел) ЕС е инвестирал 3 милиона евро в инициативата HarvestPlus, която разработва по-питателни и устойчиви семена за бедните селскостопански производители в Африка. Освен това усилията за укрепване на устойчивостта позволиха разработването на системи за ранно предупреждение в Непал по време на наводненията през 2010 г., благодарение на които бе възможна евакуацията на хората, живеещи в опасните зони.

За повече информация

Communication "The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Crises":

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

MEMO/12/733: "EU approach to resilience: Learning from food crises"

Joint videomessage of Commissioners Andris Piebalgs and Kristalina Georgieva (available at 14.30):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=10/03/2012&institution=0#109455

Уебстраница на EuropeAid — Генерална дирекция на Европейската комисия за развитие и сътрудничество:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита: ГД:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на европейския комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на програма SHARE (Horn of Africa):

http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm

Уебсайт на програма AGIR (Сахел):

http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm

За контакти:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar