Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. oktobrī

Kodolspēkstaciju noturības testi: jau tā augstie drošības standarti vēl jāpaaugstina

Kodolspēkstaciju drošības standarti Eiropā ir visumā augsti, taču gandrīz visās Eiropas kodolspēkstacijās ieteicams uzlabot atsevišķus drošības elementus. Tomēr valstu kodoldrošības iestādes ir secinājušas, ka nav pamata slēgt nevienu kodolspēkstaciju. Tāda ir galvenā doma Eiropas Komisijas šīsdienas paziņojumā par kodolspēkstaciju noturības testu rezultātiem. Testos konstatēts, ka ne visās dalībvalstīs tiek pilnībā piemēroti Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) ieteiktie standarti un starptautiskā paraugprakse. Komisija rūpīgi sekos līdzi ieteikumu īstenošanai, kā arī nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai uzlabotu kodoldrošību Eiropā.

Komisijas loceklis Ginters Etingers sacīja: "Noturības testi atklājuši, kādās jomās mums veicas labi un kādās vajadzīgi uzlabojumi. Testēšana bija nopietna un noritēja sekmīgi. Visā visumā stāvoklis ir apmierinošs, bet nav pamata ieslīgt pašapmierinātībā. Visām iesaistītajām iestādēm ir kopīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka ikvienā Eiropas kodolspēkstacijā tiek ievēroti paši augstākie drošības standarti. No tā atkarīga iedzīvotāju drošība."

Noturības testos konstatēts, kādi tehniski uzlabojumi nepieciešami katrā kodolspēkstacijā; tie arī ļāvuši secināt, ka ne visur tiek ievēroti starptautiskie standarti un prakse. Bez tam jāmācās arī no Fukušimas pieredzes, proti, jāpievēršas šādiem aspektiem.

  • Zemestrīču un plūdu risks. No 145 pārbaudītajiem reaktoriem pašreizējie riska aprēķināšanas standarti netiek piemēroti 54 reaktoros attiecībā uz zemestrīču risku un 62 reaktoros attiecībā uz plūdu risku. Riska aprēķina pamatā jābūt 10 000 gadu laikposmam, nevis reizēm izmantotajiem daudz īsākajiem laika periodiem.

  • Katrā kodolspēkstacijā jābūt seismiskajai aparatūrai, lai mērītu seismiskās norises un brīdinātu par iespējamām zemestrīcēm. Šī aparatūra jāuzstāda vai jāuzlabo 121 reaktorā.

  • Jāievieš drošības apvalku ventilācijas sistēmas ar filtrēšanu, lai avārijas gadījumā būtu iespējams droši samazināt spiedienu reaktora apvalkā. 32 reaktori vēl nav aprīkoti ar šādām sistēmām.

  • Aprīkojums smagām avārijām ir jāglabā vietās, kas pat vispārēju postījumu gadījumā paliek neskartas un kur aprīkojumam var ātri piekļūt. 81 ES reaktorā šī prasība nav ievērota.

  • Ja avārijas gadījumā nav izmantojama galvenā vadības zāle, ir jābūt pieejamai rezerves vadības zālei. Šādas zāles vēl nav 24 reaktoros.

Turpmākie pasākumi

Valstu regulatori sagatavos un līdz 2012. gada beigām nāks klajā ar valstu rīcības plāniem un to īstenošanas grafiku. 2013. gada sākumā notiks šo rīcības plānu profesionālizvērtēšana, lai pārliecinātos, ka noturības testu rezultātā sagatavotos ieteikumus pārredzami un konsekventi īsteno visā Eiropā. Komisija ir nodomājusi 2014. gada jūnijā ziņot par noturības testos tapušo ieteikumu īstenošanu ciešā sadarbībā ar valstu regulatoriem.

Līdztekus specifiskiem tehniskiem konstatējumiem un ieteikumiem Komisija ir pārskatījusi pašreizējo Eiropas tiesisko regulējumu kodoldrošības jomā un 2013. gada sākumā nāks klajā ar priekšlikumu pārskatīt pašreizējo kodoldrošības direktīvu. Ierosinātie grozījumi būs vērsti uz drošības prasībām, kodolnozares regulatīvajām iestādēm, pārredzamību un monitoringu.

Pēc tam tiks sagatavoti vēl citi priekšlikumi par kodolapdrošināšanu un kodolatbildību un par pārtikas un barības radioaktīvā piesārņojuma maksimāli pieļaujamo līmeni. Noturības testos arī atklājās, ka jāturpina strādāt pie kodolaizsardzības jautājumiem (aizsardzība pret ļaunprātīgu rīcību), kur galvenā atbildība gulstas uz dalībvalstu pleciem.

Vispārēja informācija

Pēc Fukušimas avārijas 2011. gada martā Eiropadome aicināja veikt visaptverošu un pārredzamu risku un drošības izvērtējumu visās ES kodolspēkstacijās.

Noturības testu galvenais mērķis bija novērtēt kodolspēkstaciju drošumu un izturību dabas katastrofu gadījumā, sevišķi plūdos un zemestrīcēs. Abus scenārijus izvērtēja vienlaikus. Testi aptvēra arī lidmašīnu katastrofas, ciktāl tām ir tādas pašas sekas kā cunami un zemestrīcēm, proti, tās aptur parasto drošības un dzesēšanas funkciju darbību.

Noturības testi notika trīs posmos. Pirmais posms bija kodolspēkstacijas operatoru pašnovērtējums, otrajā posmā divi valstu regulatori izvērtēja šos pašnovērtējumus un sagatavoja valstu ziņojumus. Trešajā posmā šos ziņojumus analizēja starptautisku ekspertu grupas ENSREG organizētā profesionālizvērtēšanas procesā. Bez tam eksperti apmeklēja kodolspēkstacijas. Noturības testos pilnvērtīgi piedalījās 17 valstis (visas 14 ES dalībvalstis, kurās darbojas kodolspēkstacijas, Lietuva, kuras kodolspēkstacija pašlaik tiek slēgta, kā arī Ukraina un Šveice).

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

Kontaktpersonas:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar