Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 oktober 2012

Stresstester för kärnkraftsanläggningar: höga säkerhetsstandarder bekräftas, men ytterligare förbättringar behövs

I allmänhet håller EU:s kärnkraftverk en hög säkerhetsstandard, men ändå rekommenderas ytterligare förbättringar av säkerheten i nästan alla kärnkraftverk i Europa. Trots detta kom de nationella säkerhetsmyndigheterna fram till att inga kärnkraftverk behövde stängas. Det är huvudbudskapet i det meddelande som Europeiska kommissionen lade fram i dag om stresstestresultaten. Testen har visat att inte alla medlemsstater tillämpar alla de säkerhetsnormer som förespråkas av Internationella atomenergiorganet (IAEA) eller alla internationellt erkända bästa metoder. Kommissionen kommer noga att övervaka att rekommendationerna genomförs, och samtidigt föreslå lagstiftning som kan öka kärnsäkerheten i Europa.

–Stresstesten har visat var vi är bra och var vi måste förbättra oss. Det var seriösa test, och de har varit framgångsrika. Allmänt sett är resultaten tillfredsställande, men det finns utrymme för förbättringar. Alla inblandade myndigheter måste göra vad de kan för att se till att de strängaste säkerhetsnormerna är i kraft på varje enskilt kärnkraftverk i Europa. Det gäller vår befolknings säkerhet, sa kommissionären Günther Oettinger.

Utöver rekommendationer för ett stort antal anläggningsspecifika tekniska förbättringar har stresstesten visat att internationella normer och metoder inte tillämpas överallt. Dessutom måste vi dra lärdom från Fukushima. Detta gäller inte minst följande:

  • Jordbävnings- och översvämningsrisker. De gällande normerna för riskbedömning tillämpas inte i 54 reaktorer (vad gäller jordbävningsrisker) respektive i 62 reaktorer (vad gäller översvämningsrisker) av de 145 som kontrollerades. Riskbedömningen bör grundas på en tidsram på 10 000 år, i stället för de mycket kortare tidsperioder som ibland används.

  • Seismisk utrustning i anläggningarna för att mäta och varna för potentiella jordbävningar bör finnas i varje kärnkraftverk. I 121 reaktorer måste sådana instrument fortfarande installeras eller förbättras.

  • Säkerhetsinneslutningen bör vara utrustad med ventilationssystem med filter som möjliggör säker tryckutjämning i reaktorhöljet om en olycka inträffar. 32 reaktorer saknar i dag sådana system.

  • Utrustning för att hantera storolyckor bör förvaras på skyddade orter så att den är säker även vid en total förstörelse av anläggningen, och så att den snabbt kan skaffas fram. Detta saknas i 81 reaktorer i Europa.

  • Det bör finnas ett backup-rum för nödstyrning i fall de vanliga styrcentralerna blir obrukbara vid en olycka. Detta finns ännu inte i 24 reaktorer.

Uppföljning:

De nationella tillsynsmyndigheterna kommer att utarbeta nationella handlingsplaner med tidsscheman för genomförande. Dessa ska läggas fram under 2012. Handlingsplanerna kommer sedan att fackgranskas under början av 2013, så att stresstestrekommendationerna tillämpas lika och på ett öppet sätt i hela EU. Kommissionen har för avsikt att rapportera om genomförandet av stresstestrekommendationerna i juni 2014, i jämbördigt samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.

Utöver de specifika tekniska resultaten och rekommendationerna har kommissionen set över gällande EU-lagstiftning om kärnsäkerhet, och kommer att lägga fram en översyn av det gällande direktivet om kärnsäkerhet under början av 2013. De föreslagna ändringarna kommer främst att gälla säkerhetskrav, tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter, öppenhet och insyn samt övervakning.

Detta kommer att följas av nya förslag om försäkring och ansvarsskyldighet och om högsta tillåtna nivåer av radioaktiva föroreningar i livsmedel och foder. Stresstesten har också visat att det finns behov av mer insatser för kärnsäkerhet (skydd mot sabotage), ett område där huvudansvaret ligger hos medlemsstaterna.

Bakgrund:

Efter olyckan i Fukushima i mars 2011 begärde Europeiska rådet en omfattande och öppen risk- och säkerhetsbedömning av alla kärnkraftverk i Europa.

Stresstesten syftade i första hand till att kontrollera kärnkraftverkens säkerhet och motståndskraft mot extrema naturfenomen. I första hand gäller det översvämningar och jordbävningar. Båda scenarier testades samtidigt. Flygolyckor har utvärderats i den utsträckning de har samma följder som flodvågor och jordbävningar, dvs. att de lamslår de normala säkerhets- och kylfunktionerna.

Stresstesten omfattade tre faser. I den första genomförde kärnkraftsoperatörerna en självutvärdering, i den andra granskade de nationella tillsynsmyndigheterna dessa utvärderingar och utarbetade landsrapporter. I den tredje fasen analyserades landsrapporterna av internationella team i ett fackgranskningsförfarande som organiserades av europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (Ensreg). Dessutom har fackgranskningsgrupperna besökt kärnkraftsanläggningar. 17 länder deltog till fullo i stresstesten (alla 14 EU-länder med kärnkraftverk i drift, Litauen som har ett kärnkraftverk som håller på att avvecklas samt Ukraina och Schweiz).

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar