Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 oktober 2012

Nucleaire stresstests: hoge veiligheidsnormen bevestigd, maar verdere verbetering noodzakelijk

De veiligheidsnormen voor kerncentrales in Europa zijn over het algemeen hoog, maar toch worden verdere verbeteringen van de veiligheidskenmerken van bijna alle Europese kerncentrales aanbevolen. De nationale veiligheidsinstanties kwamen evenwel tot de conclusie dat geen enkele kerncentrale hoeft te worden gesloten. Dit is de belangrijkste boodschap in de mededeling over de resultaten van de nucleaire stresstests, die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. Uit deze tests is gebleken dat niet alle veiligheidsnormen die door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) worden aanbevolen en niet alle internationale beste praktijken in alle lidstaten worden toegepast. De Commissie zal de toepassing van de aanbevelingen van nabij volgen en tezelfdertijd wetgevende maatregelen voorstellen om de nucleaire veiligheid in Europa verder te verbeteren.

Commissaris Günther Oettinger: "De stresstests hebben aangetoond op welke punten we het goed doen en waar nog verbeteringen nodig zijn. De tests waren ernstig, en zijn succesvol verlopen. In het algemeen is de situatie bevredigend, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Alle betrokken autoriteiten moeten zich inspannen om ervoor te zorgen dat voor elke kerncentrale in Europa de hoogste veiligheidsnormen gelden. Alleen zo kan de veiligheid van onze burgers worden gewaarborgd".

De tests hebben tal van aanbevelingen voor technische verbeteringen van specifieke installaties opgeleverd. Uit de tests is echter ook gebleken dat de internationale normen en praktijken niet overal worden toegepast. Er moeten ook lessen worden getrokken uit Fukushima:

  • Risico op aardbevingen en overstromingen. De geldende normen voor risicoberekening worden niet toegepast in respectievelijk 54 (voor het risico op aardbevingen) en 62 (voor het risico op overstromingen) van de 145 gecontroleerde reactoren. De risicoberekening dient te zijn gebaseerd op een tijdskader van 10 000 jaar in plaats van op de veel kortere periodes die soms worden gebruikt.

  • In elke kerncentrale dienen seismische instrumenten aanwezig te zijn om te waarschuwen voor mogelijke aardbevingen en om de bevingskracht te meten. Deze instrumenten moeten nog worden geïnstalleerd of verbeterd voor 121 reactoren.

  • In het veiligheidsomhulsel moeten filter- en ventilatiesystemen aanwezig zijn, die het mogelijk maken bij ongevallen de druk in het reactoromhulsel veilig te verminderen. 32 reactoren zijn nog niet met dergelijke systemen uitgerust.

  • Apparatuur voor gebruik bij ernstige ongevallen moet worden opgeslagen op plaatsen die zelfs bij algemene verwoesting beschermd zijn en die snel toegankelijk zijn. Voor 81 reactoren in de EU is dit niet het geval.

  • Er moet een backup-noodcontrolekamer beschikbaar zijn in geval de hoofdcontrolekamer onbruikbaar wordt ten gevolge van een ongeval. Voor 24 reactoren zijn dergelijke noodcontrolekamers nog niet aanwezig.

Follow-up:

De nationale regelgevende instanties zullen nationale actieplannen opstellen met tijdschema's voor de tenuitvoerlegging en zullen deze tegen eind 2012 indienen. Begin 2013 vindt een collegiale toetsing van deze actieplannen plaats om na te gaan of de aanbevelingen van de stresstests op consequente en transparante wijze in heel Europa ten uitvoer worden gelegd. De Commissie is voornemens in juni 2014 verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de stresstests, in samenwerking met de nationale regelgevende instanties.

De Commissie heeft niet alleen specifieke technische bevindingen en aanbevelingen gedaan maar ook het bestaande Europese wetgevingskader voor nucleaire veiligheid opnieuw onder de loep genomen. Zij zal begin 2013 een herziening van de huidige richtlijn inzake nucleaire veiligheid voorstellen. De voorgestelde wijzigingen hebben in de eerste plaats betrekking op veiligheidseisen, de rol en bevoegdheden van nucleaire regelgevende instanties, transparantie en toezicht.

Dit zal worden gevolgd door verdere voorstellen inzake nucleaire verzekering en aansprakelijkheid en maximaal toegestane niveaus van radioactieve besmetting in levensmiddelen en diervoeder. De stresstest heeft ook aangetoond dat verder werk moet worden gemaakt van nucleaire beveiliging (preventie van kwaadwillige daden). De hoofdverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de lidstaten.

Achtergrond:

Naar aanleiding van het ongeval in Fukushima, in maart 2011, heeft de Europese Raad opgeroepen tot een uitgebreide en transparante risico- en veiligheidsbeoordeling van alle kerncentrales in de EU.

Het belangrijkste doel van de stresstests was na te gaan hoe veilig en stevig de kerncentrales zijn in geval van extreme natuurrampen, en dan vooral aardbevingen en overstromingen. Beide scenario's werden tegelijkertijd beoordeeld. Ook vliegtuigongevallen kwamen in de stresstests aan bod omdat ze hetzelfde effect hebben als tsunami's en aardbevingen: de normale veiligheids- en koelingsvoorzieningen worden uitgeschakeld.

De stresstests bestonden uit drie fasen. In de eerste fase voerden de exploitanten van de kerncentrales een zelfbeoordeling uit. In de tweede fase evalueerden de nationale regelgevende instanties deze zelfbeoordelingen en stelden ze verslagen per land op. In de derde fase werden deze verslagen geanalyseerd door multinationale teams in het kader van een collegiale toetsing, georganiseerd door de ENSREG. Bovendien hebben de teams die de collegiale toetsing uitvoerden ook kerncentrales bezocht. 17 landen hebben integraal deelgenomen aan de stresstests (alle 14 EU-landen met actieve kerncentrales, Litouwen met een centrale die buiten gebruik wordt gesteld, en Oekraïne en Zwitserland).

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

Contact:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar