Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. októbra 2012

Jadrové záťažové testy: Potvrdzujú vysoké bezpečnostné normy, ale aj potrebu ďalšieho zlepšenia

Normy týkajúce sa bezpečnosti jadrových elektrární v Európe sú vo všeobecnosti vysoké, odporúča sa však ďalšie zlepšenie bezpečnostných prvkov takmer všetkých európskych jadrových elektrární. Orgány národnej bezpečnosti aj napriek tomu dospeli k názoru, že uzavretie jadrovej elektrárne nie je ani v jednom prípade opodstatnené. To je hlavná myšlienka dnešného oznámenia Európskej komisie k výsledkom jadrových záťažových testov. Prostredníctvom týchto testov sa zistilo, že v niektorých členských štátoch sa neuplatňujú všetky bezpečnostné normy podporované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a všetky medzinárodné najlepšie postupy. Komisia bude pozorne sledovať vykonávanie odporúčaní a súčasne navrhne legislatívne opatrenia na ďalšie zlepšenie jadrovej bezpečnosti v Európe.

Komisár Günther Oettinger povedal: „Prostredníctvom záťažových testov sa odhalilo, v čom sme dobrí a v čom sa potrebujeme zlepšiť. Testy boli významné a úspešné. Situácia je vo všeobecnosti dobrá, nemali by sme však podľahnúť pocitu sebauspokojenia. Všetky zainteresované orgány musia pracovať na zaistení toho, aby sa v každej jadrovej elektrárni v Európe uplatňovali najvyššie bezpečnostné normy. V záujme bezpečnosti našich občanov.“

Okrem toho, že zo záťažových testov vyplynuli odporúčania týkajúce sa početných špecifických technických zlepšení jadrových elektrární, ukázalo sa aj to, že medzinárodné normy a postupy sa neuplatňujú všade. Navyše si treba zobrať ponaučenie zo situácie vo Fukušime. Ide predovšetkým o:

  • Riziko zemetrasení a záplav. Súčasné normy na výpočet rizika sa neuplatňujú v prípade 54 reaktorov (pokiaľ ide o riziko vzniku zemetrasenia) a v prípade 62 reaktorov (pokiaľ ide o riziko vzniku záplav) zo 145 kontrolovaných jadrových reaktorov. Výpočet rizika by mal vychádzať z časového rámca 10 000 rokov, a nie z oveľa kratších časových období, ktoré sa niekedy používajú.

  • Seizmické nástroje priamo na mieste na meranie a varovanie pred možným zemetrasením by mali byť k dispozícii v každej jadrovej elektrárni. Tieto nástroje treba inštalovať alebo zlepšiť v prípade 121 reaktorov.

  • Filtrované vetracie systémy obálky reaktora musia fungovať, aby umožnili bezpečné zníženie tlaku obálky reaktora v prípade nehody. Takýmito systémami nie je zatiaľ vybavených 32 reaktorov.

  • Vybavenie na predchádzanie závažným nehodám by malo byť uložené na miestach, ktoré sú chránené aj v prípade rozsiahlych škôd a na ktorých je rýchlo prístupné. Nie je tomu tak v prípade 81 reaktorov v EÚ.

  • Ak sa v prípade nehody znefunkční hlavné riadiace centrum, malo by byť k dispozícii záložné centrum riadenia bezpečnosti. Takéto centrá zatiaľ nie sú k dispozícii v prípade 24 reaktorov.

Ďalší postup:

Do konca roku 2012 národné regulačné orgány vypracujú národné akčné plány s harmonogramom vykonávania úloh. Akčné plány sa začiatkom roku 2013 podrobia vzájomnému preskúmaniu s cieľom overiť, či sa odporúčania týkajúce sa záťažových testov v rámci Európy vykonávajú dôsledne a transparentne. Komisia plánuje predložiť správu o vykonávaní odporúčaní týkajúcich sa záťažových testov v júni 2014 v intenzívnej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi.

Okrem špecifických technických zistení a odporúčaní Komisia preskúmala existujúci právny rámec jadrovej bezpečnosti a začiatkom roku 2013 predloží revíziu súčasnej smernice o jadrovej bezpečnosti. Navrhované zmeny a doplnenia sa budú zameriavať na bezpečnostné požiadavky, úlohu a právomoci jadrových regulačných orgánov, transparentnosť, ako aj monitorovanie.

Po nich budú nasledovať ďalšie návrhy týkajúce sa poistenia a zodpovednosti jadrových elektrární a maximálnych povolených úrovní rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách. Prostredníctvom záťažových testov sa poukázalo aj na potrebu ďalšej práce v oblasti jadrovej bezpečnosti (predchádzanie konaniu so zlým úmyslom), kde majú hlavnú zodpovednosť členské štáty.

Súvislosti:

Po nehode vo Fukušime v marci 2011 Európska rada vyzvala na komplexné a transparentné posúdenie rizík a bezpečnosti všetkých jadrových elektrární EÚ.

Hlavným cieľom záťažových testov bolo posúdiť bezpečnosť a robustnosť jadrových elektrární v prípade extrémnych prírodných udalostí. To znamená najmä v prípade záplav a zemetrasení. Obidva scenáre sa posudzovali súčasne. Letecké havárie boli zahrnuté vtedy, ak mali rovnaký účinok ako tsunami a zemetrasenia, to znamená, že vyradili z prevádzky bežné bezpečnostné a chladiace funkcie.

Tieto záťažové testy prebiehali v troch fázach. V prvej fáze prevádzkovatelia jadrových elektrární urobili vlastné hodnotenie, v druhej fáze národné regulačné orgány zhodnotili tieto vlastné hodnotenia a vypracovali správy o krajine. V tretej fáze analyzovali tieto správy mnohonárodné tímy prostredníctvom vzájomného preskúmania, ktoré zorganizovala Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG). Tímy vzájomného preskúmania navyše navštívili jadrové elektrárne. Na záťažových testoch sa plne zúčastnilo 17 krajín (všetkých 14 krajín EÚ s jadrovými elektrárňami v prevádzke, Litva s elektrárňou, ktorá sa vyraďuje z prevádzky, plus Ukrajina a Švajčiarsko).

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

Kontaktné osoby:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar